DIENSTLEISTUNGEN

M.Of. nr. 742 din 16 august 2005
Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 11 iulie 2011

LEGE Nr. 21 (r1)
din 10 aprilie 1996

LEGEA CONCURENTEI REPUBLICATA

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Prezenta lege are drept scop protectia, mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor.
Art.2. – (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica actelor si faptelor care restrang, impiedica sau denatureaza concurenta, savarsite de:
a) intreprinderi sau asociatii de intreprinderi – persoane fizice sau juridice – de cetatenie, respectiv de nationalitate romana sau straina, denumite in continuare intreprinderi;
b) autoritatile si institutiile administratiei publice centrale sau locale, in masura in care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementarile adoptate, intervin in operatiuni de piata, influentand direct sau indirect concurenta, cu exceptia situatiilor cand asemenea masuri sunt luate in aplicarea altor legi sau pentru apararea unui interes public major.
(2) Prin intreprindere in sensul prezentei legi se intelege orice operator economic angajat intr-o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare, astfel cum este definita in jurisprudenta Uniunii Europene.
(3) Cand intreprinderile, definite potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), participa la o grupare realizata pe cale conventionala prin acord, intelegere, pact, protocol, contract si altele asemenea, fie ea explicita, publica ori ascunsa, dar fara personalitate juridica si indiferent de forma – alianta, coalitie, grup, bloc, federatie si altele asemenea – pentru actele si faptele prevazute la alin. (1), savarsite in cadrul participarii la o asemenea grupare, dispozitiile prezentei legi se aplica fiecarei intreprinderi, tinandu-se seama de principiul proportionalitatii.
Modificat de art.I pct.1 din Legea 149/2011
(4) Dispozitiile prezentei legi se aplica actelor si faptelor prevazute la alin. (1), cand sunt savarsite pe teritoriul Romaniei, precum si celor savarsite in afara teritoriului tarii, atunci cand produc efecte pe teritoriul Romaniei.
Articolul 2 modificat de art.I pct.1 din OUG 75/2010

Art. 3. – (1) Punerea in aplicare a prezentei legi este incredintata Consiliului Concurentei ca autoritate nationala in domeniul concurentei. Consiliul Concurentei este autoritate administrativa autonoma, investita in acest scop, in conditiile, modalitatile si limitele stabilite prin dispozitiile prezentei legi.
Modificat de art.I pct.2 din Legea 149/2011
(2) Consiliul Concurentei aplica dispozitiile art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea in aplicare a normelor de concurenta prevazute la articolele 81 si 82 din tratat, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003, in cazurile in care actele sau faptele intreprinderilor sau asociatiilor de intreprinderi pot afecta comertul dintre statele membre ale Uniunii Europene.
Articolul 3 modificat de art.I pct.2 din OUG 75/2010
Art. 4. – (1) Preturile produselor si tarifele serviciilor si lucrarilor se determina in mod liber prin concurenta, pe baza cererii si ofertei. Preturile si tarifele practicate in cadrul unor activitati cu caracter de monopol natural sau al unor activitati economice, stabilite prin lege, se stabilesc si se ajusteaza cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cu exceptia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevazute alte competente.
(2) In sectoarele economice sau pe pietele unde concurenta este exclusa sau substantial restransa prin efectul unei legi sau datorita existentei unei pozitii de monopol, Guvernul poate, prin hotarare, sa instituie forme corespunzatoare de control al preturilor pentru o perioada de cel mult 3 ani, care poate fi prelungita succesiv pe durate de cate cel mult un an, daca imprejurarile care au justificat adoptarea respectivei hotarari continua sa existe.
(3) Pentru sectoare economice determinate si in imprejurari exceptionale, precum: situatii de criza, dezechilibru major intre cerere si oferta si disfunctionalitate evidenta a pietei, Guvernul poate dispune masuri cu caracter temporar pentru combaterea cresterii excesive a preturilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea masuri pot fi adoptate prin hotarare pentru o perioada de 6 luni, care poate fi prelungita succesiv pentru durate de cate cel mult 3 luni, cat timp persista imprejurarile care au determinat adoptarea respectivei hotarari.
(4) Interventia Guvernului in situatiile prevazute la alin. (2) si (3) se face cu avizul Consiliului Concurentei.

CAPITOLUL II
Practici anticoncurentiale

Art. 5. – (1) Sunt interzise orice intelegeri intre intreprinderi, decizii ale asociatiilor de intreprinderi si practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect impiedicarea, restrangerea ori denaturarea concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia, in special cele care:
Modificat de art.I pct.3 din Legea 149/2011
a) stabilesc, direct sau indirect, preturi de cumparare ori de vanzare sau orice alte conditii de tranzactionare;
b) limiteaza sau controleaza productia, comercializarea, dezvoltarea tehnica sau investitiile;
c) impart pietele sau sursele de aprovizionare;
d) aplica, in raporturile cu partenerii comerciali, conditii inegale la prestatii echivalente, provocand in acest fel unora dintre ei un dezavantaj concurential;
e) conditioneaza incheierea contractelor de acceptarea de catre parteneri a unor prestatii suplimentare care, prin natura lor sau in conformitate cu uzantele comerciale, nu au legatura cu obiectul acestor contracte;
f) constau in participarea, in mod concertat, cu oferte trucate la licitatii sau la orice alte forme de concurs de oferte;
g) elimina de pe piata alti concurenti, limiteaza sau impiedica accesul pe piata si libertatea exercitarii concurentei de catre alte intreprinderi, precum si intelegerile de a nu cumpara de la sau de a nu vinde catre anumite intreprinderi fara o justificare rezonabila.
(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) nu se aplica intelegerilor sau categoriilor de intelegeri intre intreprinderi, deciziilor sau categoriilor de decizii ale asociatiilor de intreprinderi, practicilor concertate sau categoriilor de practici concertate, atunci cand acestea indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) contribuie la imbunatatirea productiei sau distributiei de marfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurand, in acelasi timp, consumatorilor un avantaj corespunzator celui realizat de partile la respectiva intelegere, decizie ori practica concertata;

b) impun intreprinderilor in cauza doar acele restrictii care sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;
Modificat de art.I pct.3 din Legea 149/2011
c) nu ofera intreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenta de pe o parte substantiala a pietei produselor in cauza.
(3) Categoriile de intelegeri, decizii si practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2), precum si conditiile si criteriile de incadrare pe categorii sunt cele stabilite in regulamentele Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene cu privire la aplicarea prevederilor art. 101 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene anumitor categorii de intelegeri, decizii ale asociatiilor de intreprinderi sau practici concertate, denumite regulamente de exceptare pe categorii, care se aplica in mod corespunzator.
(4) Intelegerile, deciziile si practicile concertate prevazute la alin. (1), care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) sau se incadreaza in categoriile prevazute la alin. (3), sunt considerate legale, fara a fi necesara notificarea acestora de catre parti si emiterea unei decizii de catre Consiliul Concurentei.
(5) Sarcina probei unei incalcari a prevederilor alin. (1) revine Consiliului Concurentei. Intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi care invoca beneficiul prevederilor alin. (2) sau (3) ii revine sarcina de a dovedi ca sunt indeplinite conditiile prevazute de aceste alineate.
(6) Ori de cate ori Consiliul Concurentei aplica prevederile alin. (1) intelegerilor, deciziilor sau practicilor concertate, in masura in care acestea pot afecta comertul intre statele membre, acesta aplica, de asemenea, prevederile art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
Articolul 5 modificat de art.I pct.3 din OUG 75/2010
Art.6. – (1) Este interzisa folosirea in mod abuziv de catre una sau mai multe intreprinderi a unei pozitii dominante detinute pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia. Aceste practici abuzive pot consta in special in:
a) impunerea, in mod direct sau indirect, a unor preturi inechitabile de vanzare ori de cumparare sau a altor conditii inechitabile de tranzactionare si refuzul de a trata cu anumiti furnizori ori beneficiari;
b) limitarea productiei, comercializarii sau dezvoltarii tehnologice in dezavantajul consumatorilor;
c) aplicarea in raporturile cu partenerii comerciali a unor conditii inegale la prestatii echivalente, provocand, in acest fel, unora dintre ei un dezavantaj concurential;
d) conditionarea incheierii contractelor de acceptarea de catre parteneri a unor prestatii suplimentare care, prin natura lor sau in conformitate cu uzantele comerciale, nu au legatura cu obiectul acestor contracte;
e) practicarea unor preturi excesive sau practicarea unor preturi de ruinare, in scopul inlaturarii concurentilor, ori vanzarea la export sub costul de productie, cu acoperirea diferentelor prin impunerea unor preturi majorate consumatorilor interni;
f) exploatarea starii de dependenta in care se gaseste o alta intreprindere fata de o asemenea intreprindere sau intreprinderi si care nu dispune de o solutie alternativa in conditii echivalente, precum si ruperea relatiilor contractuale pentru singurul motiv ca partenerul refuza sa se supuna unor conditii comerciale nejustificate.
(2) Ori de cate ori Consiliul Concurentei aplica prevederile alin. (1), in masura in care folosirea in mod abuziv a pozitiei dominante poate afecta comertul dintre statele membre, acesta aplica, de asemenea, prevederile art. 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

(3) Se prezuma, pana la proba contrara, ca una sau mai multe intreprinderi se afla in pozitie dominanta, in situatia in care cota ori cotele cumulate pe piata relevanta, inregistrate in perioada supusa analizei, depasesc 40%.
Modificat de art.I pct.4 din Legea 149/2011
Articolul 6 modificat de art.I pct.4 din OUG 75/2010
Articolul 7 abrogat de art.I pct.5 din OUG 75/2010

