DIENSTLEISTUNGEN

Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Comerciantii, inainte de inceperea comertului, precum si alte persoane fizice sau juridice, prevazute in mod expres de lege, inainte de inceperea activitatii acestora, au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul comertului, iar in cursul exercitarii si la incetarea comertului sau, dupa caz, a activitatii respective, sa ceara inscrierea in acelasi registru a mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege.
(11) Documentele depuse in sustinerea cererilor de inregistrare prevazute la alin. (1) se redacteaza in limba romana.
(12) Comerciantii pot solicita si asigurarea publicitatii actelor prevazute la alin. (1), in traducere certificata in una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene.
(13) Oficiul National al Registrului Comertului asigura accesul la copiile prevazute la alin. (12), in aceleasi conditii ca si la actele in limba romana.
(14) In caz de neconcordanta intre actul in limba romana si traducerea certificata pentru care s-a asigurat publicitatea, societatea nu poate opune tertilor textul tradus; acestia pot insa opune societatii traducerea certificata, cu exceptia cazului in care societatea face dovada ca ei cunosteau versiunea originala, publicata conform legii.
(2) In intelesul prezentei legi, comerciantii sunt persoanele fizice si asociatiile familiale care efectueaza in mod obisnuit acte de comert, societatile comerciale, companiile nationale si societatile nationale, regiile autonome, grupurile de interes economic cu caracter comercial, grupurile europene de interes economic cu caracter comercial si organizatiile cooperatiste.
(21) Potrivit prezentei legi, prin inregistrare se intelege atat inmatricularea comerciantului si inscrierea de mentiuni, precum si alte operatiuni care, potrivit legii, se mentioneaza in registrul comertului.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica meseriasilor si taranilor care isi desfac produsele din gospodaria proprie.

Art. 2. – (1) Registrul comertului se tine de catre oficiul registrului comertului, organizat in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, potrivit prevederilor cap. II din prezenta lege.
(2) Registrul central al comertului se tine de catre Oficiul National al Registrului Comertului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, organizata in subordinea Ministerului Justitiei.

Art. 3. – (1) Comerciantii cer inmatricularea la oficiul registrului comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul.
(2) Cererea de inmatriculare/inregistrare a mentiunilor si documentele anexate la aceasta in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, pot fi trimise prin posta electronica.
(3) In cazul in care cererea de inmatriculare/inregistrare este transmisa potrivit prevederilor alin. (2), incheierea judecatorului-delegat se comunica pe cale electronica, data comunicarii fiind considerata data la care aceasta devine disponibila destinatarului, precum si pe suport hartie.

Art. 4. – (1) Registrul comertului este public.
(2) Oficiul registrului comertului este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei care a facut cererea, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in registru si de pe actele prezentate, precum si informatii despre datele inregistrate in registrul comertului si certificate constatatoare ca un anumit act sau fapt este ori nu este inregistrat.
(3) Actele prevazute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta.
(4) La cerere, documentele prevazute la alin. (1) se elibereaza in forma electronica, cu transmitere on-line, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.
(5) Tarifele percepute pentru eliberarea de copii si/sau informatii, indiferent de modalitatea de furnizare, nu vor depasi costurile administrative implicate de eliberarea acestora.

Art. 5. – (1) Inmatricularea si mentiunile sunt opozabile tertilor de la data efectuarii lor in registrul comertului ori de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sau in alta publicatie, acolo unde legea dispune astfel.
(2) Persoana care are obligatia de a cere o inregistrare nu poate opune tertilor actele ori faptele neinregistrate, in afara de cazul in care face dovada ca ele erau cunoscute de acestia.

