ABATERE = incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar, prevazuta de legi si de alte reglementari legale si care atrage dupa sine sanctiuni disciplinare sau contraventionale.

ABROGARE = reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara. Abrogarea poate fi expresa, cand actul nou o pronunta direct, sau tacita (implicita), cand dispozitiile din actul anterior devin incompatibile cu cele din actul nou.

ABUZ DE DREPT = fapta ilicita caracterizata prin exercitarea unui drept subiectiv civil cu incalcarea principiilor exercitarii reale. Aceasta angajeaza raspunderea civila delictuala a celui in culpa, in masura in care sunt intrunite conditiile legii.

ACCEPTAREA EXPRESA A FACTURII = acceptarea este expresa atunci cand destinatarul semneaza cu mentiunea “acceptat” pe un exemplar al facturii, pe care il restituie emitentului.

ACCEPTAREA SUCCESIUNII = reprezinta modalitatea de exercitare a dreptului de optiune succesorala ce consta in actul juridic unilateral prin care un mostenitor cu vocatie universala sau cu titlu universal isi exprima vointa de a primi mostenirea la care este indreptatit.

ACT AUTENTIC = reprezinta mijlocul de proba din categoria inscrisurilor prevazute in Codul civil, care s-a incheiat cu solemnitatile cerute de lege de un functionar public, care are dreptul de a functiona in locul unde s-a facut.

ACT DE ADMINISTRARE = act prin care un bun este facut producator de venituri fara a fi instrainat si fara a depasi limitele unei exploatari normale (ex. perceperea fructelor si recoltelor).

ACT DE CONSERVARE = act savarsit pentru pastrarea unui drept sau pentru preintampinarea pierderii unui drept (ex. intreruperea prescriptiei, somatia).

ACT DE DISPOZITIE = act prin care se transmite sau se constituie un drept real privitor la un bun ori se renunta la un drept (ex.: proprietate, gaj, uzufruct etc.). Act prin care se transmite un drept de creanta si, in general, orice act prin care se depaseste sfera actelor de administrare.

ACT DE PROCEDURA = orice act (operatiune juridica sau inscris) facut pentru declansarea procesului, in cursul si in cadrul procesului civil, de catre instanta judecatoreasca, parti si ceilalti participanti la proces, legat de activitatea procesuala a acestora. Activ social (fond social) (com.) – cuprinde bunurile aduse ca aport in societate si cele dobandite in cursul activitatii societatii.

ACT JURIDIC = 1. (gen.) – manifestare de vointa a uneia sau a mai multor persoane cu scopul de a crea, de a modifica, de a transmite sau de a stinge drepturi si obligatii; 2. (dr. civ.) – Mijloc de proba din categoria inscrisurilor prevazute in art. 1171 si urm. Codul civil. Potrivit legii, actul autentic este acela care s-a facut cu solemnitatile cerute de lege de un functionar public, care are dreptul de a functiona in locul unde s-a facut. Cu privire la autentificare a se vedea Legea nr. 36/1995, notarul public fiind competent sa autentifice un act. Copiile, care reproduc in scris un act, pot constitui mijloc de proba in conditiile prevazute de art. 1188 Codul civil.

ACT JURIDIC CIVIL = (dr. civ.) – manifestare de vointa savarsita cu intentia de a produce efecte juridice, adica a crea, a modifica ori stinge un raport juridic. Actele juridice sunt de mai multe feluri: acte juridice uni, bi sau multilaterale (dupa numarul partilor); acte cu titlul oneros sau gratuit (dupa scopul urmarit), cele cu titlul oneros se impart in comutative si aleatorii, iar cele cu titlu gratuit in liberalitati si acte dezinteresate; acte constitutive, translative si declarative (dupa efectele produse) etc. Pentru ca actele juridice civile sa fie valabil incheiate ele trebuie sa indeplineasca anumite conditii de fond, iar cand actul este solemn, trebuiesc indeplinite si conditii de forma, vezi art. 948-968 Codul civil.

ACTIUNE CIVILA = (proc.civ.) – este mijlocul legal cel mai important de protejare prin constrangere judiciara a drepturilor civile incalcate sau a intereselor ocrotite de lege nerespectate. In sens material, reprezinta posibilitatea reclamantului de a obtine recunoasterea sau realizarea dreptului sau contestat, incalcat, nerespectat, prin contrangerea judiciara a paratului. In sens procesual, dreptul la actiunea civila reprezinta posibilitatea unei persoane de a se adresa organului jurisdictional, in vederea apararii dreptului sau incalcat.