Art.8. – (1) Prevederile art. 5 alin. (1) nu se aplica in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care cota de piata cumulata detinuta de partile la o intelegere nu depaseste 10% pe niciuna dintre pietele relevante afectate de intelegere, atunci cand aceasta este incheiata intre intreprinderi care sunt concurenti, existenti sau potentiali, pe una dintre aceste piete;
b) in cazul in care cota de piata detinuta de fiecare dintre partile la o intelegere nu depaseste 15% pe niciuna dintre pietele relevante afectate de intelegere, atunci cand aceasta este incheiata intre intreprinderi care nu sunt concurenti, existenti sau potentiali, pe niciuna dintre aceste piete;
c) in cazul in care este dificil sa se stabileasca daca este vorba de o intelegere intre concurenti sau intre neconcurenti, se aplica pragul de 10%, potrivit prevederilor alin. (1) lit. a).
(2) Atunci cand pe o piata relevanta concurenta este restransa de efectul cumulativ al unor intelegeri de vanzare de bunuri sau de servicii incheiate cu diferiti furnizori sau distribuitori, pragurile prevazute la alin. (1) sunt reduse la 5%, atat pentru intelegerile incheiate intre concurenti, cat si pentru cele incheiate intre neconcurenti.
(3) Intelegerile nu restrang concurenta in cazul in care cotele de piata nu depasesc pragurile de 10%, 15%, respectiv 5%, prevazute la alin. (1) si (2), cu mai mult de doua puncte procentuale in cursul a 2 ani calendaristici succesivi.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplica acordurilor care contin oricare dintre urmatoarele restrictii grave:
a) in ceea ce priveste acordurile dintre concurenti, astfel cum sunt definite la art. 8 alin. (1), restrictiile care, in mod direct sau indirect, izolat ori in combinatie cu alti factori aflati sub controlul partilor au ca obiect:
1. fixarea preturilor de vanzare a produselor catre terti;
2. limitarea productiei sau a vanzarilor;
3. impartirea pietelor sau a clientilor;
b) in ceea ce priveste acordurile dintre neconcurenti, astfel cum sunt definite la art. 8 alin. (1), restrictiile care, in mod direct sau indirect, izolat ori in combinatie cu alti factori aflati sub controlul partilor au ca obiect:
1. restrangerea capacitatii cumparatorului de a-si stabili pretul de vanzare, fara a aduce atingere posibilitatii furnizorului de a impune un pret de vanzare maxim sau de a recomanda un pret de vanzare, cu conditia ca acestea din urma sa nu fie echivalente cu un pret de vanzare fix ori minim stabilit in urma presiunilor exercitate de una dintre parti sau a masurilor de stimulare practicate de aceasta;
2. restrangeri teritoriale sau privind clientii carora cumparatorul le poate vinde bunurile ori serviciile care fac obiectul contractului, cu exceptia cazului in care este vorba de una dintre urmatoarele restrictii care nu sunt grave:
(i) restrangerea vanzarilor active catre teritoriul exclusiv sau catre o clientela exclusiva rezervate furnizorului ori cedate de furnizor unui alt cumparator, atunci cand o asemenea restrictie nu limiteaza vanzarile efectuate de clientii cumparatorului;
(ii) restrangerea vanzarilor catre utilizatorii finali realizate de un cumparator care actioneaza pe piata in calitate de comerciant cu ridicata;
(iii) restrangerea vanzarilor catre distribuitori neautorizati realizate de membrii unui sistem de distributie selectiva;
(iv) restrangerea capacitatii cumparatorului de a vinde componente destinate incorporarii unor clienti care ar putea sa le utilizeze pentru fabricarea de produse asemanatoare celor produse de furnizor;
3. restrangerea vanzarilor active sau a vanzarilor pasive catre utilizatori finali realizate de membrii unui sistem de distributie selectiva care actioneaza pe piata in calitate de vanzatori cu amanuntul, fara a aduce atingere posibilitatii de a interzice unui membru al sistemului sa isi desfasoare activitatile dintr-un sediu secundar neautorizat;
4. restrangerea livrarilor incrucisate intre distribuitori in cadrul unui sistem de distributie selectiva, inclusiv intre distribuitori care actioneaza la diferite niveluri ale comertului;
5. restrictia convenita intre un furnizor de componente si un cumparator care incorporeaza aceste componente, care limiteaza posibilitatea furnizorului de a vinde aceste componente ca piese separate utilizatorilor finali, unor reparatori sau altor prestatori de servicii care nu au fost desemnati de cumparator pentru repararea ori intretinerea bunurilor sale;
c) in ceea ce priveste acordurile intre concurenti, astfel cum sunt definite la art. 8 alin. (1), atunci cand concurentii actioneaza, in sensul acordului, la niveluri diferite ale lantului de productie sau de distributie, oricare dintre restrictiile grave enumerate la lit. a) si b).
Modificat de art.I pct.5 din Legea 149/2011
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica si in cazul deciziilor asociatiilor de intreprinderi si practicilor concertate.
Articolul 8 modificat de art.I pct.6 din OUG 75/2010
Art. 9. – (1) Sunt interzise orice actiuni sau inactiuni ale autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale ori locale si ale entitatilor catre care acestea isi deleaga atributiile, care restrang, impiedica sau denatureaza concurenta, precum:
Modificat de art.I pct.6 din Legea 149/2011
a) limitarea libertatii comertului sau autonomiei intreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementarilor legale;
b) stabilirea de conditii discriminatorii pentru activitatea intreprinderilor.
(2) In cazul in care autoritatile sau institutiile administratiei publice centrale ori locale sau entitatile catre care acestea si-au delegat atributiile nu se conformeaza, in termenul stabilit, masurilor dispuse prin decizie de catre Consiliul Concurentei in scopul restabilirii mediului concurential, acesta poate introduce actiune in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, solicitand instantei, dupa caz, anularea, in tot sau in parte, a actului care a condus la restrangerea, impiedicarea ori denaturarea concurentei, obligarea autoritatii sau institutiei in cauza sa emita un act administrativ ori sa efectueze o anumita operatiune administrativa.
Modificat de art.I pct.6 din Legea 149/2011
(3) Consiliul Concurentei se poate adresa instantei in conditiile alin. (2), in termen de 6 luni de la data expirarii perioadei prevazute in decizie, perioada in care autoritatea sau institutia administratiei publice centrale sau locale avea obligatia sa se conformeze masurilor necesare restabilirii mediului concurential normal.
Articolul 9 modificat de art.I pct.7 din OUG 75/2010

   CAPITOLUL III
Concentrarea economica

  Art.10. – (1) Se realizeaza o concentrare in cazul in care modificarea de durata a controlului rezulta in urma:
a) fuzionarii a doua sau mai multe intreprinderi independente anterior sau parti ale unor intreprinderi; sau
b) dobandirii, de catre una sau mai multe persoane care controleaza deja cel putin o intreprindere ori de catre una sau mai multe intreprinderi, fie prin achizitionarea de valori mobiliare sau de active, fie prin contract ori prin orice alte mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia ori mai multor intreprinderi sau parti ale acestora.
(2) Crearea unei societati in comun care indeplineste in mod durabil toate functiile unei entitati economice autonome constituie o concentrare potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).
(3) In masura in care crearea unei societati in comun, reprezentand o concentrare potrivit prevederilor alin. (1), are ca obiect sau efect coordonarea comportamentului concurential al intreprinderilor ramase independente, o astfel de coordonare este evaluata in conformitate cu criteriile prevazute la art. 5 alin. (1)-(3), precum si cu cele ale art. 101 alin. (1) si (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pentru a se stabili daca operatiunea este sau nu compatibila cu un mediu concurential normal.
Modificat de art.I pct.7 din Legea 149/2011
(4) La realizarea evaluarii prevazute la alin. (3), Consiliul Concurentei ia in considerare, in special, urmatoarele criterii:
a) daca doua sau mai multe societati-mama retin, intr-o masura semnificativa, activitatile de pe aceeasi piata ca si societatea in comun ori de pe o piata situata in amonte sau in aval fata de cea a societatii in comun ori pe o piata vecina aflata in stransa legatura cu aceasta piata;
b) daca prin coordonarea care reprezinta consecinta directa a crearii societatii in comun, intreprinderile implicate au posibilitatea de a elimina concurenta pentru o parte semnificativa a produselor sau a serviciilor in cauza.
(5) Potrivit prevederilor prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care, fiecare in parte ori luate impreuna si tinand seama de circumstantele de fapt sau de drept, confera posibilitatea de a exercita o influenta determinanta asupra unei intreprinderi, in special prin:
a) drepturi de proprietate sau de folosinta asupra totalitatii ori a unei parti din activele unei intreprinderi;
b) drepturi sau contracte care confera o influenta determinanta asupra structurii intreprinderii, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unei intreprinderi.
(6) Controlul prevazut la alin. (1)-(5) este dobandit de catre persoana sau persoanele ori de catre intreprinderile care:
a) sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevazute la alin. (5);
b) nu sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevazute la alin. (5), dar au puterea de a exercita influenta determinanta conferita de acestea.
Articolul 10 modificat de art.I pct.8 din OUG 75/2010

Art.11. – Nu constituie operatiuni de concentrare economica situatiile in care:
a) controlul este dobandit si exercitat de catre un lichidator desemnat prin hotarare judecatoreasca sau de catre o alta persoana mandatata de autoritatea publica pentru indeplinirea unei proceduri de incetare de plati, redresare, concordat, lichidare judiciara, urmarire silita sau alta procedura similara;
b) institutiile de credit sau alte institutii financiare ori societatile de asigurari ale caror activitati obisnuite includ tranzactionarea si negocierea de valori mobiliare in contul lor sau in contul altora detin temporar valori mobiliare ale unei intreprinderi pe care le-au dobandit in vederea revanzarii, cu conditia ca acestea sa nu isi exercite drepturile de vot conferite de valorile mobiliare in cauza pentru a determina comportamentul concurential al intreprinderii in cauza sau cu conditia sa isi exercite aceste drepturi de vot numai pentru pregatirea cesionarii integrale sau partiale a intreprinderii in cauza sau a activelor acesteia ori a cesionarii valorilor mobiliare in cauza si ca cesiunea sa aiba loc in termen de un an de la data achizitiei; Consiliul Concurentei poate prelungi acest termen, la cerere, in cazul in care respectivele institutii sau societati pot dovedi ca cesionarea nu a fost posibila, in conditii rezonabile, in termenul stabilit;
c) controlul, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. b), este dobandit de o intreprindere al carei obiect unic de activitate este de a achizitiona participatii la alte intreprinderi, de a gestiona si valorifica respectivele participatii, fara a se implica direct sau indirect in gestionarea intreprinderilor in cauza, aceasta fara a aduce insa atingere drepturilor pe care intreprinderea le detine in calitate de actionar, cu conditia ca drepturile de vot legate de participatiile detinute sa fie exercitate, in special in ceea ce priveste numirea membrilor organelor de conducere si supraveghere ale intreprinderilor la care detine participatiile, doar pentru a mentine valoarea integrala a investitiilor in cauza si nu pentru a determina, direct sau indirect, comportamentul concurential al acelor intreprinderi;
d) intreprinderile, inclusiv cele care fac parte din grupuri economice, realizeaza operatiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activitati.
Articolul 11 modificat de art.I pct.9 din OUG 75/2010

Art.12. – Sunt interzise concentrarile economice care ar ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia, in special ca urmare a crearii sau consolidarii unei pozitii dominante.
Articolul 12 modificat de art.I pct.10 din OUG 75/2010

Articolul 13 abrogat de art.I pct.11 din OUG 75/2010
Art.14. – Prevederile prezentului capitol se aplica operatiunilor de concentrare economica, atunci cand cifra de afaceri cumulata a intreprinderilor implicate in operatiune depaseste echivalentul in lei a 10.000.000 euro si cand cel putin doua dintre intreprinderile implicate au realizat pe teritoriul Romaniei, fiecare in parte, o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 4.000.000 euro. Echivalentul in lei se calculeaza la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a exercitiului financiar din anul anterior realizarii operatiunii.
Articolul 14 modificat de art.I pct.12 din OUG 75/2010
Art.15. – (1) Concentrarile economice care depasesc pragurile valorice prevazute la art. 14 trebuie notificate Consiliului Concurentei inainte de punerea in aplicare si dupa incheierea acordului, dupa anuntarea ofertei publice sau dupa preluarea pachetului de control.
(2) Notificarea poate fi efectuata si in cazurile in care intreprinderile implicate demonstreaza Consiliului Concurentei intentia de buna-credinta de a incheia un acord sau, in cazul unei oferte publice, si-au anuntat public intentia de a face o astfel de oferta, cu conditia ca acordul sau oferta planificata sa aiba ca rezultat o concentrare care indeplineste conditiile prevazute la art. 14.
(3) Potrivit prevederilor prezentei legi, termenul „concentrare economica notificata“ include, de asemenea, concentrarile planificate, notificate potrivit prevederilor alin. (2).
(4) Concentrarile economice care se realizeaza prin fuziunea a doua sau mai multor intreprinderi trebuie notificate de catre fiecare dintre partile implicate; in celelalte cazuri, notificarea trebuie sa fie inaintata de catre persoana, intreprinderea sau intreprinderile care dobandesc controlul asupra uneia sau mai multor intreprinderi ori asupra unor parti ale acestora.
(5) Criteriile de evaluare a compatibilitatii concentrarilor economice cu un mediu concurential normal, procedura de notificare, de acordare a derogarii, termenele, documentele si informatiile de prezentat, comunicarile si prezentarea de observatii de catre intreprinderile interesate se stabilesc prin regulamente si instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei.
(6) Este interzisa punerea in aplicare a unei operatiuni de concentrare economica inainte de notificare si inainte de a fi declarata compatibila cu un mediu concurential normal, printr-o decizie adoptata de Consiliul Concurentei, potrivit prevederilor art. 46.
(7) Prevederile alin. (6) nu impiedica punerea in aplicare a unei oferte publice sau a unei serii de tranzactii cu valori mobiliare, inclusiv cu valori mobiliare convertibile in alte tipuri de valori mobiliare, acceptate in vederea tranzactionarii pe o piata de tipul bursei de valori, prin care se dobandeste controlul potrivit prevederilor art. 10 de la vanzatori diferiti, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) concentrarea sa fie notificata fara intarziere Consiliului Concurentei, potrivit prevederilor alin. (1);
b) cel care dobandeste controlul sa nu exercite drepturile de vot aferente valorilor mobiliare in cauza sau sa faca acest lucru numai pentru a mentine valoarea integrala a investitiei sale in temeiul unei derogari acordate de Consiliul Concurentei, potrivit prevederilor alin. (8).
(8) Consiliul Concurentei poate acorda, la cerere, o derogare de la regula instituita la alin. (6). Cererea de acordare a derogarii trebuie sa fie motivata. In decizia pe care o va emite Consiliul Concurentei va tine cont de efectele suspendarii concentrarii economice asupra uneia sau mai multora dintre intreprinderile implicate in operatiune sau asupra unor terti si de amenintarea reprezentata de concentrare asupra concurentei. Aceasta derogare poate fi acordata sub rezerva indeplinirii unor conditii si obligatii destinate asigurarii unei concurente efective. O derogare poate fi acordata oricand, atat anterior, cat si ulterior notificarii.
(9) Validitatea oricarei operatiuni de concentrare economica, inclusiv a celor realizate cu incalcarea prevederilor alin. (6), va depinde de analiza si decizia pe care Consiliul Concurentei o va lua cu privire la operatiune, potrivit prevederilor art. 46 alin. (2), (4) si (5).
Articolul 15 modificat de art.I pct.13 din OUG 75/2010

