DIENSTLEISTUNGEN

Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului privind statutul societatii europene (SE)

17 Octombrie 2007
EUR-Lex.europa.eu European Communities 1998-2007

Regulament din 8 octombrie 2001

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 308,

având in vedere propunerea Comisiei [1],

având in vedere avizul Parlamentului European [2],

având in vedere avizul Comitetului Economic si Social [3],

intrucât:

(1) Realizarea pietei interne si imbunatatirile pe care aceasta le aduce situatiei economice si sociale din Comunitate necesita nu numai o inlaturare a barierelor din calea comertului, ci si o adaptare a structurilor de productie la dimensiunea comunitara. In acest scop, este esential ca acele societati a caror activitate nu este limitata la satisfacerea nevoilor pur locale sa poata concepe si intreprinde reorganizarea activitatilor lor la scara comunitara.

(2) Aceasta reorganizare presupune ca societatile existente in diferite state membre sa aiba posibilitatea de a-si uni potentialul prin fuziuni. Aceste operatiuni se pot efectua numai cu respectarea regulilor de concurenta stabilite de tratat.

(3) Realizarea operatiunilor de restructurare si colaborare care implica societati din diferite state membre ridica o serie de dificultati de ordin juridic, psihologic si fiscal. Armonizarea dreptului societatilor comerciale in vigoare in statele membre prin intermediul directivelor adoptate in temeiul articolului 44 din tratat poate solutiona unele dintre aceste dificultati. Cu toate acestea, o astfel de armonizare nu excepteaza societatile reglementate de diferite sisteme legislative de obligatia de a alege un tip de societate reglementat de o anumita legislatie interna.

(4) Cadrul juridic in care intreprinderile trebuie sa isi desfasoare activitatile in cadrul Comunitatii se bazeaza inca in principal pe legislatia interna si, din aceasta cauza, nu mai corespunde cadrului economic in care trebuie sa se dezvolte pentru a permite atingerea obiectivelor enuntate la articolul 18 din tratat. Aceasta situatie prezinta un obstacol serios in calea crearii unor grupuri de societati apartinând unor state membre diferite.

(5) Statele membre sunt obligate sa se asigure ca dispozitiile aplicabile societatilor europene in temeiul prezentului regulament nu duc la discriminari rezultate din tratamentul diferit aplicat in mod nejustificat societatilor europene in raport cu societatile anonime sau la restrictii disproportionate la constituirea unei societati europene sau la transferul sediului social al acesteia.

(6) Este esential sa se asigure, in masura posibilului, maxima coerenta in cadrul Comunitatii intre cadrul economic si cel legislativ al afacerilor. In acest sens, trebuie sa se prevada crearea, in paralel cu societatile reglementate de dreptul intern, a unor societati constituite si care opereaza in temeiul dispozitiilor legale adoptate printr-un regulament al Comunitatii, direct aplicabile in toate statele membre.

(7) Dispozitiile unui astfel de regulament vor permite crearea si administrarea societatilor care poseda o dimensiune europeana, fara constrângerile rezultate din disparitatea si din aplicarea teritoriala limitata a dreptului intern privind societatile comerciale.

(8) Statutul societatii anonime europene (denumita in continuare „SE”) se inscrie intre masurile ce urmeaza a fi adoptate de catre Consiliu inainte de 1992 in temeiul Cartii albe a Comisiei privind realizarea pietei interne, aprobata de Consiliul European intrunit la Milano in iunie 1985. Consiliul European intrunit la Bruxelles in 1987 si-a exprimat dorinta ca un astfel de statut sa fie creat in cel mai scurt timp posibil.

(9) Dupa ce Comisia a prezentat, in 1970, o propunere, modificata in 1975, de regulament privind statutul societatilor anonime europene, s-au inregistrat progrese substantiale in materie de armonizare a dreptului intern al societatilor, astfel incât, in acele domenii in care functionarea unei SE nu necesita norme comunitare uniforme, se poate face trimitere la legislatia care reglementeaza societatile anonime, in vigoare in statul membru in care acestea au sediul social.

(10) Fara a aduce atingere cerintelor economice care ar putea sa apara in viitor, in cazul in care se doreste atingerea obiectivului esential al reglementarilor legale privind SE, trebuie sa fie posibil macar sa se constituie o astfel de societate pentru a da posibilitatea societatilor din diferitele state membre sa fuzioneze sau sa creeze un holding si pentru a da posibilitatea societatilor si altor persoane juridice care desfasoara activitati economice si care intra sub incidenta dreptului diferitelor state membre sa formeze filiale mixte.

(11) In acelasi spirit, ar trebui sa fie posibil ca o societate anonima având sediul social si administratia centrala pe teritoriul Comunitatii sa se transforme intr-o SE fara sa intre in lichidare, cu conditia ca aceasta sa aiba o filiala intr-un alt stat membru decât cel in care se afla sediul sau social.