AVOCAT = Persoana care are profesiunea de a acorda asistenta juridica celor interesati; care reprezinta pe impricinati in fata justitiei si care indeplineste unele dintre actele de procedura.

BILET LA ORDIN = (com.) – inscris prin care o persoana numita emitent sau subscriitor, se obliga sa plateasca la scadenta o suma de bani unei alte persoane, numita beneficiar, sau la ordinul acestuia intr-un anumit loc. Asadar, el intervine doar intre doua persoane si nu trei ca in cazul cambiei. Spre deosebire de cambie, el nu contine ordinul de plata adresat altei persoane, ci numai asumarea propriei obligatii de plata. Biletele la ordin trebuie sa fie dactilografiate sau inscrise in intregime cu cerneala sau pix de culoare albastra sau neagra.

BUNURI COMUNE = (fam.) – sunt bunurile dobandite in timpul casatoriei de oricare dintre soti care, de la data dobandirii lor, sunt bunuri comune ale sotilor. Pot deveni bunuri comune toate bunurile fara a distinge daca sunt mobile sau imobile, corporale sau incorporale, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. Sotii sunt egal indreptatiti sa administreze si sa dispuna de bunurile comune care nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti. Nici unul dintre soti nu poate instraina si nici nu poate greva un teren sau constructie, ce face parte din bunurile comune, daca nu are consimtamantul expres al celuilalt sot. La desfacerea casatoriei bunurile comune fac obiectul partajului.

BUNURI SUCCESORALE = (dr. civ.) – sunt acele bunuri care intra in componenta masei succesorale.

CALE DE ATAC =(dr. procesual) – mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc., prin care se creeaza posibilitatea verificarii legalitatii si temeiniciei hotararilor judecatoresti si inlaturarea eventualelor greseli judiciare.

CAPACITATE SUCCESORALA = (dr. civ.) – este aptitudinea unei persoane de a fi subiect al drepturilor si obligatiilor ce le implica calitatea sa de mostenitor. Capacitatea succesorala a persoanei fizice incepe de la nasterea acesteia si inceteaza la data mortii sau la data stabilita printr-o hotarare de declarare a mortii sale prezumate, precum si daca se ivesc cazuri de nedemnitate succesorala.

CAPITAL SOCIAL = (com.) – este acea parte din patrimoniul unei societati comerciale, care cuprinde aportul in bani sau in natura, adus de membrii societatii la data constituirii acesteia, pentru a servi la infaptuirea activitatii ei si la atingerea scopului urmarit.

CAMBIE = titlu de credit ce contine o obligatie de plata sau de a face fara sa se plateasca fara contraprestatie o suma determinata, in virtutea careia o persoana, numita tragator sau emitent, da dispozitie altei persoane, numita tras, sa plateasca la scadenta o suma de bani unei a treia persoane, numita beneficiar sau la ordinul acesteia. Cambia este deci un titlu la ordin, transmisibil prin andorsare

CONTRACT = (dr. civ.) – act juridic civil constand in acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane, incheiat in scopul de a crea, modifica sau stinge intre ele drepturi si obligatii. Codul civil, in cap. I, II, t. III, cartea III, art. 948, precizeaza conditiile esentiale pentru validitatea contractelor: capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partii ce se obliga, un obiect determinat si o cauza licita.

CREANTA = Act prin care se certifica dreptul creditorului de a primi la un anume termen, o suma de bani sau alte bunuri economice sau valori de la debitor. Creanta constituie un activ pentru creditor si un pasiv pentru debitor.

CREANTA EXIGIBILA = (com.) – este creanta ajunsa la scadenta, care poate fi pretinsa, careia i se poate cere executarea, chiar executarea silita.

CREANTA LICHIDA = (com.) – este creanta al carui cuantum este precis determinat, adica al carui obiect reprezinta o suma determinata de bani sau o cantitate determinata de bunuri generice.

CREANTE BUGETARE = (com.) – reprezinta creantele constand in impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora.

CREDITOR = (com.) – este subiectul activ al unui raport juridic, titular al unui drept de creanta, persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instantei sa ii fie inregistrata creanta in tabelul definitiv de creante sau in tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi. Au calitatea de creditor, fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului.