   CAPITOLUL IV
Consiliul Concurentei

Art. 16. – (1) Se infiinteaza Consiliul Concurentei, autoritate administrativa autonoma in domeniul concurentei, cu personalitate juridica, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor prezentei legi. Sediul Consiliului Concurentei este in municipiul Bucuresti.
(2) Structura organizatorica si de personal a Consiliului Concurentei, atributiile de conducere si de executie ale personalului sau se stabilesc prin regulamentele interioare adoptate de acesta.
Art. 17. – (1) Plenul Consiliului Concurentei este un organ colegial si este format din 7 membri, dupa cum urmeaza: un presedinte, 2 vicepresedinti si 4 consilieri de concurenta. Numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei se realizeaza de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Colegiului Consultativ al Consiliului Concurentei, cu avizul Guvernului si dupa audierea candidatilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului. Respingerea unei nominalizari se poate face doar cu conditia prezentarii motivelor pe care aceasta se bazeaza.
NOTA ETO: Prevederile art. 17 alin. (1), intra in vigoare la un an, conform art.II din Legea 149/2011
(2) Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului Concurentei este de 5 ani, acesta putand fi reinnoit o singura data. Membrii Plenului indeplinesc atributii conform regulamentelor aprobate de catre Plen sau conform delegarii Presedintelui.
(3) Presedintele, vicepresedintii si consilierii de concurenta trebuie sa aiba o independenta reala si sa se bucure de o inalta reputatie profesionala si probitate civica.
(31) Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurentei, o persoana trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman, cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European sau cetatean al Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaste limba romana;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) a absolvit studii superioare dovedite cu diploma;
e) da dovada de inalta competenta profesionala in domeniul concurentei;
f) beneficiaza de o buna reputatie;
g) are o vechime de minimum 10 ani in activitati din domeniul economic sau juridic;
h) nu a suferit o condamnare definitiva pentru o infractiune savarsita in imprejurari legate de exercitarea profesiei sau alte infractiuni savarsite cu intentie, pentru care legea prevede o pedeapsa cu inchisoarea de 3 ani sau mai mare.
Completat de art.I pct.8 din Legea 149/2011
Modificat de art.I pct.8 din Legea 149/2011
(4) Presedintele trebuie sa fi indeplinit o functie de conducere cu largi responsabilitati, in care a facut dovada competentei sale profesionale si manageriale.
(5) Calitatea de membru al Consiliului Concurentei este incompatibila cu exercitarea oricarei alte activitati profesionale sau de consultanta, cu participarea, directa ori prin persoane interpuse, la conducerea sau administrarea unor entitati publice ori private sau cu detinerea de functii ori de demnitati publice, cu exceptia functiilor si activitatilor didactice din invatamantul superior, cercetare stiintifica si creatie literar-artistica. Ei nu pot fi desemnati experti sau arbitri nici de parti si nici de instanta judecatoreasca sau de catre o alta institutie.
Modificat de art.I pct.8 din Legea 149/2011
(6) Membrii Plenului Consiliului Concurentei nu reprezinta autoritatea care i-a numit si sunt independenti in luarea deciziilor.
(7) Membrii Plenului Consiliului Concurentei si inspectorii de concurenta nu pot face parte din partide sau alte formatiuni politice.
(8) Mandatul de membru al Plenului Consiliului Concurentei inceteaza:
a) la expirarea duratei;
b) prin demisie;
c) prin deces;
d) prin imposibilitate definitiva de exercitare, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 60 de zile consecutive;
e) la survenirea unei incompatibilitati dintre cele prevazute la alin. (5) si (7), conform prevederilor alin. (11);
f) prin revocare, pentru incalcarea grava a prezentei legi si pentru condamnare penala, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pentru savarsirea unei infractiuni.
(9) Membrii Plenului Consiliului Concurentei sunt revocabili, in cazul prevazut la alin. (8) lit. f), de catre autoritatea care i-a numit. Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti penale ei pot fi suspendati din functie de catre aceeasi autoritate.
(10) In caz de vacanta a unui loc in Plenul Consiliului Concurentei pentru una dintre situatiile prevazute la alin. (8) lit. b)-f), se va proceda, conform prevederilor alin. (1), la desemnarea si numirea unui nou membru pentru durata ramasa din mandat, in functia devenita vacanta.
(11) Membrii Consiliului Concurentei sunt obligati sa notifice de indata Consiliului survenirea oricarei situatii de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevazute la alin. (5) si (7), ei fiind de drept suspendati din functie din momentul survenirii acestei situatii, iar daca situatia se prelungeste peste 10 zile consecutive, mandatul inceteaza si se procedeaza conform prevederilor alin. (9) si (10).
(12) Activitatea desfasurata de catre membrii Plenului Consiliului Concurentei este considerata experienta de specialitate necesara numirii in organele de conducere ale autoritatilor de reglementare, precum si ale oricaror alte autoritati sau institutii publice.
Completat de art.I pct.8 din Legea 149/2011
Art.171. – In caz de vacanta a functiei de presedinte al Consiliului Concurentei, pentru una dintre situatiile prevazute la art. 17 alin. (8) lit. b)-f), pana la desemnarea si numirea, in conditiile legii, a unui nou presedinte, pentru durata ramasa din mandat, interimatul va fi asigurat de acel membru al Plenului, care are cea mai mare vechime in functia de vicepresedinte al Consiliului Concurentei.
Articolul 171 completat de art.I pct.14 din OUG 75/2010
Art. 18. – (1) Inainte de a incepe sa-si exercite functia, fiecare membru al Consiliului Concurentei este obligat sa depuna in fata Presedintelui Romaniei, in prezenta celorlalti membri numiti si dupa citirea decretului prezidential de numire in functie, urmatorul juramant:
„Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar interesele Romaniei, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, sa-mi indeplinesc cu onoare, demnitate, loialitate, responsabilitate si fara partinire atributiile ce-mi revin. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”
(2) Presedintele Consiliului Concurentei presteaza cel dintai juramantul.
(3) In cazul neprestarii juramantului in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a decretului de numire, membrul numit este de drept demisionar, urmand a se relua procedura desemnarii si numirii altei persoane pentru functia devenita vacanta.
(4) Actele efectuate de oricare dintre membrii Consiliului Concurentei inainte de prestarea juramantului sunt nule de drept.
Art. 19. – (1) Mandatele membrilor Consiliului Concurentei incep de la data depunerii juramantului de catre acestia si expira la implinirea termenelor prevazute la art. 17 alin. (2), calculate de la aceasta data.
(2) Daca, pana la expirarea mandatului in curs, presedintele Consiliului Concurentei desemnat pentru mandatul urmator nu va fi prestat juramantul cu respectarea dispozitiilor art. 18, membrii Consiliului Concurentei in exercitiu isi vor continua activitatea pana la depunerea juramantului de catre presedintele Consiliului, desemnat pentru mandatul urmator sub conducerea presedintelui anterior.
(3) In situatia in care pana la expirarea duratei mandatului unui membru al Plenului Consiliului Concurentei, in conditiile art. 17 alin. (8) lit. a), nu este numit un succesor, membrul Plenului al carui mandat expira isi va continua activitatea pana la depunerea juramantului de catre cel desemnat pentru mandatul urmator.
Articolul 19 alin.(3) completat de art.I pct.15 din OUG 75/2010

Art. 20. – (1) Consiliul Concurentei isi desfasoara activitatea, delibereaza si ia decizii in plen sau in comisii. Plenul Consiliului Concurentei se intruneste valabil in prezenta a cel putin 5 dintre membrii sai, iar hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor Plenului. Comisia se intruneste valabil in prezenta celor 3 membri, hotararile fiind adoptate cu majoritatea voturilor membrilor.
Modificat de art.I pct.9 din Legea 149/2011
(2) Fiecare comisie este formata din 2 consilieri de concurenta in componenta stabilita de presedintele Consiliului Concurentei, pentru fiecare caz in parte, si este condusa de catre un vicepresedinte al Consiliului Concurentei.
(3) Presedintele Consiliului Concurentei ordona efectuarea de investigatii si desemneaza raportorul pentru fiecare investigatie.

(4) In aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurentei examineaza in plen:
a) rapoartele de investigatie, cu eventualele obiectii formulate la acestea, si decide asupra masurilor de luat;
b) autorizarea concentrarilor economice;
c) punctele de vedere, recomandarile si avizele formulate in realizarea atributiilor prevazute de prezenta lege;
d) proiectele de reglementari propuse spre adoptare;
e) raportul anual prevazut la art. 31 alin. (1), raportul anual privind ajutoarele de stat, precum si orice alte rapoarte privind concurenta si ajutoarele de stat;
Articolul 20 alin.(4) modificat de art.I pct.16 din OUG 75/2010
(41) Plenul Consiliului Concurentei va putea delega exercitarea atributiilor prevazute la alin. (4) lit. a) si b) unei comisii formate din 3 membri ai Plenului.
Completat de art.I pct.10 din Legea 149/2011
(5) In formatiunile deliberative fiecare membru dispune de un vot; in caz de partaj egal al voturilor, solutia votata de presedinte prevaleaza.
(6) Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei in plen conform prevederilor alin. (4) se semneaza de catre presedinte, in numele Consiliului Concurentei. Acestea vor putea fi atacate in termen de 30 de zile de la publicare sau, dupa caz, de la comunicare, in procedura de contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti. Sentinta va fi pronuntata fara drept de apel, impotriva ei putand fi declarat recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Modificat de art.I pct.11 din Legea 149/2011
Art. 21. – (1) Presedintele Consiliului Concurentei angajeaza patrimonial, prin semnatura sa, Consiliul Concurentei ca persoana juridica si-l reprezinta ca institutie publica in fata persoanelor fizice si juridice, a autoritatilor legislative, judiciare si administrative, precum si a altor institutii romanesti, straine si internationale. El exercita prerogative disciplinare asupra intregului personal al Consiliului Concurentei.
(2) Ordinele si deciziile Consiliului Concurentei, prin care se dispun masuri si se aplica sanctiuni, se semneaza de catre presedinte, iar reglementarile adoptate de Consiliul Concurentei sunt puse in aplicare, suspendate ori abrogate prin ordin al presedintelui.
(3) In caz de absenta ori de indisponibilitate a presedintelui, reprezentarea legala a Consiliului Concurentei revine unuia dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte pentru durata absentei sau a indisponibilitatii.
(4) Presedintele Consiliului Concurentei poate delega puteri de reprezentare oricaruia dintre vicepresedinti, consilierii de concurenta, inspectorii de concurenta sau altor persoane, mandatul trebuind sa mentioneze expres puterile delegate si durata exercitarii lor.
Art. 22. – (1) In vederea exercitarii atributiilor sale, Consiliul Concurentei isi elaboreaza si isi adopta regulamentul de organizare, functionare si procedura si isi constituie aparatul propriu, la nivel central si local.
(2) Nomenclatorul de functii al aparatului propriu, cuprinzand inspectori de concurenta si alte categorii de personal, conditiile de incadrare pe functii, de promovare in grad si de stimulare, precum si atributiile fiecarei functii se stabilesc prin regulament adoptat de Consiliul Concurentei, cu respectarea reglementarilor privind functia publica si functionarii publici si a reglementarilor privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar.
(3) Functia publica de specialitate pentru Consiliul Concurentei este cea de inspector de concurenta.