(12) Dispozitiile de drept intern aplicabile societatilor pe actiuni care ofera spre vânzare actiunile proprii si tranzactiilor de valori mobiliare trebuie sa se aplice si in cazul in care o SE este constituita prin oferta publica de actiuni, precum si acelor SE care intentioneaza sa utilizeze astfel de instrumente financiare.

(13) O SE trebuie sa se constituie ca o societate de capital pe actiuni, aceasta fiind forma care raspunde cel mai bine, atât in ceea ce priveste finantarea, cât si gestionarea, cerintelor unei societati care isi desfasoara activitatile la nivel european. Pentru a asigura faptul ca aceste societati au dimensiuni rezonabile, ar trebui stabilit un volum minim de capital in asa fel incât respectivele societati sa dispuna de un patrimoniu suficient, fara ca acest lucru sa ingreuneze constituirea de SE de catre intreprinderi mici si mijlocii.

(14) O SE trebuie gestionata in mod eficient si supervizata in mod adecvat. Trebuie sa se aiba in vedere faptul ca in prezent exista in Comunitate doua sisteme diferite de administrare a societatilor anonime. Permitând in acelasi timp unei SE sa aleaga unul dintre cele doua sisteme, trebuie sa se opereze o delimitare clara intre raspunderile celor insarcinati cu gestionarea si ale celor insarcinati cu supravegherea.

(15) In temeiul normelor si principiilor generale de drept international privat, in cazul in care o intreprindere controleaza o alta intreprindere reglementata de o ordine juridica diferita, drepturile si obligatiile ce ii revin in materie de protectie a actionarilor minoritari si a tertilor sunt reglementate de dreptul sub incidenta caruia se afla intreprinderea controlata, fara ca acest lucru sa aduca atingere obligatiilor ce ii revin intreprinderii tutelare in temeiul legii care o reglementeaza, cum ar fi, de exemplu, cerinta de a intocmi conturi consolidate.

Nota AvocatNet:
Numai legislatia europeana din editia printata a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene poate fi considerata autentica.

(16) Fara a aduce atingere consecintelor oricarei coordonari ulterioare a dreptului statelor membre, in prezent nu este necesara o reglementare specifica privind SE in acest domeniu. Prin urmare, este necesar ca normele si principiile generale de drept international privat sa fie aplicate in cazul in care o SE controleaza o alta societate, precum si in cazul in care aceasta este controlata de o alta societate.

(17) Trebuie precizat regimul care se aplica efectiv in cazul in care o SE este controlata de o alta intreprindere, iar in acest sens trebuie sa se faca trimitere la dreptul aplicabil societatilor anonime in statul membru in care respectiva SE are sediul social.

(18) Fiecare stat membru are obligatia de a aplica sanctiunile aplicabile societatilor pe actiuni reglementate de dreptul intern al statului membru in cauza in caz de incalcare a dispozitiilor prezentului regulament.

(19) Normele privind implicarea salariatilor intr-o SE fac obiectul Directivei 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societatii europene in ceea ce priveste implicarea lucratorilor [4], iar dispozitiile in cauza reprezinta astfel o completare indisociabila la prezentul regulament si trebuie aplicate concomitent cu acesta.

(20) Prezentul regulament nu se refera la alte domenii ale dreptului, cum ar fi fiscalitatea, concurenta, proprietatea intelectuala sau insolvabilitatea. Prin urmare, dispozitiile de drept intern al statelor membre si cele de drept comunitar se aplica in domeniile mentionate anterior si in alte domenii care nu sunt reglementate de prezentul regulament.

(21) Scopul Directivei 2001/86/CE este de a garanta salariatilor dreptul de a se implica in problemele si deciziile care afecteaza viata SE. Alte probleme care tin de dreptul social si de dreptul muncii, in special dreptul lucratorilor la informare si consultare in conformitate cu legislatia statelor membre, sunt reglementate de dispozitiile de drept intern aplicabile, in aceleasi conditii, societatilor anonime.

(22) Intrarea in vigoare a prezentului regulament trebuie amânata pentru a permite fiecarui stat membru sa transpuna in dreptul intern dispozitiile Directivei 2001/86/CE si de a crea in prealabil mecanismele necesare constituirii si functionarii SE care au sediul social pe teritoriul lor, astfel incât regulamentul si directiva sa poata fi aplicate concomitent.

(23) Ar trebui sa se permita unei societati cu administratia centrala in afara Comunitatii sa participe la constituirea unei SE, cu conditia ca societatea sa fie constituita in temeiul dreptului unui stat membru, sa aiba sediul social in respectivul stat membru si sa aiba o legatura efectiva si continua cu economia unui stat membru, in conformitate cu principiile stabilite in Programul general din 1962 pentru eliminarea restrictiilor privind libertatea de stabilire. O astfel de legatura exista, in special, in cazul in care o societate poseda o unitate functionala in statul membru in cauza.