Art. 6.
– (1) Inregistrarile in registrul comertului se fac pe baza unei incheieri a judecatorului delegat sau, dupa caz, a unei hotarari judecatoresti irevocabile, in afara de cazurile in care legea prevede altfel.
(11) Judecatorul-delegat intai sesizat spre a dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind fuziunea, divizarea sau schimbarea sediului social al unei persoane juridice in alt judet se va pronunta, prin aceeasi incheiere, si asupra inmatricularii persoanelor juridice astfel infiintate, radierii celor care isi inceteaza existenta ori inregistrarii in registrul comertului a modificarii actelor constitutive ale persoanelor juridice care dobandesc o parte din patrimoniul persoanei juridice divizate, dupa caz, precum si asupra inmatricularii si radierii persoanelor juridice care isi schimba sediul social in alt judet.
(2) Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului.
(3) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.
(4) Recursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza recursul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul comerciantului, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei.
(5) Motivele recursului se pot depune la instanta, cu cel putin doua zile inaintea termenului de judecata.
(6) In cazul admiterii recursului, decizia instantei de recurs va fi mentionata in registrul comertului.

Art. 61. – (1) Judecatorul-delegat la oficiul registrului comertului are competenta de a verifica indeplinirea actelor si formalitatilor prealabile fuziunii, in cazul in care la constituirea prin fuziune a unei societati europene sau a unei societati cooperative europene participa o societate comerciala sau o societate cooperativa – persoana juridica romana -, precum si in cazul fuziunii transfrontaliere la care participa o societate comerciala de nationalitate romana ori o societate europeana cu sediul in Romania.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator in cazul transferului sediului unei societati europene sau al unei societati cooperative europene din Romania in alt stat membru.

Art. 7. – (1) Instantele judecatoresti sunt obligate sa trimita oficiului registrului comertului, in termen de 15 zile de la data cand au ramas irevocabile, copii legalizate de pe hotararile irevocabile ce se refera la acte, fapte si mentiuni a caror inregistrare in registrul comertului o dispun, conform legii.
(2) In aceste incheieri si hotarari instantele judecatoresti vor dispune si efectuarea inregistrarilor in registrul comertului.

Art. 8. – (1) Controlul legalitatii operatiunilor efectuate de oficiul registrului comertului se face de catre unul dintre judecatorii tribunalului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, delegat anual de presedintele acestui tribunal.
(2) Judecatorul delegat va controla operatiunile registrului comertului cel putin o data pe luna.
(3) Controlul efectuat de judecatorul delegat nu exonereaza de raspundere personalul oficiului care conduce si executa operatiunile registrului comertului pentru conformitatea cu legea a datelor inscrise.
(4) Lucrarile de grefa, secretariat si arhiva ale judecatorului delegat se asigura de catre personalul oficiului registrului comertului.

CAPITOLUL II
Oficiul registrului comertului


Art. 9.
– (1) Oficiile registrului comertului se organizeaza in subordinea Oficiului National al Registrului Comertului si functioneaza pe langa fiecare tribunal.
(2) Abrogat.
(3) Oficiile registrului comertului prevazute la alin. (1) comunica Oficiului National al Registrului Comertului orice inmatriculare sau mentiune operata, in termen de cel mult 15 zile de la efectuare.

Art. 10. – (1) Structura organizatorica si modul de functionare ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, precum si numarul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Salarizarea personalului Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se stabileste in conditiile prevazute de lege pentru institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
(3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se realizeaza din taxele si tarifele percepute, potrivit art. 11.
(4) Oficiul National al Registrului Comertului este condus de un director general numit de ministrul justitiei, in conditiile legii. In functia de director general pot fi numiti si magistrati detasati, in conditiile legii.
(5) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt conduse de directori numiti de ministrul justitiei, in conditiile legii.
(6) Personalul necesar pentru functionarea Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se selectioneaza prin concurs, potrivit legii. Numirea personalului se face de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului.

Art. 11. – (1) Pentru operatiunile efectuate oficiul registrului comertului percepe taxe si tarife stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Finantelor Publice.
(2) Taxele si tarifele percepute se achita la casieria oficiului registrului comertului sau prin virament in contul Oficiului National al Registrului Comertului, deschis la Trezoreria Statului.
(3) Taxele si tarifele prevazute la alin. (1) se pot actualiza anual, prin hotarare a Guvernului, pe baza fundamentarii prezentate de Ministerul Justitiei si tinand cont de rezultatele anului anterior, cuprinse in situatia financiara anuala.