(4) Activitatea desfasurata in cadrul Consiliului Concurentei de catre inspectorii de concurenta cu studii superioare constituie vechime in specialitate.
Modificat de art.I pct.12 din Legea 149/2011
Art. 23. – Functia de presedinte al Consiliului Concurentei este asimilata celei de ministru, cea de vicepresedinte celei de secretar de stat, iar cea de consilier de concurenta celei de subsecretar de stat.
Art. 24. – In organizarea Consiliului Concurentei functioneaza un secretariat general, condus de un secretar general, desemnat de catre Consiliul Concurentei. Atributiile secretarului general se stabilesc prin regulamentul de organizare, functionare si procedura adoptat de Consiliul Concurentei.
(2) In cadrul Consiliului Concurentei functioneaza Colegiul Consultativ, ca organism nepermanent, format din 11 pana la 17 reprezentanti ai mediului universitar de concurenta, ai mediului de afaceri si ai asociatiilor de protectie a consumatorilor sau din alte persoane cu prestigiu in domeniul economic, juridic ori al concurentei.
Completat de art.I pct.13 din Legea 149/2011
(3) Membrii Colegiului Consultativ trebuie sa respecte dispozitiile legale cu privire la conflictul de interese legat de activitatile la care participa in cadrul acestuia. La lucrarile Colegiului Consultativ participa de drept fostii presedinti ai Consiliului Concurentei.
Completat de art.I pct.13 din Legea 149/2011
(4) Colegiul Consultativ emite opinii neobligatorii cu privire la principalele aspecte ale politicii de concurenta. In cadrul Colegiului Consultativ pot functiona grupuri de lucru pe teme specifice.
Completat de art.I pct.13 din Legea 149/2011
(5) Modul de numire a membrilor, rolul, functionarea si organizarea Colegiului Consultativ sunt prevazute in regulamentul de functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului.
Completat de art.I pct.13 din Legea 149/2011
Art. 25. – (1) Consiliul Concurentei isi intocmeste proiectul de buget propriu, care se prevede distinct in bugetul de stat.
(2) Pentru functionarea Consiliului Concurentei si a aparatului sau teritorial, Guvernul si, dupa caz, organele administratiei publice locale vor atribui Consiliului Concurentei in administrare imobilele necesare, respectiv terenurile si dotarile din domeniul public de interes national sau, dupa caz, local, in termen de 60 de zile de la inregistrarea cererii Consiliului Concurentei.
(3) Sumele reprezentand tarife, taxe si amenzi sau alte sanctiuni aplicate de Consiliul Concurentei se fac venit la bugetul de stat, in conditiile legii.
(4) Consiliul Concurentei va suporta, in limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie, sumele necesare asigurarii asistentei juridice pentru membrii Plenului, inspectorii de concurenta si celelalte categorii de personal, in legatura cu faptele savarsite de acestia in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, atunci cand au calitatea de invinuit ori inculpat.
Articolul 25 alin.(4) completat de art.I pct.18 din OUG 75/2010
(5) Sumele acordate de Consiliul Concurentei membrilor Plenului, inspectorilor de concurenta sau altor angajati pentru asigurarea asistentei juridice vor fi restituite de catre acestia, in cazul in care printr-o hotarare judecatoreasca definitiva s-a stabilit vinovatia acestora ori ca fapta a fost savarsita in afara exercitarii atributiilor de serviciu prevazute de lege.
Articolul 25 alin.(5) completat de art.I pct.18 din OUG 75/2010
(6) Procedura si conditiile in care sumele necesare asigurarii asistentei juridice sunt suportate de Consiliul Concurentei vor fi reglementate prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.
Articolul 25 alin.(6) completat de art.I pct.18 din OUG 75/2010
Art.26. – (1) Consiliul Concurentei are urmatoarele atributii:
a) efectueaza investigatiile privind aplicarea prevederilor art. 5, 6, 9, 15 si art. 46 alin. (3) din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
b) ia deciziile prevazute de lege pentru cazurile de incalcare a dispozitiilor art. 5, 6, 9 si 15 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, constatate in urma investigatiilor efectuate de catre inspectorii de concurenta;
c) accepta angajamente si impune masuri interimare, in conditiile prevazute de lege;
d) ia deciziile prevazute de lege pentru cazurile de concentrari economice;
e) retrage, prin decizie, beneficiul exceptarii pentru intelegerile, deciziile asociatiilor de intreprinderi sau practicile concertate carora li se aplica prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003;
f) asigura aplicarea efectiva a deciziilor proprii, inclusiv monitorizarea masurilor dispuse si a efectelor concentrarilor economice autorizate conditionat prin decizii;
g) efectueaza, din proprie initiativa, investigatii privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord in diferite sectoare, atunci cand rigiditatea preturilor sau alte imprejurari sugereaza posibilitatea restrangerii sau denaturarii concurentei pe piata. Consiliul Concurentei poate publica un raport cu privire la rezultatele investigatiei privind anumite sectoare ale economiei sau anumite acorduri in diferite sectoare si invita partile interesate sa formuleze observatii;
h) sesizeaza Guvernul asupra existentei unei situatii de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevazute la art. 4 alin. (2) si (3), si propune acestuia adoptarea masurilor necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate;
i) sesizeaza instantele judecatoresti asupra cazurilor in care acestea sunt competente, potrivit prezentei legi;
Modificat de art.I pct.14 din Legea 149/2011
j) urmareste aplicarea dispozitiilor legale si a altor acte normative incidente in domeniul de reglementare al prezentei legi;
k) sesizeaza Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administratiei publice centrale si locale in aplicarea prezentei legi;
l) emite avize pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurential, autoritatile si institutiile administratiei publice centrale si locale fiind obligate sa solicite acest aviz, si poate recomanda modificarea actelor normative care au un asemenea efect;
Modificat de art.I pct.14 din Legea 149/2011
m) face recomandari Guvernului si organelor administratiei publice locale pentru adoptarea de masuri care sa faciliteze dezvoltarea pietei si a concurentei;
n) propune Guvernului sau organelor administratiei publice locale luarea de masuri disciplinare impotriva personalului din subordinea acestora, in cazul in care acesta nu respecta dispozitiile obligatorii ale Consiliului Concurentei;
o) realizeaza studii si intocmeste rapoarte privind domeniul sau de activitate si furnizeaza Guvernului, publicului si organizatiilor internationale specializate informatii privind aceasta activitate;
p) reprezinta Romania si promoveaza schimbul de informatii si de experienta in relatiile cu organizatiile si institutiile internationale de profil; ca autoritate nationala de concurenta, Consiliul Concurentei este responsabil de relatia cu institutiile Uniunii Europene, potrivit prevederilor relevante din legislatia europeana, si coopereaza cu alte autoritati de concurenta;
r) stabileste si aproba misiunea, strategia generala si programele de activitate ale autoritatii de concurenta;
s) ia orice alte decizii in indeplinirea atributiilor ce decurg din prezenta lege;
s) asigura aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, precum si aplicarea prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modificat de art.I pct.14 din Legea 149/2011
(2) In vederea exercitarii atributiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si g), Consiliul Concurentei poate realiza examinari preliminare, in cadrul carora are dreptul sa solicite informatiile si documentele necesare, potrivit prevederilor art. 35 alin. (2).
(3) Consiliul Concurentei, in calitate de autoritate nationala de concurenta, are toate drepturile si obligatiile prevazute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003, precum si cele prevazute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 22 ianuarie 2004 privind controlul concentrarilor economice intre intreprinderi. Instantele nationale au toate drepturile si obligatiile prevazute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003.
Articolul 26 modificat de art.I pct.19 din OUG 75/2010
(4) Toate referirile din Legea nr. 11/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, la Oficiul Concurentei vor fi inlocuite cu referirea la Consiliul Concurentei. Consiliul Concurentei va putea folosi oricare dintre instrumentele prevazute de prezenta lege pentru identificarea si sanctionarea faptelor de concurenta neloiala.
Completat de art.I pct.15 din Legea 149/2011
Art.27. – (1) Consiliul Concurentei adopta regulamente si instructiuni, emite ordine, ia decizii si formuleaza avize, face recomandari si elaboreaza rapoarte in aplicarea prevederilor prezentei legi.

(2) Consiliul Concurentei poate face recomandari de buna practica in diverse sectoare economice si indrumari privind diverse aspecte generale ale aplicarii legislatiei in domeniul concurentei, cu luarea in considerare a practicii instantelor nationale si a celor de la nivelul Uniunii Europene, precum si a practicii Comisiei Europene.
Modificat de art.I pct.16 din Legea 149/2011

Abrogat de art.I pct.17 din Legea 149/2011
(4) Consiliul Concurentei emite ordine prin care pune in aplicare, suspenda sau abroga reglementarile adoptate in plen, dispune efectuarea de investigatii, ordona inspectii, ia masuri privind gestiunea interna si personalul din subordine, precum si orice alte masuri necesare indeplinirii strategiei si misiunii autoritatii de concurenta.
(5) Deciziile Consiliului Concurentei sunt acte administrative unilaterale cu caracter individual prin care se constata incalcarea prevederilor prezentei legi si se aplica sanctiunile corespunzatoare, se dispun masurile necesare restabilirii mediului concurential, se acorda accesul la informatii confidentiale, se solutioneaza plangerile formulate in baza dispozitiilor prezentei legi, precum si cererile si notificarile privind concentrarile economice.
(6) Avizele sunt formulate, recomandarile si propunerile sunt facute, punctele de vedere sunt formulate, rapoartele sunt elaborate si comunicate, dupa caz, publicate, potrivit dispozitiilor prezentei legi.
Articolul 27 modificat de art.I pct.20 din OUG 75/2010
Art. 28. – (1) Proiectele de regulamente si instructiuni, precum si modificarile acestora necesita avizul Consiliului Legislativ, dupa care sunt adoptate in Plenul Consiliului Concurentei si puse in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.
(2) Reglementarile Consiliului Concurentei pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 28 alin.(2) modificat de art.I pct.21 din OUG 75/2010
Art.29. – Consiliul Concurentei va comunica punctul sau de vedere asupra oricarui aspect in domeniul politicii concurentiale, la cererea:
a) Presedintiei si Guvernului Romaniei;
b) comisiilor parlamentare, senatorilor si deputatilor;
c) autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale;
d) organizatiilor profesionale si patronale in masura in care acestea au atributii legale de reglementare a domeniilor in care activeaza;
e) organizatiilor pentru protectia consumatorilor;
f) instantelor judecatoresti si parchetelor.
Articolul 29 modificat de art.I pct.22 din OUG 75/2010
Art. 30. – (1) Cu privire la politica de privatizare, respectiv politicile de ramura sau sectoriale, Consiliul Concurentei va consulta ministerele de resort si alte organe ale administratiei publice centrale sau locale, precum si organizatiile patronale in cauza.
(2) Organele si organizatiile prevazute la alin. (1) vor trimite Consiliului Concurentei punctul lor de vedere in termen de 30 de zile de la solicitare. Acest punct de vedere va fi atasat la raportul asupra cazului analizat.
(3) In indeplinirea atributiilor sale Consiliul Concurentei se va consulta cu organele administratiei publice centrale sau locale si va solicita informatii si asistenta din partea acestora.
Articolul 30 alin.(4) abrogat de art.I pct.23 din OUG 75/2010
Art. 31. – (1) Consiliul Concurentei intocmeste anual un raport privind activitatea sa si modul in care agentii economici si autoritatile publice respecta regulile concurentei, potrivit prezentei legi.
(2) Raportul se adopta in Plenul Consiliului Concurentei si se da publicitatii.
Art.32. – (1) Prin prezenta lege se instituie urmatoarea taxa: taxa de autorizare a concentrarilor economice, care se plateste in cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) si alin. (4) lit. b) si c).
(2) Taxa de autorizare a concentrarii economice se stabileste intre 10.000 si 25.000 euro, prin instructiuni ale Consiliului Concurentei. Echivalentul in lei al taxei de autorizare se calculeaza la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a exercitiului financiar din anul anterior emiterii deciziei de autorizare a concentrarii economice.
Modificat de art.I pct.18 din Legea 149/2011
(3) Sumele provenind din plata taxei prevazute la alin. (1) se varsa la bugetul de stat in termen si conform procedurilor stabilite de reglementarile fiscale.
Articolul 32 modificat de art.I pct.24 din OUG 75/2010

   CAPITOLUL V
Procedura de examinare preliminara, de investigare
si de luare a deciziilor 

Art.33. – (1) Descoperirea si investigarea incalcarilor prevederilor prezentei legi, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene incumba Consiliului Concurentei care actioneaza prin inspectorii de concurenta.
(2) In cazul infractiunii prevazute la art. 60 alin. (1) din prezenta lege, personalul desemnat in conditiile alin. (1) va putea efectua numai actele stabilite prin art. 214 din Codul de procedura penala.
Articolul 33 modificat de art.I pct.25 din OUG 75/2010

Art.34. – Consiliul Concurentei, potrivit atributiilor sale, dispune efectuarea de investigatii, daca exista suficient temei de fapt si de drept:
a) din oficiu;
b) la plangerea unei persoane fizice sau juridice afectate in mod real si direct prin incalcarea prevederilor art. 5, 6, 9 si 15 din prezenta lege, precum si a art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
Articolul 34 modificat de art.I pct.26 din OUG 75/2010
Art.35. – (1) In vederea analizarii plangerilor formulate potrivit art. 34 lit. b) si a notificarilor privind concentrarile economice, precum si in exercitarea atributiilor prevazute la art. 26 alin. (1), inspectorii de concurenta, indicand temeiul legal, scopul, termenele, precum si sanctiunile prevazute, dupa caz, la art. 50 lit. a) si b), art. 501 alin. (1) lit. a) si alin. (2) si art. 54 alin. (1) lit. e), pot solicita informatiile si documentele care le sunt necesare:
a) intreprinderilor si asociatiilor de intreprinderi;
b) autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale.
(2) In realizarea procedurii de examinare preliminara, necesara in vederea exercitarii din oficiu a atributiilor prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a) si g), inspectorii de concurenta, indicand temeiul legal, scopul, termenele, precum si sanctiunile prevazute la art. 50 lit. c) sau, dupa caz, la art. 501 alin. (1) lit. b), pot solicita intreprinderilor si asociatiilor de intreprinderi, precum si autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale orice informatii si documente necesare.
(3) In scopul aplicarii prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, documentele si informatiile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi solicitate de Consiliul Concurentei, la cererea Comisiei Europene si a autoritatilor de concurenta din statele membre ale Uniunii Europene.
(4) Inspectorii de concurenta, primind acces la documentele, datele si informatiile prevazute la alin. (1), (2) si (3), sunt tinuti la respectarea stricta a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date si informatii.