DAUNA = 1. (gen.) – Paguba, prejudiciu sau vatamarea provocata unei persoane ca urmare a neindeplinirii unei obligatii contractuale sau legale, a savarsirii unei infractiuni precum si atunci cand cu toate ca nu este urmare a neindeplinirii unei obligatii, legea stabileste expres obligatia de a o repara; paguba materiala, paguba adusa unui drept patrimonial (ex. de proprietate). 2. (asig.) – Paguba, prejudiciu material rezultat in urma producerii evenimentului asigurat.

DEBITOR = 1. (dr. civ.) – este subiectul pasiv al unui raport juridic, care este tinut sa execute in favoarea creditorului o anumita prestatie determinata, de a da, a face sau a nu face ceva. 2. (com.) – in procedura insolventei este persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 1, al carei patrimoniu este in stare de insolventa.

DELEGARE = 1. (proc. pen.) – imputernicire data unor organe ierarhic inferioare atunci cand un organ de urmarire penala sau instanta de judecata nu are posibilitatea sa efectueze un act de procedura deoarece obiectele sau locul faptei se afla in alta localitate decat cea in care isi are resedinta organul competent. 2. – (dr. Muncii) – reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca si care poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile putandu-se prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.

DELEGATIE = (dr. civ.) – este actul juridic prin care o persoana numita delegant, insarcineaza o alta persoana numita delegat, sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane numita delegatar, cu consimtamantul acesteia.

DEMISIE = (dr. muncii) – reprezinta actul unilateral de vointa al salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea termenului de preaviz.

DENUNT = (proc. pen.) – reprezinta o modalitate de sesizare a organelor de urmarire penala cu privire la savarsirea unei infractiuni prevazute de legea penala facuta de catre o persoana sau de catre o institutie publica. Denuntul poate fi scris sau oral si trebuie sa cuprinda aceleasi date ca si plangerea, dar poate fi facut chiar de cel care a savarsit infractiunea.

DIVORT = (fam.) – reprezinta desfacerea casatoriei pe cale judecatoreasca datorita unor motive temeinice, a unor raporturi iremediabile dintre soti care fac imposibila continuarea casatoriei pentru cel care cere desfacerea ei.

DREPT SUBIECTIV CIVIL = (dr. civ.) – posibilitatea recunoscuta de legea civila subiectului activ persoana fizica sau persoana juridica – in virtutea careia aceasta poate, in limitele dreptului si moralei, sa pretinda o conduita corespunzatoare (sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva) de la subiectul pasiv si sa ceara concursul fortei coercitive, statului, in caz de nevoie.

DREPT DE APARARE = (proc. pen.) – este un principiu de baza al procesului penal ce consta in prerogativele si posibilitatile legale, pe care le au partile in proces, de a-si apara interesele legale, personal sau prin reprezentant, de a prezenta dovezile pe care le considera necesare si de a participa la desfasurarea procesului penal.

EFECTE DE COMERT = (com.) – titluri de valoare care dau posesorilor legitimi dreptul la plata unei sume de bani.

EROARE JUDICIARA = (proc. pen.) – este eroarea ce are loc cu prilejul judecarii unei cauze penale, constand in gresita stabilire a faptelor, ceea ce a avut ca urmare pronuntarea unei hotarari nedrepte, situatie in care exista posibilitatea repararii pagubei in cazul condamnarii sau al luarii unor masuri preventive pe nedrept.

EXPROPRIERE = (dr. civ.) – este modalitatea de dobandire de catre stat a dreptului de proprietate asupra unor bunuri apartinand altor proprietari persoane fizice sau persoane juridice – , pentru satisfacerea unor interese obstesti, generale.

EXECUTARE SILITA = (proc. civ.) – reprezinta o procedura reglementata de lege prin care se asigura, cu ajutorul fortei de constrangere a statului, realizarea drepturilor creditorului in cazul neindeplinirii de buna voie a obligatiilor corelative in sarcina debitorului.

FACTURA COMERCIALA = (com.) – inscris sub semnatura privata prin care se constata executarea unei operatiuni comerciale.

FALIMENTUL = (com.) -este procedura de executare silita ce vizeaza toate bunurile debitorului aflat in imposibilitate de plata a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile.