Art. 12. – (1) Registrul comertului este alcatuit dintr-un registru pentru inregistrarea comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale si un altul pentru inregistrarea comerciantilor persoane juridice. Pentru fiecare an se deschide un registru. Aceste registre se tin in sistem computerizat.
(2) Fiecare comerciant inregistrat va purta un numar de ordine, incepand de la numarul 1 in fiecare an.
(3) Oficiul registrului comertului va mai tine si dosare, pentru fiecare comerciant, cu actele depuse. Inregistrarile efectuate in registru vor fi evidentiate si in dosarul comerciantului.
(4) Modul de tinere a registrelor, de efectuare a inregistrarilor si de furnizare a informatiilor la art. 4 se stabileste prin norme aprobate prin ordin al ministrului justitiei.

CAPITOLUL III
Efectuarea inregistrarilor

Art. 13. – (1) Cererea de inmatriculare a unui comerciant persoana fizica in registrul comertului va cuprinde:
a) numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, starea civila si activitatea comerciala anterioara;
b) firma comerciala si sediul acesteia;
c) obiectul comertului, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, astfel cum sunt prevazute in autorizatia pentru exercitarea comertului;
d) numarul, data si organul emitent al autorizatiei pentru exercitarea comertului.
(11) Cererea de inmatriculare a unei asociatii familiale in registrul comertului trebuie sa cuprinda:
a) numele si prenumele fiecaruia dintre asociati, codul numeric personal, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, calitatea de membru al familiei, starea civila si activitatea comerciala anterioara;
b) datele de identificare a persoanei care reprezinta asociatia in relatiile cu tertii – membrul de familie din initiativa caruia s-a infiintat asociatia sau imputernicitul acestuia;
c) firma comerciala si sediul acesteia;
d) obiectul comertului, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, astfel cum sunt prevazute in autorizatia pentru exercitarea comertului;
e) numarul, data si organul emitent al autorizatiei pentru exercitarea comertului.
(2) Cererea de inmatriculare va fi insotita de acte doveditoare ale datelor pe care le cuprinde.
(3) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si, in cazul asociatiilor familiale, codul unic de inregistrare atribuit conform legii.

Art. 14. – (1) Cererea de inmatriculare a unei societati comerciale va cuprinde, dupa caz, datele continute in mod obligatoriu in actul sau constitutiv si va fi insotita de documentele doveditoare necesare, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si codul unic de inregistrare, atribuit conform legii.

Art. 15.
– (1) Cererea de inmatriculare a unei regii autonome, companii nationale sau societati nationale in registrul comertului trebuie sa cuprinda:
a) actul de infiintare, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema acesteia;
b) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
c) unitatile componente ce pot intra in relatii contractuale cu tertii, persoanele imputernicite sa le reprezinte si limitele imputernicirilor acordate;
d) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia persoanelor imputernicite sa le reprezinte, precum si limitele puterilor conferite.
(2) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si codul unic de inregistrare, atribuit conform legii.

Art. 16. – (1) Organizatiile cooperatiste se inmatriculeaza in registrul comertului, cu respectarea reglementarilor privind cooperatia mestesugareasca, cooperatia de consum si cooperatia de credit.
(2) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si codul unic de inregistrare, atribuit conform legii.

Art. 17. – Cererea de inmatriculare in registrul comertului se face, daca legea nu prevede altfel, in termen de 15 zile:
a) Abrogat;
b) pentru societatile comerciale, de la data incheierii actului constitutiv;
c) pentru regii autonome, companii nationale, societati nationale si organizatii cooperatiste, de la data actului de infiintare.

Art. 18.
– (1) Cererea de inmatriculare a unui comerciant, persoana fizica, va fi facuta personal sau prin imputernicit, cu procura speciala si autentica.
(11) Cererea de inmatriculare a asociatiei familiale se face de membrul de familie din initiativa caruia s-a infiintat asociatia sau imputernicitul acestuia, cu procura speciala si autentica.
(2) Pentru dovedirea specimenului de semnatura, comerciantul persoana fizica, respectiv reprezentantul asociatiei familiale, semneaza la oficiul registrului comertului, in prezenta judecatorului delegat sau a directorului oficiului sau a inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura.
(3) In absenta comerciantului persoana fizica, respectiv a reprezentantului asociatiei familiale, semnatura acestuia poate fi inlocuita prin prezentarea unui specimen de semnatura legalizat de notarul public.