(5) Informatiile colectate potrivit prevederilor alin. (1)-(3), art. 351 si art. 36 pot fi folosite doar pentru scopul aplicarii legislatiei in domeniul concurentei. Consiliul Concurentei va putea sesiza si alte institutii sau autoritati publice in conditiile in care sunt descoperite aspecte care tin de competenta acestora.
Modificat de art.I pct.19 din Legea 149/2011
Articolul 35 modificat de art.I pct.27 din OUG 75/2010
Art. 351. – In scopul indeplinirii atributiilor legale, Consiliul Concurentei poate sa ia declaratii de la orice persoana fizica sau de la reprezentantul legal al persoanei juridice, care consimte sa dea astfel de declaratii.
Modificat de art.I pct.20 din Legea 149/2011

Art.36. – (1) Pentru investigarea incalcarii prevederilor prezentei legi, inspectorii de concurenta sunt abilitati cu puteri de inspectie, cu exceptia inspectorilor debutanti, si au urmatoarele puteri de inspectie:
a) sa intre in spatiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care intreprinderile ori asociatiile de intreprinderi le detin legal;
b) sa examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea intreprinderii sau asociatiilor de intreprinderi, indiferent de locul in care sunt depozitate si de suportul fizic sau electronic pe care sunt pastrate;
c) sa ceara oricarui reprezentant sau membru al personalului intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi explicatii cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul si scopul inspectiei si sa consemneze sau sa inregistreze raspunsurile acestora;
d) sa ridice sau sa obtina in orice forma copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau din alte evidente legate de activitatea intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi;
e) sa sigileze orice amplasament destinat activitatilor intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi si orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi, pe durata si in masura necesara inspectiei.
(2) Inspectorii de concurenta cu puteri de inspectie vor proceda la actele prevazute la alin. (1) numai daca exista indicii ca pot fi gasite documente sau pot fi obtinute informatii considerate necesare pentru indeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat intr-un proces-verbal de constatare si inventariere.
(3) Inspectorii de concurenta cu puteri de inspectie pot face inspectii inopinate si pot solicita orice fel de informatii sau justificari legate de indeplinirea misiunii, atat la fata locului, cat si la convocare la sediul Consiliului Concurentei.
.
(4) Inspectorii de concurenta sunt abilitati cu puteri de inspectie prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei. O copie certificata a acestui ordin este inmanata intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi supuse inspectiei dispuse cu respectarea dispozitiilor alin. (2).
Modificat de art.I pct.21 din Legea 149/2011
(5) Consiliul Concurentei desfasoara inspectii la solicitarea Comisiei Europene sau a unei alte autoritati de concurenta a unui stat membru, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 si ale art. 12 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004, in baza ordinului de inspectie emis de presedintele Consiliului Concurentei.
(6) Ordinul de inspectie va indica obiectul si scopul inspectiei, stabileste data la care incepe si arata sanctiunile prevazute la art. 50 si 54, precum si dreptul de a ataca ordinul la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ si fiscal, in termen de 15 zile de la comunicare, prin derogare de la Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Curtii de apel este supusa recursului, care se declara in termen de 5 zile de la comunicare. Instantele vor solutiona cauza de urgenta si cu precadere.
(7) La solicitarea Consiliului Concurentei, in ipoteza in care poate exista o opozitie la desfasurarea inspectiei, organele de politie sunt obligate sa insoteasca si sa asigure sprijinul necesar echipelor de inspectie, in exercitarea puterilor de inspectie.
(8) Comunicarile dintre intreprinderea sau asociatia de intreprinderi investigate si avocatul acestora, realizate in cadrul si in scopul exclusiv al exercitarii dreptului la aparare al intreprinderii, respectiv dupa deschiderea procedurii administrative in baza prezentei legi ori anterior deschiderii procedurii administrative, cu conditia ca aceste comunicari sa aiba legatura cu obiectul procedurii, nu pot fi ridicate ori folosite ca proba, in cursul procedurilor desfasurate de Consiliul Concurentei. Nu pot fi ridicate ori folosite ca proba documentele pregatitoare intocmite de intreprinderea sau asociatia de intreprinderi investigate in scopul exclusiv al exercitarii dreptului la aparare.
Modificat de art.I pct.21 din Legea 149/2011
(9) Atunci cand intreprinderile nu dovedesc caracterul protejat al unei comunicari, pentru ca aceasta sa cada sub incidenta alin. (8), inspectorii de concurenta care desfasoara inspectia vor sigila si vor ridica comunicarea in cauza, in dublu exemplar.
(10) Presedintele Consiliului Concurentei va decide, de urgenta, pe baza probelor si argumentelor prezentate. In conditiile in care presedintele Consiliului Concurentei decide sa respinga caracterul protejat al comunicarii, desigilarea documentului poate avea loc doar dupa expirarea termenului in care decizia poate fi contestata, potrivit prevederilor alin.(11) sau, in cazul in care decizia este contestata, dupa ce hotararea instantei devine definitiva si irevocabila.
(11) Decizia presedintelui Consiliului Concurentei cu privire la caracterul protejat al comunicarii poate fi atacata in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare, prin derogare de la Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea curtii de apel este supusa recursului, care se declara in termen de 5 zile de la comunicare. Instantele vor solutiona cauza de urgenta si cu precadere.
Modificat de art.I pct.21 din Legea 149/2011
(12) Exercitarea puterilor de inspectie se face in conformitate cu regulamentul privind organizarea, functionarea si procedura Consiliului Concurentei.
Articolul 36 modificat de art.I pct.29 din OUG 75/2010
Art. 37. – In baza autorizarii judiciare date prin incheiere, conform art. 38, inspectorul de concurenta poate efectua inspectii in orice alte spatii, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport apartinand conducatorilor, administratorilor, directorilor si altor angajati ai agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici supusi investigatiei.
Art.38. – (1) Inspectorii de concurenta pot proceda la inspectii, potrivit prevederilor art. 37, doar in baza unui ordin emis de catre presedintele Consiliului Concurentei si cu autorizarea judiciara data prin incheiere de catre presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau de catre un judecator delegat de acesta. O copie certificata a ordinului de inspectie si a autorizatiei judiciare se comunica obligatoriu persoanei supuse inspectiei inainte de inceperea acesteia.
(2) Cererea de autorizare se judeca in camera de consiliu, fara citarea partilor. Judecatorul se pronunta asupra cererii de autorizare in termen de cel mult 48 de ore de la data inregistrarii cererii. Incheierea se motiveaza si se comunica Consiliului Concurentei in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.
(3) In cazul in care inspectia trebuie desfasurata simultan in mai multe spatii dintre cele prevazute la art. 37, Consiliul Concurentei va introduce o singura cerere, instanta pronuntandu-se printr-o incheiere in care se vor indica spatiile in care urmeaza sa se desfasoare inspectia.
(4) Cererea de autorizare trebuie sa cuprinda toate informatiile de natura sa justifice inspectia, iar judecatorul sesizat este tinut sa verifice daca cererea este intemeiata.
(5) Oricare ar fi imprejurarile, inspectia se desfasoara intre orele 8,00 si 18,00 si trebuie efectuata in prezenta persoanei la care se efectueaza inspectia sau a reprezentantului sau. Inspectia poate continua si dupa ora 18,00 numai cu acordul persoanei la care se efectueaza inspectia sau a reprezentantului sau.
(6) Inventarele si punerile de sigilii se fac conform dispozitiilor Codului de procedura penala.
(7) Incheierea prevazuta la alin. (1) poate fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 48 de ore. Termenul de recurs pentru Consiliul Concurentei curge de la momentul comunicarii incheierii, potrivit prevederilor alin. (2). In ceea ce priveste persoana supusa inspectiei, termenul de recurs curge de la momentul comunicarii incheierii, potrivit prevederilor alin. (1). Recursul nu este suspensiv de executare.
(8) Presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau judecatorul delegat de acesta are competenta sa emita autorizatia judiciara, prevazuta la art. 21 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003.
Articolul 38 modificat de art.I pct.30 din OUG 75/2010

Articolul 39 abrogat de art.I pct.31 din OUG 75/2010
Art.40. – (1) La primirea unei plangeri privind o practica anticoncurentiala, Consiliul Concurentei examineaza daca aceasta prezinta suficient temei de fapt si de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigatii.
(2) Daca plangerea nu prezinta suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigatii, Consiliul Concurentei o respinge, comunicand autorului decizia, in scris, cu precizarea motivelor, in termen de 60 de zile de la data la care acestuia i se confirma faptul ca plangerea este completa si indeplineste toate conditiile, stabilite potrivit prevederilor alin. (4). Respingerea unei plangeri se face prin decizie a Consiliului Concurentei dupa ce i s-a dat posibilitatea autorului plangerii sa isi prezinte punctul de vedere fata de motivele pentru care autoritatea de concurenta intentioneaza sa respinga plangerea.
Modificat de art.I pct.22 din Legea 149/2011
(3) Decizia de respingere a plangerii poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.
(4) Consiliul Concurentei va stabili, prin regulament, conditiile pe care o solicitare ce i-a fost adresata trebuie sa le indeplineasca pentru a putea fi calificata ca plangere, precum si procedura aplicabila solutionarii acesteia.
(5) In cazul in care plangerea inaintata nu cade sub incidenta prezentei legi, Consiliul Concurentei va raspunde, in scris, in termen de 30 de zile de la inregistrarea plangerii.
Articolul 40 modificat de art.I pct.32 din OUG 75/2010
Art. 41. – (1) De cate ori dispune pornirea unei investigatii, presedintele Consiliului Concurentei desemneaza un raportor, responsabil pentru intocmirea raportului asupra investigatiei, comunicarea lui partilor in cauza, primirea observatiilor si prezentarea raportului in Plenul Consiliului Concurentei, daca este cazul.
(2) Raportorul desemnat instrumenteaza toate actele procedurii de investigatie, propunand Consiliului Concurentei dispunerea masurilor care sunt de competenta acestuia.