FAPTA ILICITA = (dr. civ.) – orice fapta prin care, incalcandu-se normele dreptului obiectiv, sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv apartinand unei persoane.

FORTA MAJORA = (asig.) – situatie invocata de una din parti, dovedita cu documente emise de autoritati publice competente, imprevizibila la data incheierii politei, neasteptata, independenta de vointa partilor, care a impiedicat una din parti sa isi indeplineasca obligatiile contractuale, desi a depus toate diligentele necesare in vederea indeplinirii obligatiilor respective.

GARANTAREA DREPTULUI LA APARARE = (proc. pen.) – este un principiu fundamental in procesul penal potrivit caruia dreptul de aparare este garantat invinuitului, inculpatului si celorlalte parti in cursul procesului penal si a carui aplicare impune organelor de urmarire penala sa asigure partilor deplina exercitare a drepturilor procesuale legale, sa incunostinteze pe invinuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este invinuit, despre incadrarea juridica a acesteia si sa-i asigure posibilitatea pregatirii si exercitarii apararii.

GARANTIE PERSONALA = (dr. civ.) – angajamentul pe care o alta persoana decat debitorul principal si-l asuma fata de creditor, de a executa obligatia, in cazul in care debitorul principal nu o va face.

GARANTIE REALA = (dr. civ.) – afectarea speciala a unui bun pentru garantarea obligatiei, in virtutea unui drept real accesoriu, de garantie, privind acel bun.

HOTARARE JUDECATOREASCA = (dr. procesual) – este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.

IMBOGATIRE FARA JUSTA CAUZA = (dr. civ.) – faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este marit pe seama patrimoniului altei persoane, fara ca pentru aceasta sa existe un temei juridic.

INCETAREA PLATILOR/INSOLVENTA COMERCIALA = (com.) – acea stare a patrimoniului debitorului, care exprima neputinta debitorului de a plati datoriile comerciale scadente din cauza lipsei de lichiditati.

INCHEIEREA DE SEDINTA = (dr. procesual) – este hotararea pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei, ci se pronunta asupra diverselor cereri, probleme sau exceptii ori masuri procesuale care se ivesc in timpul judecatii.

INCHIRIEREA UNEI LOCUINTE = (dr. civ.) – contract prin care o persoana (locator), se obliga sa asigure unei alte persoane (chirias sau locatar), folosinta temporara, totala sau partiala a unei locuinte, in schimbul unei sume de bani, numita chirie.

INFRACTIUNE = (dr. pen.) – este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

INSCRIS = 1. (dr. civil) reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act. Inscrisurile pot constitui mijloace de proba daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului. 2. (dr. proc. civ.) – declaratie despre un act sau fapt juridic, facut prin scriere cu mana sau dactilografiere, litografiere sau imprimare pe hartie sau orice alt material. 1. Inscris Recognitiv – acel inscris prin care se recunoaste existenta unui raport juridic constatat anterior printr-un inscris original; 2. Inscris Original – acel inscris intocmit fie de organul competent instrumentator, fie de parti, in scopul constatarii, modificarii sau stingerii unui act juridic; 3. Inscris Confirmativ – acel inscris care intareste un act anulabil, facand sa nu mai fie viciat; 4. Inscris Autentic – acel inscris facut cu solemnitatile impuse de lege, de un functionar de stat, care are dreptul de a functiona in locul unde actul s-a facut.

INSOLVABILITATE = (com.) – stare de dezechilibru financiar al patrimoniului debitorului, in care valoarea elementelor pasive este mai mare decat valoarea elementelor active.

INSOLVENTA = (com.) – este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile: a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori; b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei.

INTAMPINAREA = (dr. proc. civ.) – actul de procedura prin care paratul raspunde la cererea de chemare in judecata, urmarind sa se apere fata de pretentiile reclamantului.

LEGE = 1. Norma cu caracter obligatoriu, stabilita si aparata de puterea de stat. 2. Legalitate, constitutionalitate

LITIGIU = conflict, diferend care poate constitui obiectul unui proces, al unui arbitraj etc.

LICHIDATOR = (com.) – in procedura insolventei, este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnata sa conduca activitatea debitorului si sa exercite atributiile prevazute la art. 25 in cadrul procedurii falimentului, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata.

NORMA = (gen.) – este regula de conduita cu caracter general si impersonal stabilita de organele de stat competente prin lege sau alte acte normative a caror respectare este asigurata prin forta de constrangere a statului.