Art. 19. – (1) Cererea de inmatriculare in registrul comertului a unei societati comerciale va fi semnata cel putin de un administrator sau, dupa caz, de reprezentantul acestuia ori, in conditiile legii, de oricare asociat, iar pentru regii autonome, companii nationale, societati nationale sau organizatii cooperatiste, de catre persoanele imputernicite, potrivit legii, sa le reprezinte.
(2) Dovedirea specimenului de semnatura a administratorilor si, dupa caz, a reprezentantilor societatilor comerciale, precum si a persoanelor imputernicite in conditiile legii sa reprezinte regiile autonome sau organizatiile cooperatiste se face cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (2) si (3).

Art. 20.
– (1) Cererea de inmatriculare va fi insotita de acte doveditoare.
(2) La orice inmatriculare se vor mentiona numarul si data incheierii judecatorului delegat.

Art. 21.
– In registrul comertului se vor inregistra mentiuni referitoare la:
a) donatia, vanzarea, locatiunea sau garantia reala mobiliara constituita asupra fondului de comert, precum si orice alt act prin care se aduc modificari inregistrarilor in registrul comertului sau care face sa inceteze firma ori fondul de comert;
b) numele si prenumele, cetatenia, codul numeric personal, pentru cetatenii romani, seria si numarul pasaportului, pentru cetatenii straini, data si locul nasterii imputernicitului sau a reprezentantului fiscal, daca este cazul; daca dreptul de reprezentare este limitat la o anumita sucursala, mentiunea se va face numai in registrul unde este inscrisa sucursala, semnatura imputernicitului/reprezentantului fiscal va fi data in forma prevazuta la art. 18 alin. (2) si (3);
c) brevetele de inventii, marcile de fabrica, de comert si de serviciu, denumirile de origine, indicatiile de provenienta, firma, emblema si alte semne distinctive asupra carora societatea comerciala, regia autonoma, organizatia cooperatista sau comerciantul persoana fizica sau asociatie familiala are un drept;
d) hotararea de divort al comerciantului, precum si cea de impartire a bunurilor comune pronuntate in cursul exercitarii comertului; e) hotararea de punere sub interdictie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia, precum si hotararea prin care se ridica aceste masuri;
f) deschiderea procedurii de reorganizare judiciara sau de faliment, dupa caz, precum si inscrierea mentiunilor corespunzatoare;
g) hotararea de condamnare a comerciantului, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care il fac nedemn sau incompatibil sa exercite aceasta activitate;
h) orice modificare privitoare la actele, faptele si mentiunile inregistrate.

Art. 22. – (1) Comerciantul are obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor prevazute la art. 21, in cel mult 15 zile de la data actelor si faptelor supuse obligatiei de inregistrare.
(2) Inregistrarea mentiunilor se poate face si la cererea persoanelor interesate, in termen de cel mult 30 de zile de la data cand au cunoscut actul sau faptul supus inregistrarii.
(3) Mentiunile se inregistreaza din oficiu, in termen de 15 zile de la data primirii copiei legalizate a hotararii irevocabile referitoare la faptele si actele prevazute la art. 21 lit. e), f) si g), cu exceptia cazului in care legea dispune altfel.
(4) Faptul ca mentiunile pot fi inregistrate si la cererea altor persoane sau din oficiu nu scuteste pe comerciant de obligatia de a cere efectuarea lor.