Art.42. – (1) In situatia in care, in urma declansarii unei investigatii din oficiu, se constata ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii, care sa justifice impunerea de masuri sau sanctiuni de catre Consiliul Concurentei, acesta, prin ordin al presedintelui, va putea inchide investigatia si va informa de indata partile implicate.
(2) In situatia in care investigatia a fost declansata ca urmare a unei plangeri si se constata ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii, care sa justifice impunerea de masuri sau sanctiuni de catre Consiliul Concurentei, inchiderea investigatiei se va face prin decizie a Plenului Consiliului Concurentei, in urma audierii partilor implicate daca autorul plangerii solicita acest lucru.“
Modificat de art.I pct.23 din Legea 149/2011
Articolul 42 modificat de art.I pct.33 din OUG 75/2010

Art. 43. – (1) Cu exceptia situatiei prevazute la art. 42 alin. (1), in orice procedura de investigatie, Consiliul Concurentei acorda intreprinderilor participante la intelegerea, decizia luata de asociatii de intreprinderi, practica concertata, abuzul de pozitie dominanta sau la concentrarea economica, ce formeaza obiect al investigatiei, ocazia de a-si exprima in scris observatiile cu privire la continutul raportului de investigatie. In observatiile scrise, destinatarii raportului de investigatie pot solicita organizarea de audieri de catre Consiliul Concurentei. Atunci cand apreciaza ca este util pentru stabilirea adevarului in cauza investigata, Consiliul Concurentei poate organiza audieri si in lipsa unei solicitari din partea destinatarilor raportului de investigatie. Data pana la care trebuie trimise observatiile, respectiv data audierii, dupa caz, sunt fixate de presedintele Consiliului Concurentei.
Modificat de art.I pct.24 din Legea 149/2011
(2) Presedintele Consiliului Concurentei poate desemna experti si poate admite audierea autorului plangerii, la solicitarea acestuia, precum si a oricarei persoane fizice sau juridice care declara ca detine date si informatii relevante pentru stabilirea adevarului in cauza investigata.
(3) Neprezentarea sau renuntarea la audiere, precum si refuzul oricarei depozitii sau declaratii nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigatie.
Articolul 43 modificat de art.I pct.34 din OUG 75/2010

Art. 44. – (1) O copie a raportului va fi transmisa spre luare la cunostinta persoanelor supuse investigatiei, acordandu-le acestora un termen de minimum 30 de zile in care sa isi formuleze observatiile. Persoanelor a caror audiere a fost admisa potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) li se va trimite copia raportului numai la cerere si daca presedintele Consiliului Concurentei apreciaza ca este util in interesul investigatiei.
Modificat de art.I pct.25 din Legea 149/2011
(2) Presedintele Consiliului Concurentei va permite partilor in cauza consultarea dosarului si obtinerea, contra cost, de copii si extrase ale actelor procedurii de investigatie.
(3) Dreptul de acces la dosar nu se extinde asupra secretelor de afaceri, altor informatii confidentiale si nici asupra documentelor interne ale Consiliului Concurentei, ale Comisiei Europene sau ale autoritatilor de concurenta ale statelor membre ale Uniunii Europene. Dreptul de acces la dosar nu se extinde nici asupra corespondentei dintre Consiliul Concurentei si Comisia Europeana sau autoritatile de concurenta ale statelor membre sau dintre acestea din urma atunci cand corespondenta este inclusa in dosarul Consiliului Concurentei.
(4) Documentele, datele si informatiile din dosarul cauzei care sunt confidentiale nu sunt accesibile pentru consultare ori obtinere de copii sau extrase decat prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei. Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei poate fi atacat la Curtea de Apel Bucuresti – Sectia contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicarea catre partile interesate. Hotararea curtii de apel este supusa recursului, care poate fi declarat in termen de 5 zile de la comunicare. Instantele vor proceda la judecarea cauzei de urgenta si cu precadere.
Modificat de art.I pct.25 din Legea 149/2011
(5) Atacarea ordinului presedintelui Consiliului Concurentei suspenda procedura in fata autoritatii de concurenta pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei, potrivit prevederilor alin. (4).
Modificat de art.I pct.25 din Legea 149/2011
(6) Nicio dispozitie din prezenta lege nu interzice dreptul Consiliului Concurentei de a dezvalui si utiliza informatiile necesare pentru a dovedi o incalcare a art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
(7) In cazul unei proceduri de investigatie, avand ca obiect o concentrare economica, dispozitiile prezentului articol referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociatilor si directorilor executivi ai entitatilor participante la concentrare, in masura in care acestia justifica in cauza un interes legitim.
Articolul 44 modificat de art.I pct.35 din OUG 75/2010

Art.45. – (1) Consiliul Concurentei, in cazul investigatiilor declansate potrivit prevederilor art. 34, poate decide, dupa caz:
a) sa ordone incetarea practicilor anticoncurentiale constatate;
b) sa dispuna masuri interimare;
c) sa accepte angajamente;
d) sa aplice intreprinderilor sau asociatiilor de intreprinderi amenzi in conditiile prevazute la cap. VI;
e) sa formuleze recomandari, sa impuna partilor conditii sau alte obligatii. In cazul in care Consiliul Concurentei decide potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), poate impune orice masuri corective comportamentale sau structurale care sunt proportionale cu incalcarea comisa si necesare pentru incetarea efectiva a incalcarii. Masurile corective structurale vor fi impuse atunci cand nu exista o masura corectiva comportamentala la fel de eficienta sau atunci cand o masura corectiva comportamentala la fel de eficienta ar fi mai oneroasa pentru intreprinderea in cauza decat o masura corectiva structurala.
(2) Consiliul Concurentei poate decide, de asemenea, ca nu exista motive pentru a interveni, atunci cand, pe baza informatiilor de care dispune, conditiile pentru ca o intelegere, decizie sau practica concertata sa fie interzisa nu sunt indeplinite.
(3) Consiliul Concurentei, in indeplinirea atributiei prevazute la art. 26 alin. (1) lit. e), poate decide sa retraga beneficiul exceptarii pentru intelegerile, deciziile asociatiilor de intreprinderi sau practicile concertate carora li se aplica prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, atunci cand intr-o anumita cauza respectivele intelegeri, decizii sau practici concertate produc efecte incompatibile cu art. 101 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei sau pe o parte a acestuia care prezinta toate caracteristicile unei piete geografice distincte.
Articolul 45 modificat de art.I pct.36 din OUG 75/2010

Art.46. – (1) In termen de 30 de zile de la primirea notificarii complete a unei operatiuni de concentrare economica, Consiliul Concurentei va raspunde in scris, printr-o adresa, in cazul in care va ajunge la concluzia ca operatiunea de concentrare economica nu cade sub incidenta prezentei legi.
(2) In termen de 45 de zile de la primirea notificarii complete a unei operatiuni de concentrare economica, Consiliul Concurentei va emite o decizie de neobiectiune atunci cand constata ca, desi operatiunea de concentrare economica notificata cade sub incidenta prezentei legi:
a) nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal; sau
b) indoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal au fost inlaturate prin angajamentele propuse de partile implicate si acceptate de Consiliul Concurentei. Autoritatea de concurenta poate stabili prin decizie conditii si obligatii de natura sa asigure respectarea de catre partile implicate a angajamentelor pe care si le-au asumat in scopul realizarii compatibilitatii concentrarii cu un mediu concurential normal.
(3) In termen de 45 de zile de la primirea notificarii complete a unei operatiuni de concentrare economica, Consiliul Concurentei va decide deschiderea unei investigatii, atunci cand constata ca operatiunea de concentrare economica notificata cade sub incidenta prezentei legi, prezinta indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal si acestea nu au putut fi inlaturate potrivit prevederilor alin. (2) lit. b).
(4) In termen de maximum 5 luni de la primirea notificarii complete a unei operatiuni de concentrare economica pentru care Consiliul Concurentei a decis deschiderea unei investigatii din cauza indoielilor serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurential normal, Consiliul Concurentei:
a) va emite o decizie prin care va declara operatiunea de concentrare economica incompatibila cu mediul concurential normal, intrucat ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia, in special ca urmare a crearii sau consolidarii unei pozitii dominante, potrivit prevederilor art. 12;
b) va emite o decizie de autorizare, daca operatiunea de concentrare economica nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia, in special ca urmare a crearii sau consolidarii unei pozitii dominante, potrivit prevederilor art. 12;
c) va emite o decizie de autorizare conditionata, prin care stabileste obligatiile si/sau conditiile destinate sa asigure respectarea de catre partile implicate a angajamentelor pe care si le-au asumat in scopul realizarii compatibilitatii concentrarii cu un mediu concurential normal.
(5) In cazul in care Consiliul Concurentei nu ia o decizie in termenele prevazute la alin. (2)-(4), operatiunea de concentrare economica notificata poate avea loc.
(6) In situatia in care notificarea unei operatiuni de concentrare economica necesita completari, termenele prevazute la alin. (1)-(4) incep sa curga de la data la care partile au furnizat Consiliului Concurentei toate informatiile solicitate in vederea completarii notificarii.
(7) Consiliul Concurentei va stabili, prin regulament, categoriile de concentrari economice care pot beneficia de procedura simplificata de analiza.
(8) In cazul investigatiilor si deciziilor adoptate potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) si b), cu privire la o posibila incalcare a art. 15, atunci cand operatiunea de concentrare economica investigata nu este notificata, Consiliul Concurentei va analiza si va decide, in acest context, si cu privire la compatibilitatea operatiunii cu un mediu concurential normal.
(9) In situatiile in care o operatiune de preluare a controlului asupra unor intreprinderi sau a unor active prezinta riscuri pentru siguranta nationala, Guvernul, la propunerea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, va emite o hotarare prin care aceasta sa fie interzisa, cu respectarea competentei Comisiei Europene in acest domeniu. Consiliul Concurentei va informa Consiliul Suprem de Aparare a Tarii in legatura cu operatiunile de concentrare economica care sunt notificate acestuia, susceptibile sa fie analizate din punctul de vedere al sigurantei nationale.
Completat de art.I pct.26 din Legea 149/2011
Articolul 46 modificat de art.I pct.37 din OUG 75/2010
Art.461. – (1) In cazul in care Consiliul Concurentei constata ca o concentrare economica a fost deja pusa in aplicare si ca acea concentrare a fost declarata incompatibila cu mediul concurential normal, acesta, prin decizie, poate:
a) sa solicite intreprinderilor implicate sa dizolve entitatea rezultata din concentrare, in special prin dizolvarea fuziunii sau prin cesionarea tuturor actiunilor sau activelor dobandite, astfel incat sa se restabileasca situatia existenta anterior punerii in aplicare a concentrarii. In cazurile in care, prin dizolvarea entitatii rezultate prin concentrare, nu este posibila restabilirea situatiei existente anterior punerii in aplicare a concentrarii, Consiliul Concurentei poate adopta orice alta masura adecvata pentru a restabili, in masura posibilului, situatia anterioara;
b) sa dispuna orice alta masura adecvata pentru a se asigura ca intreprinderile implicate dizolva concentrarea sau iau masurile de restabilire a situatiei prevazute in decizia sa.
(2) Consiliul Concurentei poate actiona potrivit alin. (1) lit. a) si b) si atunci cand constata ca o concentrare economica a fost pusa in aplicare cu incalcarea unei conditii impuse printr-o decizie adoptata potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. c).
Articolul 461 completat de art.I pct.38 din OUG 75/2010
Art.462. – (1) Pe durata procedurii de investigatie referitoare la posibila savarsire a unei practici anticoncurentiale, intreprinderile fata de care a fost declansata investigatia pot formula propuneri de angajamente, in scopul inlaturarii situatiei care a condus la declansarea investigatiei.
(2) Atunci cand Consiliul Concurentei intentioneaza sa accepte angajamentele propuse de parti, va publica un rezumat al cazului si continutul esential al angajamentelor propuse, asupra carora tertii interesati isi pot prezenta observatiile in termenul stabilit de autoritatea de concurenta.
(3) Prin decizie, Consiliul Concurentei confera forta obligatorie angajamentelor propuse de intreprinderi, in masura in care acestea sunt suficiente pentru protectia concurentei si daca indeplinirea lor conduce la inlaturarea situatiei care a determinat declansarea investigatiei. Decizia Consiliului Concurentei poate fi adoptata pe o durata determinata si poate concluziona, fara audierea partilor implicate, ca nu mai exista motive pentru actiunea autoritatii de concurenta.
Modificat de art.I pct.27 din Legea 149/2011
(4) In cazul in care Consiliul Concurentei constata ca angajamentele nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3), acesta va informa, in scris, intreprinderile cu privire la motivele pentru care angajamentele nu au fost acceptate si va continua procedura de investigatie.
(5) In cazul inchiderii investigatiei potrivit prevederilor alin. (3), Consiliul Concurentei poate, la cerere sau din oficiu, sa redeschida procedura de investigatie, atunci cand:
a) intervine o schimbare esentiala privind oricare dintre faptele pe care s-a fundamentat decizia;
b) intreprinderile actioneaza contrar angajamentelor asumate;
c) decizia a fost fundamentata pe informatii incomplete, inexacte sau care induc in eroare, furnizate de parti.
(6) Intreprinderile pot formula propuneri de angajamente si in cazul operatiunilor de concentrare economica in scopul compatibilizarii acestora cu un mediu concurential normal, potrivit prevederilor art. 46. Prevederile alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.
(7) Consiliul Concurentei va stabili, prin instructiuni, conditiile, criteriile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor propuse de parti.
Articolul 461 completat de art.I pct.38 din OUG 75/2010
Art.47. – (1) Consiliul Concurentei poate impune orice masura interimara pe care o considera necesara, inainte de emiterea unei decizii potrivit prevederilor art. 45, in caz de urgenta determinata de riscul unui prejudiciu grav si ireparabil adus concurentei, in cazul in care constata, la o prima evaluare, existenta unor fapte de natura anticoncurentiala prohibite expres de lege si care trebuie eliminate fara intarziere.
(2) Inainte de luarea unei masuri interimare, partile implicate pot prezenta in scris punctul lor de vedere. La cererea expresa a partilor implicate, Consiliul Concurentei va proceda la ascultarea argumentelor acestora, in Plen.
(3) O decizie adoptata potrivit prevederilor alin. (1) se aplica pe o durata determinata, ce poate fi reinnoita de Consiliul Concurentei in masura in care este necesar si adecvat.
(4) Consiliul Concurentei poate impune masuri interimare adecvate pentru restabilirea sau mentinerea conditiilor de concurenta efectiva si in cazul in care:
a) concentrarea economica a fost pusa in aplicare cu incalcarea prevederilor art. 15 alin. (6) si (8) si nu a fost inca adoptata o decizie privind compatibilitatea concentrarii cu un mediu concurential normal;
b) concentrarea economica a fost pusa in aplicare cu incalcarea unei conditii sau obligatii impuse printr-o decizie adoptata potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c);
c) concentrarea economica a fost deja pusa in aplicare si a fost emisa o decizie prin care operatiunea de concentrare economica a fost declarata incompatibila cu mediul concurential normal, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a).
(5) Consiliul Concurentei va stabili, prin instructiuni, conditiile, termenele si procedura pentru adoptarea de masuri interimare.
Articolul 47 modificat de art.I pct.39 din OUG 75/2010
Art.471. – (1) Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei in aplicarea prevederilor art. 9, 15, 45 si 46 vor fi comunicate de indata partilor; acestea pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Instanta poate dispune, la cerere, suspendarea executarii deciziei atacate. In cazul amenzilor, suspendarea se va dispune doar cu conditia platii unei cautiuni stabilite conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la creantele bugetare.
Modificat de art.I pct.28 din Legea 149/2011
(3) Ordinul privind declansarea unei investigatii, prevazuta de lege, se poate ataca numai odata cu decizia prin care se finalizeaza investigatia.
Articolul 471 completat de art.I pct.40 din OUG 75/2010
Abrogat de art.I pct.29 din Legea 149/2011