NULITATEA = (dr. proc. civ.) – sanctiunea procesuala ce intervine in cadrul actului de procedura care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru validitatea lui, lipsindu-l astfel in total sau parte de efectele firesti.

PATRIMONIU = (dr. civ.) – totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale ce apartin unei persoane fizice sau persoane juridice.

PEDEAPSA = (dr. pen.) – masura de constrangere si mijloc de reeducare, prevazuta le lege, aplicata de instantele judecatoresti infractorului in scopul prevenirii savarsirii de infractiuni.

PLANGERE = (proc. pen.) – incunostintare facuta de o persoana sau de o organizatie publica, careia i s-a cauzat o vatamare prin infractiune.

PREJUDICIUL = (dr. civ.) – rezultatul sau efectul negativ suferit de o anume persoana, ca urmare a faptei ilicite savarsita de alta persoana sau ca urmare a faptei unui animal sau lucru.

PROMISIUNEA DE VANZARE = (dr. civ.) – Se deosebeste de contractul de vanzare-cumparare, in primul rand prin natura obligatiei la care ii da nastere: adica obligatie de a face si nu obligatie de a da, (respectiv de a transfera proprietatea asa cum se intampla in cazul contractului de vanzare-cumparare)

PROPRIETATE = (dr. civ.) – persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.

RAPORT JURIDIC CIVIL = (dr. civ.) – relatie social – patrimoniala sau nepatrimoniala reglementata de norma de drept civil.

RASPUNDERE PENALA = (dr. pen.) – forma a raspunderii juridice ce reprezinta consecinta nesocotirii dispozitiei normelor juridice penale, constand in raportul juridic penal de constrangere, nascut ca urmare a savarsirii infractiunii, intre stat (pe de o parte) si infractor (pe de alta parte), raport complex al carui continut il formeaza drepturile statului, ca reprezentant al societatii, de a-l trage la raspundere pe infractor, de a-i aplica sanctiunea prevazuta pentru infractiunea savarsita si de a-l constrange sa o execute precum si obligarea infractorului de a raspunde pentru fapta sa si de a se supune sanctiunii aplicate, in vederea restabilirii ordinii de drept si restaurarii autoritatii legii.

RECURSUL = (proc. pen.) – este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

REZILIERE = (dr. civ.) – desfiintarea unui contract bilateral, cu executare succesiva in timp, ca urmare a neexecutarii culpabile a obligatiiilor contractuale.

REZOLUTIUNE = (dr. civ.) – sanctiunea neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic, constand in desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea partilor in situatia avuta anterior incheierii contractului.

SENTINTA = (dr. procesual) – este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

SOCIETATE COMERCIALA =
(com.) – grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica, in care asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, pentru exercitare unor fapte de comert, in scopul realizarii si impartirii beneficiilor rezultate.

TESTAMENTUL = (dr. civ.) – Act juridic prin care o persoana (testatorul) dispune de intregul sau patrimoniu sau parte din el, dupa incetarea sa din viata. Este unul din modurile de a instraina cu titlul gratuit proprietatea si este reglementat in cartea III, t. II, cap. I, art. 800 si urm. Codul civil. Legea prevede ca, testamentul este un act revocabil prin care testatorul dispune pe timpul incetarii sale din viata, de tot sau parte din avutul sau.

TRIBUNALUL = (proc. civ.) – este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa. Ca instanta de apel, judeca apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii in prima instanta, iar ca instanta de recurs, judeca recursurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii care, potrivit legii nu sunt supuse apelului.

URMARIREA PENALA = (proc. pen.) – reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala in cursul careia se strang si se verifica probele necesare cu privire la existenta infractiunilor, la identificarea faptuitorilor si la stabilirea raspunderii acestora, pentru a se dispune sau nu trimiterea in judecata.

UZUCAPIUNEA = (dr. civ.) – (prescriptia achizitiva) reprezinta un mod dobandire a dreptului de proprietate asupra unui bun prin posedarea neintrerupta a acestuia in termenul si in conditiile cerute de lege (C. Civ art. 1890 – 1902).

VANZAREA – CUMPARAREA = (dr. civ.) – un contract prin care una dintre parti – vanzatorul, stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti – cumparatorul, care in schimb se obliga a plati vanzatorului pretul bunului vandut (art. 1294 c. civ.).