Art. 23.
– (1) Comerciantul care deschide sucursale trebuie sa ceara inregistrarea acestora la oficiul registrului comertului de la sediul fiecarei sucursale.
(2) Cererea va cuprinde:
a) denumirea sucursalei, care va contine numele/denumirea si forma juridica a comerciantului, localitatea in care se afla sediul social al acestuia, urmate de cuvantul „sucursala” si de localitatea in care se afla sediul ei social;
b) sediul sucursalei;
c) obiectul de activitate al sucursalei;
c1) hotararea adunarii generale, decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, prin care a fost infiintata sucursala.
d) numele si prenumele, locul si data nasterii, codul numeric personal, domiciliul si cetatenia reprezentantului comerciantului, persoana fizica, respectiv denumirea, sediul social si nationalitatea reprezentantului comerciantului, persoana juridica, care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea daca puterile ce li s-au conferit urmeaza a fi exercitate impreuna sau separat;
e) informatii privind registrul comertului in care este inregistrat comerciantul si numarul de inmatriculare.
(3) La cererea de inregistrare se ataseaza urmatoarele:
a) dovada sediului sucursalei;
b) declaratiile pe propria raspundere ale persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati;
c) specimenele de semnatura ale persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala.
(4) Oficiul registrului comertului de la sediul sucursalei transmite oficiului registrului comertului de la sediul principal al comerciantului un extras de pe inregistrarea efectuata, pentru a fi mentionata in registrul comertului respectiv.
(5) Formalitatile de publicitate prevazute de prezentul articol sunt efectuate de reprezentantul comerciantului, prevazut la alin. (2) lit. d).

Art. 24. – (1) Comerciantul cu sediul principal al comertului in strainatate care deschide sucursale in Romania trebuie sa ceara inregistrarea acestora la oficiul registrului comertului de la sediul fiecarei sucursale.
(2) Cererea va cuprinde urmatoarele:
a) numele/denumirea comerciantului din strainatate si forma juridica, precum si denumirea sucursalei, daca este diferita de cea a comerciantului;
b) registrul in care este inmatriculat comerciantul din strainatate si numarul de inmatriculare;
c) sediul social;
d) obiectul de activitate al sucursalei;
e) numele si calitatea reprezentantilor comerciantului din strainatate si ale celor care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea daca puterile ce li s-au conferit urmeaza a fi exercitate impreuna sau separat;
f) in cazul sucursalelor societatilor comerciale din state care nu sunt membre ale Spatiului Economic European, se va mentiona si legea aplicabila comerciantului.
(3) La registrul comertului de la sediul sucursalei se depun:
a) actul constitutiv si statutul comerciantului din strainatate, daca sunt continute in documente separate, impreuna cu toate modificarile acestor documente sau actul constitutiv actualizat, in traducere certificata;
b) in cazul sucursalelor comerciantilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, documente care sa ateste sediul social al comerciantului din strainatate, obiectul de activitate al acestuia si, cel putin anual, suma capitalului subscris, daca aceste informatii nu sunt incluse in documentele prevazute la lit. a);
c) un certificat, in traducere certificata, de la registrul in care este inmatriculat comerciantul din strainatate, care sa ateste existenta societatii;
d) anual, situatia financiara a comerciantului din strainatate, aprobata, verificata si publicata potrivit legislatiei statului in care comerciantul are domiciliul/sediul social, care va fi supusa acelorasi formalitati de publicitate prevazute pentru situatiile financiare ale societatilor comerciale romanesti;
e) in situatia in care comerciantul din strainatate care deschide o sucursala in Romania are sediul social intr-un stat membru al Uniunii Europene, documentele contabile ale comerciantului din strainatate, asa cum sunt ele intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea statului membru care guverneaza comerciantul din strainatate;
f) in situatia in care comerciantul din strainatate care deschide o sucursala in Romania nu este guvernat de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European, documentele contabile ale agentului economic din strainatate, asa cum sunt acestea intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea din Romania, cu exceptia cazului in care legea care guverneaza comerciantul din strainatate prevede reguli contabile echivalente celor aflate in vigoare in Uniunea Europeana;
g) dovada sediului sucursalei.
(4) Daca este cazul, se inregistreaza mentiuni referitoare la:
a) deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolventa asupra comerciantului din strainatate;
b) dizolvarea societatii din strainatate, numele si puterile lichidatorilor, finalizarea lichidarii;
c) inchiderea sucursalei.
(5) Daca un comerciant cu sediul social in strainatate infiinteaza mai multe sucursale in tara, documentele prevazute la alin. (3)-(4) se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea comerciantului, in registrul comertului in care sunt inregistrate celelalte sucursale, precizandu-se care este registrul prin care se asigura formalitatile de publicitate.
(6) Formalitatile de publicitate prevazute de prezentul articol sunt efectuate de reprezentantul sucursalei, prevazut la alin. (2) lit. e).