 
CAPITOLUL VI
Sanctiuni

Art. 49. – Sunt nule de drept orice intelegeri sau decizii interzise prin art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si prin art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, respectiv orice angajamente, conventii ori clauze contractuale raportandu-se la o practica anticoncurentiala, precum si orice acte care incalca prevederile art. 9 din prezenta lege.
Modificat de art.I pct.30 din Legea 149/2011
Art. 50. – Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totala din anul financiar anterior sanctionarii urmatoarele fapte, savarsite cu intentie sau din neglijenta de intreprinderi ori asociatii de intreprinderi:
Modificat de art.I pct.31 din Legea 149/2011
a) furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare intr-o cerere, o confirmare, o notificare sau o completare la aceasta, potrivit prevederilor art. 15;
b) furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a);
c) furnizarea de informatii inexacte sau care induc in eroare, ca raspuns la o solicitare efectuata potrivit prevederilor art. 35 alin. (2);
d) furnizarea de informatii, documente, inregistrari si evidente intr-o forma incompleta in timpul inspectiilor desfasurate potrivit prevederilor art. 36;
e) refuzul de a se supune unei inspectii desfasurate potrivit prevederilor art. 36.
Articolul 50 modificat de art.I pct.42 din OUG 75/2010

Art. 501. – (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei faptele autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale constand in:
a) furnizarea cu intentie ori din neglijenta de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. b);
b) furnizarea cu intentie ori din neglijenta de informatii inexacte sau care induc in eroare, ca raspuns la o solicitare efectuata potrivit prevederilor art. 35 alin. (2).
(2) Daca, cu intentie sau din neglijenta, nefurnizarea informatiilor solicitate persista dupa termenul stabilit de catre Consiliul Concurentei, acesta va putea aplica conducatorului institutiei ori autoritatii administratiei publice centrale sau locale o amenda cominatorie de pana la 5.000 lei pentru fiecare zi de intarziere.
Modificat de art.I pct.32 din Legea 149/2011
Art. 51. – (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii urmatoarele fapte, savarsite cu intentie sau din neglijenta de intreprinderi sau asociatii de intreprinderi:
Modificat de art.I pct.33 din Legea 149/2011
a) incalcarea prevederilor art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
b) nenotificarea unei concentrari economice, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) si (2), inainte de punerea in aplicare a acesteia, cu exceptia cazului in care sunt incidente prevederile art. 15 alin. (7) sau s-a acordat o derogare conform art. 15 alin. (8);
c) realizarea unei operatiuni de concentrare economica cu incalcarea prevederilor art. 15 alin. (6)-(8);
d) punerea in practica a unei operatiuni de concentrare economica, declarata incompatibila printr-o decizie a Consiliului Concurentei, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a);
Modificat de art.I pct.33 din Legea 149/2011
e) neindeplinirea unei obligatii, a unei conditii sau a unei masuri impuse printr-o decizie luata potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Daca incalcarea savarsita de o asociatie de intreprinderi priveste activitatile membrilor sai, amenda nu poate depasi 10% din suma cifrelor de afaceri totale ale fiecarui membru activ pe piata afectata de incalcarea savarsita de asociatie.
(3) In ceea ce priveste contraventia prevazuta la alin. (1) lit. a), constand in incalcarea prevederilor art. 5 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Consiliul Concurentei va stabili, prin instructiuni, conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa, care poate merge pana la absolvire de raspundere pecuniara.
Articolul 51 modificat de art.I pct.44 din OUG 75/2010
Art.511. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 50 si 51 alin. (1), in cazul in care cifra de afaceri, realizata in anul financiar anterior sanctionarii, nu poate fi determinata, va fi luata in considerare cea aferenta anului financiar in care intreprinderea sau asociatia de intreprinderi a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 50 si art. 51 alin. (1) din prezenta lege si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi nou-infiintate, care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, aceasta va fi sanctionata cu:
a) amenda de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art. 50;
b) amenda de la 15.000 lei la 2.500.000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art. 51 alin. (1).
Modificat de art.I pct.34 din Legea 149/2011
Articolul 511 completat de art.I pct.45 din OUG 75/2010
Art.52. – (1) Individualizarea sanctiunilor prevazute la art. 50, 501, 51 si 511 se face tinand seama de gravitatea si durata faptei. Prin instructiuni adoptate de catre Consiliul Concurentei se stabilesc si celelalte elemente in functie de care se face individualizarea sanctiunilor, precum si gradarea pe transe a acestora.
(2) In cazul contraventiilor prevazute la art. 51 alin. (1), daca, dupa primirea raportului de investigatie si exercitarea dreptului de acces la dosar, in conditiile art. 44 sau in cadrul audierilor, intreprinderea recunoaste, in mod expres, savarsirea faptei anticoncurentiale si, acolo unde este cazul, propune remedii care duc la inlaturarea cauzelor incalcarii, acest fapt va fi retinut drept circumstanta atenuanta speciala sub forma colaborarii in cadrul procedurii administrative si va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins intre 10% si 30% din nivelul de baza determinat potrivit instructiunilor, adoptate potrivit prevederilor alin. (1), inclusiv atunci cand acesta este stabilit la minimul prevazut de lege.
Modificat de art.I pct.35 din Legea 149/2011
Articolul 52 modificat de art.I pct.46 din OUG 75/2010
Art.53. – Daca in termen de 45 de zile de la notificarea deciziei luate de Consiliul Concurentei, potrivit prevederilor prezentei legi, intreprinderea in cauza nu se conformeaza masurilor dispuse, Consiliul Concurentei ii poate aplica amenda maxima prevazuta la art. 51 si 511.
Articolul 53 modificat de art.I pct.47 din OUG 75/2010
Art.54. – (1) Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, intreprinderile sau asociatiile de intreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, in suma de pana la 5% din cifra de afaceri zilnica medie din anul financiar anterior sanctionarii, pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data stabilita prin decizie, pentru a le determina:
a) sa inceteze o incalcare a prevederilor art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si sa respecte masurile dispuse prin decizia de constatare a incalcarii;
b) sa respecte o decizie prin care se impun masuri interimare, potrivit prevederilor art. 47;
c) sa respecte un angajament devenit obligatoriu printr-o decizie, luata potrivit prevederilor art. 462 alin. (3);
d) sa respecte conditiile si/sau obligatiile impuse printr-o decizie, luata potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c);
e) sa furnizeze in mod complet si corect informatiile si documentele care le-au fost cerute potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a);
f) sa se supuna inspectiei prevazute la art. 36.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1):
a) in cazul in care cifra de afaceri realizata in anul financiar anterior sanctionarii nu poate fi determinata, va fi luata in considerare cifra de afaceri zilnica medie aferenta anului financiar in care intreprinderea sau asociatia de intreprinderi a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii;
b) in cazul intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi nou-infiintate, care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, aceasta va fi sanctionata cu amenda de la 500 lei la 10.000 lei, in cazul alin. (1) lit. a)-d), respectiv cu amenda de la 300 lei la 7.000 lei, in cazul alin. (1) lit. e) si f).
Articolul 54 modificat de art.I pct.48 din OUG 75/2010
Art. 55. – (1) Contraventiile prevazute in prezenta lege se constata si se sanctioneaza de catre Consiliul Concurentei in plen, comisii sau prin inspectorii de concurenta.

(2) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 50 lit. d) si e) se aplica de catre inspectorii de concurenta.
(3) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 50 lit. a)-c), art. 501 si art. 51 alin. (1) lit. d) si e), precum si amenzile cominatorii prevazute la art. 54 se aplica de catre comisiile Consiliului Concurentei, prin aceeasi decizie prin care se constata savarsirea contraventiei sau incidenta art. 54 alin. (1).
(4) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 51 alin. (1) lit. a)-c) se aplica de catre Plenul Consiliului Concurentei sau de comisie, dupa caz, prin aceeasi decizie prin care s-a constatat savarsirea respectivei contraventii.
Modificat de art.I pct.36 din Legea 149/2011
Articolul 55, alineatele (2), (3) si (4) modificate de art.I pct.49 din OUG 75/2010
(5) Deciziile luate in conditiile alin. (3) si (4) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ, in termen de 30 de zile de la comunicare.
Abrogat de art.I pct.37 din Legea 149/2011

Art.56. – (1) Contraventiilor prevazute la art. 50 lit. d) si e) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 5, 8, 28, 29, 32 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Procesele-verbale prin care se aplica sanctiuni, potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, pot fi contestate la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare. Hotararea judecatoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucuresti – Sectia contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare.
Modificat de art.I pct.38 din Legea 149/2011
Articolul 56 modificat de art.I pct.50 din OUG 75/2010

Art.57. – (1) Deciziile emise de catre Consiliul Concurentei in aplicarea prezentei legi vor fi comunicate partilor in cauza de catre Consiliul Concurentei si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, dupa caz, ori pe pagina de internet a Consiliului Concurentei.
(2) La publicarea deciziilor se va tine seama de interesele legitime ale intreprinderilor in cauza, astfel incat secretul de afaceri sa nu fie divulgat.
Articolul 57 modificat de art.I pct.51 din OUG 75/2010

Art. 58. – (1) Dreptul Consiliului Concurentei de a aplica sanctiuni contraventionale pentru incalcarea prevederilor prezentei legi se prescrie dupa cum urmeaza:
a) in termen de 3 ani, in cazul savarsirii uneia dintre contraventiile prevazute la art. 50 si 501;
b) in termen de 5 ani, in cazul tuturor celorlalte contraventii prevazute de prezenta lege.
Modificat de art.I pct.39 din Legea 149/2011
(2) Prescriptia dreptului la actiune al Consiliului Concurentei incepe sa curga de la data savarsirii incalcarii. In cazul incalcarilor ce au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescriptia incepe sa curga de la data incetarii ultimului act sau fapt anticoncurential in cauza.
Articolul 58 modificat de art.I pct.52 din OUG 75/2010
Art. 59. – (1) Orice actiune intreprinsa de catre Consiliul Concurentei in scopul unei examinari preliminare sau in scopul declansarii unei investigatii in legatura cu o anumita incalcare a legii va intrerupe cursul termenelor de prescriptie prevazute la art. 58. Intreruperea termenului de prescriptie va avea efect de la data comunicarii actiunii intreprinse de catre Consiliul Concurentei, facuta catre cel putin un agent economic sau o asociatie de agenti economici care a participat la savarsirea incalcarii legii.
(2) Actiunile ce pot fi intreprinse de catre Consiliul Concurentei si care intrerup cursul termenului de prescriptie includ, in principal, urmatoarele:
a) solicitari de informatii, in scris;
b) ordin al presedintelui Consiliului Concurentei de declansare a unei investigatii;
c) inceperea procedurilor legale.
(3) Intreruperea termenului de prescriptie isi produce efectele fata de toti agentii economici sau asociatiile de agenti economici care au participat la savarsirea incalcarii legii.
(4) In cazul intreruperii termenului de prescriptie, un nou termen, cu o durata similara, incepe sa curga de la data la care Consiliul Concurentei a intreprins una dintre actiunile mentionate la alin. (2). Termenul de prescriptie va expira cel mai tarziu in ziua in care se implineste perioada egala cu dublul termenului de prescriptie, aplicabil pentru savarsirea incalcarii in cauza, in situatia in care Consiliul Concurentei nu a impus nici una dintre sanctiunile prevazute de prezenta lege.

Art. 60. – (1) Participarea cu intentie frauduloasa si in mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) si care nu sunt exceptate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amenda si interzicerea unor drepturi.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica practicii interzise de art. 5 alin. (1) lit. f) cand aceasta se realizeaza prin intelegere intre participanti pentru a denatura pretul de adjudecare, caz in care se aplica reglementarile specifice acestui domeniu.
Modificat de art.I pct.40 din Legea 149/2011
(3) Instanta judecatoreasca poate dispune publicarea, in presa, pe cheltuiala celui vinovat, a hotararii definitive.
Art.61. – (1) Independent de sanctiunile aplicate potrivit prevederilor prezentei legi, dreptul la actiune al persoanelor fizice si/sau juridice pentru repararea integrala a prejudiciului cauzat lor printr-o practica anticoncurentiala prohibita potrivit prevederilor prezentei legi sau ale art. 101 si/sau 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ramane rezervat.
(2) Daca un bun sau serviciu este achizitionat la un pret excesiv, nu se poate considera ca nu s-a produs un prejudiciu datorita faptului ca bunul sau serviciul a fost revandut.
(3) Intreprinderea care beneficiaza de imunitate la amenda nu raspunde solidar pentru prejudiciile cauzate prin participarea sa la o practica anticoncurentiala interzisa la art. 5 din prezenta lege, precum si la art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, practica sanctionata de autoritatea de concurenta.
Modificat de art.I pct.41 din Legea 149/2011
(4) Atunci cand exista o decizie a Consiliului Concurentei prin care este sanctionata o practica anticoncurentiala, in solutionarea cererilor privind acordarea de despagubiri, instantele vor putea solicita Consiliului Concurentei documentele din cadrul dosarului care a stat la baza emiterii deciziei. In acest scop, primind aceste documente, instantele vor asigura respectarea confidentialitatii informatiilor reprezentand secrete de afaceri, precum si a altor informatii calificate drept confidentiale.
(5) Persoanele fizice sau juridice, care se considera prejudiciate printr-o practica anticoncurentiala interzisa de prezenta lege, vor putea formula cerere privind acordarea de despagubiri in termen de 2 ani de la data la care decizia Consiliului Concurentei, pe care se intemeiaza actiunea in subsidiar, a ramas definitiva ori a fost mentinuta, in tot sau in parte, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
Modificat de art.I pct.41 din Legea 149/2011
(51) Actiunea in justitie va putea fi intentata pentru consumatori si de catre asociatiile de protectia consumatorilor legal inregistrate, precum si de catre asociatiile profesionale sau patronale pentru membrii acestora afectati de o practica anticoncurentiala, pe baza atributiilor acestora si a imputernicirilor primite in acest sens, dupa caz.
Completat de art.I pct.42 din Legea 149/2011
(6) Consiliul Concurentei poate inainta observatii instantelor nationale cu privire la aspecte privind aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in conditiile prevazute in Codul de procedura civila.
(7) In toate cazurile in care instantele nationale aplica, in mod direct, prevederile art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, dupa comunicarea catre parti a hotararii susceptibile de exercitare a unei cai de atac, acestea vor transmite, de indata, o copie a hotararii catre Comisia Europeana, prin intermediul Consiliului Concurentei.
Articolul 61 modificat de art.I pct.54 din OUG 75/2010
Art. 62. – Orice persoana care utilizeaza sau divulga, in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta lege, documente sau informatii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunostinta in indeplinirea atributiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul, raspunde potrivit legii penale, putand fi obligata si la repararea prejudiciului cauzat.

 
CAPITOLUL VII
Dispozitii comune si finale

Articolul 63 abrogat de art.I pct.55 din OUG 75/2010
Art.64. – (1) Cifra de afaceri prevazuta la art. 14 este suma veniturilor realizate din vanzarile de produse si/sau din prestarile de servicii realizate de intreprindere in cursul ultimului exercitiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligatii fiscale si valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrarilor intracomunitare.
(2) Cand o operatiune de concentrare economica are loc in modalitatea prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. b), prin cumparare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilita potrivit prevederilor alin. (1) va fi luata in considerare numai suma aferenta activelor constituind obiect al tranzactiei.
(3) Daca, in cursul unei perioade de 2 ani, doua sau mai multe tranzactii de felul celor prevazute la alin. (2) au loc intre aceleasi persoane fizice si/sau juridice, ele sunt considerate ca o singura operatiune de concentrare economica, realizata la data ultimei tranzactii.
Articolul 64 modificat de art.I pct.56 din OUG 75/2010

Art. 65. – Cifrele de afaceri prevazute in prezenta lege sunt inlocuite:
Modificat de art.I pct.43 din Legea 149/2011
a) pentru institutiile de credit si alte institutii financiare, cu suma veniturilor, definite prin instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei, dupa deducerea impozitelor si a taxelor legate direct de acestea;
b) pentru societatile de asigurari, cu valoarea primelor brute incasate sau de incasat, conform contractelor de asigurari incheiate de catre sau in numele societatilor de asigurare, inclusiv primele platite reasiguratorilor, dupa deducerea impozitelor si a taxelor percepute asupra cuantumului primelor individuale de asigurare sau a volumului total al acestora, identificate de catre Consiliul Concurentei prin instructiuni.
Articolul 65 modificat de art.I pct.57 din OUG 75/2010
Art.66. – In scopul aplicarii prevederilor art. 14, dar fara a contraveni dispozitiilor art. 64 alin. (2) si (3), daca vreuna dintre intreprinderile avute in vedere la aplicarea prevederilor art. 14 face parte dintr-un grup de intreprinderi, pentru cifra sa de afaceri se va lua in considerare cifra de afaceri cumulata a respectivului grup, conform situatiilor financiare anuale consolidate.
Articolul 66 modificat de art.I pct.58 din OUG 75/2010
Articolul 67 abrogat de art.I pct.59 din OUG 75/2010

*
* *

NOTA:
Reproducem mai jos art. II*)-VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 184/2004 si modificata prin Legea nr. 538/2004, articole care nu au fost cuprinse in forma republicabila a Legii nr. 21/1996:
___________
*) In urma interventiilor legislative suferite de art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2003 prin Legea nr. 184/2004 si prin Legea nr. 538/2004, alineatele acestui articol au fost renumerotate. Astfel, alineatul (3) a fost abrogat prin Legea nr. 184/2004, alin. (21)-(24), introduse prin Legea nr. 184/2004, au devenit alin. (3)-(6), iar alin. (2) a fost modificat prin Legea nr. 538/2004.
„Art. II. – (1) Indemnizatiile prevazute in anexa nr. VII/2b la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, la nr. crt. 34, 35 si 36 se inlocuiesc cu indemnizatiile prevazute la nr. crt. 16, 17 si 18 din aceeasi anexa.
(2) Salariile de baza ale inspectorilor de concurenta si al secretarului general din cadrul Consiliului Concurentei se stabilesc prin asimilare cu indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003, astfel: de la anexa nr. 1 cap. A, nr. crt. 11 – pentru inspectorul de concurenta superior, nr. crt. 18 – pentru inspectorul de concurenta principal, nr. crt. 23 – pentru inspectorul de concurenta asistent si nr. crt. 32 – pentru inspectorul de concurenta debutant si de la anexa nr. 1 cap. B, nr. crt. 1 – pentru secretarul general.
(3) Personalul de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei beneficiaza in mod corespunzator de prevederile art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003.
(4) Personalul Consiliului Concurentei beneficiaza de spor de confidentialitate de pana la 15% din salariul de baza. Categoriile de personal, cuantumul sporului si conditiile de acordare se stabilesc prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate institutiei.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998, prevederile alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator si membrilor Plenului Consiliului Concurentei.
(6) Membrii Plenului Consiliului Concurentei si inspectorii de concurenta beneficiaza si de drepturile stabilite prin alte acte normative aplicabile personalului din sectorul bugetar.
(7) Personalul din cadrul Oficiului Concurentei care este preluat de catre Consiliul Concurentei, in functie de atributiile reglementate prin lege pentru aceasta institutie, se stabileste pe baza de protocol, care va fi incheiat intre Ministerul Finantelor Publice, Oficiul Concurentei si Consiliul Concurentei in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Pe baza acestui protocol Consiliul Concurentei va modifica corespunzator Regulamentul de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei.
(8) Plangerile si sesizarile formulate in temeiul Legii nr. 21/1996, aflate in curs de solutionare de catre Oficiul Concurentei, precum si investigatiile in desfasurare vor fi preluate de catre Consiliul Concurentei, pe baza de protocol, in maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(9) Consiliul Concurentei va prelua bunurile mobile si imobile aflate in administrarea sau in proprietatea Oficiului Concurentei, corespunzator activitatilor si personalului preluat, prin protocol, care va fi incheiat intre Ministerul Finantelor Publice, Oficiul Concurentei si Consiliul Concurentei in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. III. – (1) In cadrul Ministerului Finantelor Publice se organizeaza o directie generala de specialitate, precum si compartimente in cadrul unitatilor teritoriale, avand, in principal, urmatorul obiect de activitate:
a) aplicarea de catre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de principal furnizor de ajutor de stat, a legislatiei in domeniul ajutorului de stat;
b) aplicarea dispozitiilor legale in domeniul preturilor, pentru care legea abiliteaza Ministerul Finantelor Publice;
c) urmarirea evolutiei preturilor in economie;
d) aplicarea dispozitiilor legale in domeniul concurentei neloiale si al publicitatii, pentru care legea abiliteaza Ministerul Finantelor Publice;
e) participarea la schimbul de informatii si experienta in relatiile cu organizatiile si institutiile internationale, in domeniul sau de activitate.
(2) Personalul din cadrul Oficiului Concurentei se preia de catre Ministerul Finantelor Publice, cu pastrarea drepturilor salariale detinute anterior preluarii, in functie de atributiile stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta pentru aceasta institutie, prin protocol, care va fi incheiat intre Ministerul Finantelor Publice, Oficiul Concurentei si Consiliul Concurentei in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Denumirea Oficiul Concurentei se inlocuieste cu Ministerul Finantelor Publice in toate actele normative care reglementeaza domeniile de activitate prevazute la alin. (1).
(4) Plangerile, sesizarile si solicitarile formulate in temeiul altor acte normative decat Legea nr. 21/1996, aflate in curs de solutionare de catre Oficiul Concurentei, vor fi preluate de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza de protocol, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(5) Ministerul Finantelor Publice va prelua bunurile mobile si imobile aflate in administrarea sau in proprietatea Oficiului Concurentei, corespunzator activitatilor si personalului preluat, prin protocol, care va fi incheiat intre Ministerul Finantelor Publice, Oficiul Concurentei si Consiliul Concurentei in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(6) In aplicarea alin. (1), (2) si (5), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice va inainta Guvernului un proiect de modificare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice.
Art. IV. – Regulamentele si instructiunile Consiliului Concurentei, in vigoare, vor fi revizuite in mod corespunzator in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. V. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta orice dispozitii contrare se abroga.
Art. VI. – Prevederile art. II-IV intra in vigoare in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.”