Art. 25. – (1) Orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarii pagubitoare, in tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, in cazul in care prin hotarari judecatoresti irevocabile au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea, daca prin hotararea judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in registrul comertului.
(2) Cererea se depune si se mentioneaza in registrul comertului la care s-a facut inmatricularea comerciantului. In termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comertului inainteaza cererea tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul comerciantului, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, tribunalului din acel judet.
(3) Tribunalul se pronunta asupra cererii cu citarea oficiului registrului comertului si a comerciantului.
(4) Hotararea judecatoreasca de solutionare a cererii poate fi atacata numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronuntare, pentru partile prezente, si de la comunicare, pentru partile lipsa.
(5) Oficiul registrului comertului va efectua radierea si va publica hotararea judecatoreasca irevocabila in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partii care a introdus cererea. In acest scop, instanta va comunica oficiului registrului comertului hotararea judecatoreasca, in copie legalizata, cu mentiunea ramanerii irevocabile.

Art. 26. – (1) Data inregistrarii in registrul comertului este data la care inregistrarea a fost efectiv operata in acest registru.
(2) Inregistrarea in registrul comertului se opereaza in termen de 24 de ore de la data incheierii judecatorului delegat, iar in cazul inmatricularii comerciantului, in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat de autorizare a inmatricularii.

Art. 261. – (1) Oficiul National al Registrului Comertului are legitimare procesuala activa si poate interveni in orice proces privind inregistrari in registrul comertului, interesul fiind prezumat si constand in respectarea cerintelor generale ale activitatii comerciale.
(2) Cererile introduse de Oficiul National al Registrului Comertului, in temeiul prezentei legi, nu sunt supuse taxei de timbru si nici timbrului judiciar.

Art. 27. – Abrogat.

Art. 28. – In cererile de inregistrare in registrul comertului si in orice alte cereri adresate acestui registru se vor indica persoana si adresa la care se vor comunica incheierile judecatorului delegat sau alte acte si instiintari.

Art. 29.
– Comerciantul este obligat sa mentioneze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte si orice alte documente intrebuintate in comert, numele/denumirea, sediul social, codul unic de inregistrare si, daca este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

CAPITOLUL IV
Regimul firmelor si emblemelor

Art. 30. – (1) Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza.
(2) Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen.
(3) Firmele si emblemele vor fi scrise in primul rand in limba romana.
(4) Dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei si emblemei se dobandeste prin inscrierea acestora in registrul comertului.

Art. 31.
– (1) Firma unui comerciant, persoana fizica, se compune din numele comerciantului scris in intregime sau din numele si initiala prenumelui acestuia.
(11) Firma unei asociatii familiale trebuie sa cuprinda numele membrului de familie la initiativa caruia se infiinteaza asociatia familiala, cu mentiunea Ç?asociatie familiala?O, scrisa in intregime.
(2) Nici o mentiune care ar putea induce in eroare asupra naturii sau intinderii comertului ori situatiei comerciantului nu poate fi adaugata firmei. Se vor putea face mentiuni care sa arate mai precis persoana comerciantului sau felul comertului sau.

Art. 32.
– Firma unei societati in nume colectiv trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociati, cu mentiunea „societate in nume colectiv”, scrisa in intregime.

Art. 33.
– Firma unei societati in comandita simpla trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociatii comanditati, cu mentiunea „societate in comandita”, scrisa in intregime.

Art. 34. – Daca numele unei persoane straine de societate figureaza, cu consimtamantul sau, in firma unei societati in nume colectiv ori in comandita simpla, aceasta devine raspunzatoare nelimitat si solidar de toate obligatiile societatii. Aceeasi regula este aplicabila si comanditarului al carui nume figureaza in firma unei societati in comandita.

Art. 35. – Firma unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni se compune dintr-o denumire proprie, de natura a o deosebi de firma altor societati, si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime „societate pe actiuni” sau „S.A.” ori, dupa caz, „societate in comandita pe actiuni”.

Art. 36. – Firma unei societati cu raspundere limitata se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau al mai multor asociati, si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime „societate cu raspundere limitata” sau „S.R.L.”

Art. 37. – Firma sucursalei din Romania a unei societati straine va trebui sa cuprinda si mentiunea sediului principal din strainatate.

Art. 38. – (1) Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente.
(2) Cand o firma noua este asemanatoare cu o alta, trebuie sa se adauge o mentiune care sa o deosebeasca de aceasta, fie prin desemnarea mai precisa a persoanei, fie prin indicarea felului de comert exercitat sau in orice alt mod.

Art. 39
. – (1) Oficiul registrului comertului va refuza inscrierea unei firme care, neintroducand elemente deosebite in raport cu firme deja inregistrate, poate produce confuzie cu acestea.
(2) Se interzice inscrierea unei firme care contine cuvintele: Ç?stiintific?O, Ç?academie?O, Ç?academic?O, Ç?universitate?O, Ç?universitar?O, Ç?scoala?O, Ç?scolar?O sau derivatele acestora.
(3) Inscrierea unei firme care contine cuvintele: Ç?national?O, Ç?roman?O, Ç?institut?O sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.
(4) Inscrierea unei firme care contine cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice locale se realizeaza numai cu acordul prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in circumscriptia teritoriala in care solicitantul si-a stabilit sediul social.
(5) In cazurile prevazute la alin. (3) si (4) autoritatea competenta refuza eliberarea acordului daca firma in cauza este de natura sa creeze confuzie cu denumirea unei institutii publice ori de interes public.
(6) Acordul pentru folosirea denumirii, prevazut la alin. (3) si (4), ori, dupa caz, refuzul eliberarii acordului se comunica in termen de 10 zile de la data solicitarii.
(7) Refuzul acordului prevazut la alin. (3) si (4) conduce la respingerea cererii de inmatriculare a persoanei juridice.
(8) Verificarea disponibilitatii firmei si a emblemei se face de catre oficiul registrului comertului inainte de intocmirea actelor constitutive sau, dupa caz, de modificare a firmei sau a emblemei.
(9) Firmele si emblemele radiate din registrul comertului sunt indisponibile pentru o perioada de 2 ani de la data radierii, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 41.

Art. 40.
– Nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public.

Art. 41. – (1) Dobanditorul cu orice titlu al unui fond de comert va putea sa continue activitatea sub firma anterioara, care cuprinde numele unui comerciant persoana fizica sau al unui asociat al unei asociatii familiale, societati in nume colectiv ori comandita simpla, cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor sai in drepturi si cu obligatia de mentionare in cuprinsul acelei firme a calitatii de succesor.
(2) Pastrarea firmei precedente este permisa societatii pe actiuni, in comandita pe actiuni sau societatii cu raspundere limitata, fara cerinta mentionarii raportului de succesiune.
(3) In cazul in care firma unei societati cu raspundere limitata cuprinde numele unuia sau mai multor asociati, dispozitiile alin. (1) raman aplicabile.

Art. 42.
– Firma nu poate fi instrainata separat de fondul de comert la care este intrebuintata.

Art. 43. – (1) Orice emblema va trebui sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi registru al comertului, pentru acelasi fel de comert, precum si de emblemele altor comercianti de pe piata unde comerciantul isi desfasoara activitatea.
(2) Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclama oriunde ar fi asezate, pe facturi, scrisori, note de comanda, tarife, prospecte, afise, publicatii si in orice alt mod, numai daca vor fi insotite in mod vizibil de firma comerciantului.
(3) Daca emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisa cu litere avand marimea de cel putin jumatate din cea a literelor cu care este scrisa emblema.

CAPITOLUL V
Sanctiuni

Art. 44. – (1) Daca nu respecta dispozitiile legii si termenele prevazute, comerciantii care trebuie sa ceara inmatricularea sau inscrierea unei mentiuni sau sa depuna specimene de semnatura ori anumite acte vor fi obligati, prin incheiere pronuntata de judecatorul delegat, la plata unei amenzi judiciare de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, daca fapta nu constituie infractiune.
(2) In cazul in care inmatricularea, mentiunea, depunerea specimenului de semnatura sau a actului sunt in sarcina unei persoane juridice, amenda judiciara este de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, daca fapta nu constituie infractiune. Daca sunt mai multe persoane obligate la indeplinire, amenda se aplica fiecareia dintre ele.
(3) Abrogat.
(4) Amenda prevazuta la alin. (2) se aplica si reprezentantilor societatilor comerciale amendate, potrivit dispozitiilor acelui alineat.

Art. 45. – Comerciantii persoane fizice si reprezentantii asociatiilor familiale si ai persoanelor juridice, care nu se conformeaza obligatiilor prevazute la art. 29, vor fi sanctionati de organele de control ale Ministerului Finantelor Publice cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar in cazul inscrierii unor date false, se vor aplica dispozitiile corespunzatoare din legea penala.

Art. 46. – Sesizarea judecatorului delegat pentru aplicarea amenzilor prevazute la art. 44 se poate face de orice persoana interesata sau din oficiu.

Art. 47. – Amenzile judiciare prevazute la art. 44 sunt supuse regimului de drept comun al amenzilor judiciare, prevazut de Codul de procedura civila.

Art. 48. – (1) Persoana care, cu rea-credinta, a facut declaratii inexacte, in baza carora s-a operat o inmatriculare ori s-a facut o mentiune in registrul comertului, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, daca, potrivit legii, fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(2) Prin hotararea pronuntata, instanta va dispune si rectificarea sau radierea inmatricularii ori mentiunii inexacte.
CAPITOLUL VI
Dispozitii finale si tranzitorii


Art. 49.
– Abrogat

Art. 50.
– (1) Asigurarea spatiului corespunzator si a conditiilor materiale necesare desfasurarii activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si a fiecarui oficiu al registrului comertului se face pentru anii 1990-1991 de catre prefectura si, respectiv, de catre Primaria Municipiului Bucuresti.
(2) Bunurile cu care au fost dotate oficiile trec, fara plata, in proprietatea camerelor de comert si industrie teritoriale pana la data de 1 ianuarie 1992.

Art. 51
. – (1) Oficiul National al Registrului Comertului asigura conditiile necesare in vederea functionarii sistemului informatic unitar al registrului comertului.
(2) Inregistrarile in registrul comertului se efectueaza electronic, atat la nivelul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, cat si la nivelul registrului central computerizat.
(3) Cererile si documentele depuse in sustinerea acestora, primite in format hartie sau in forma electronica, se arhiveaza de Oficiul National al Registrului Comertului in forma electronica.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), cererile depuse inaintea datei intrarii in vigoare a prezentei legi se arhiveaza electronic, la cererea comerciantului inregistrat sau a solicitantului de copii certificate.

Art. 511. – In exercitarea competentelor sale prevazute de lege, Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale colecteaza, proceseaza si prelucreaza date si informatii, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, carora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 52. – Abrogat

Art. 53. – Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei*).
___________
*) Fac exceptie prevederile art. 4 alin. (2) si (3), art. 6, art. 8 alin. (2), (3) si (4), art. 11 alin. (2), (3) si (4), art. 12 alin. (1), (3) si (4), art. 13 alin. (1), art. 14, art. 15, art. 16, art. 17-20, art. 21 lit. f), art. 23, art. 24 alin. (3), art. 25 alin. (3), art. 26-29, art. 30 alin. (2) si (4), art. 36, art. 37, art. 39, art. 41, art. 44, art. 45, art. 48 alin. (1) si ale art. 51 si 52, care intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Legii nr. 12/1998.