(24) O SE trebuie sa aiba posibilitatea de a-si transfera sediul social in alt stat membru. Protectia adecvata a intereselor actionarilor minoritari care se opun transferului, ale creditorilor si ale altor persoane interesate trebuie sa se faca in mod proportionat. Acest transfer nu trebuie sa aduca atingere drepturilor anterioare transferului.

(25) Prezentul regulament nu aduce atingere dispozitiilor care ar putea fi inserate in Conventia de la Bruxelles din 1968 sau in orice alt text adoptat de statele membre sau de Consiliu pentru a inlocui Conventia, privind normele de competenta aplicabile in cazul transferului sediului social al unei societati anonime dintr-un stat membru in altul.

(26) Activitatile institutiilor financiare sunt reglementate de directive specifice si de dispozitiile de drept intern care transpun directivele mentionate, iar normele interne suplimentare privind activitatile in cauza se aplica integral unei SE.

(27) Dat fiind caracterul specific si comunitar al unei SE, regimul privind situarea de facto adoptata de prezentul regulament cu referire la SE nu aduce atingere legislatiei statelor membre si nu exclude optiunea in favoarea unor alte texte comunitare in materie de drept al societatilor.

(28) Pentru adoptarea prezentului regulament, tratatul nu prevede alte competente de actiune decât cele din articolul 308.

(29) Deoarece obiectivele actiunii preconizate, prezentate anterior, nu pot fi atinse suficient de statele membre, in masura in care este vorba despre constituirea SE la nivel european si, date fiind dimensiunile si importanta unei astfel de societati, acestea pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate lua masuri in conformitate cu principiul subsidiaritatii enuntat la articolul 5 din tratat. In conformitate cu principiul proportionalitatii prevazut in articolul in cauza, prezentul regulament nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZITII GENERALE

Articolul 1
(1) O societate se poate constitui pe teritoriul Comunitatii sub forma unei societati anonime europene (Societas Europaea, denumita in continuare SE), in conditiile si in conformitate cu modalitatile prevazute in prezentul regulament.

(2) SE este o societate al carei capital se imparte in actiuni. Nici un actionar nu este raspunzator pentru alta suma decât cea subscrisa.

(3) O SE detine personalitate juridica.

(4) Implicarea salariatilor intr-o SE este reglementata de dispozitiile Directivei 2001/86/CE.

Articolul 2

(1) Societatile anonime care figureaza in anexa I, constituite in temeiul dreptului unui stat membru, având sediul social si administratia centrala pe teritoriul Comunitatii, pot constitui o SE prin fuziune, cu conditia ca cel putin doua dintre ele sa fie reglementate de legislatia unor state membre diferite.

(2) Societatile anonime si societatile cu raspundere limitata care figureaza in anexa II, constituite in temeiul legii unui stat membru, având sediul social si sediul central pe teritoriul Comunitatii, pot promova constituirea unei SE holding cu conditia ca fiecare dintre cel putin doua dintre ele:

(a) sa fie reglementate de legislatia unor state membre diferite sau

(b) sa detina de cel putin doi ani o filiala reglementata de legislatia unui alt stat membru sau o sucursala pe teritoriul altui stat membru.

(3) Societatile, in sensul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, precum si alte entitati juridice reglementate de dreptul public sau privat, constituite in temeiul legii unui stat membru si având sediul social si administratia centrala pe teritoriul Comunitatii, pot constitui o filiala SE subscriind la actiunile acesteia, cu conditia ca fiecare dintre cel putin doua dintre ele:

(a) sa fie reglementate de legislatia unor state membre diferite sau

(b) sa detina de cel putin doi ani o filiala reglementata de legislatia unui alt stat membru sau o sucursala pe teritoriul altui stat membru.

(4) O societate anonima, constituita in temeiul dreptului unui stat membru si având sediul social si administratia centrala pe teritoriul Comunitatii, poate fi transformata intr-o SE, daca detine de cel putin doi ani o filiala reglementata de dreptul altui stat membru.

(5) Un stat membru poate permite unei societati a carei administratie centrala nu se afla pe teritoriul Comunitatii sa participe la constituirea unei SE, cu conditia ca societatea in cauza sa fie constituita in conformitate cu dreptul unui stat membru, sa aiba sediul social in respectivul stat membru si sa aiba o legatura reala si constanta cu economia unui stat membru.

Articolul 3
(1) In sensul articolului 2 alineatele (1), (2) si (3), o SE se considera a fi o societate anonima, reglementata de legislatia statului membru in care are sediul social.

(2) O SE poate constitui una sau mai multe filiale cu statut de SE. Dispozitiile legale ale statului membru in care o filiala SE are sediul social, care prevad ca o societate pe actiuni sa aiba mai mult de un singur actionar, nu se aplica in cazul unei filiale SE. Dispozitiile de drept intern adoptate in conformitate cu a douasprezecea Directiva a 89/667/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989, in materie de drept al societatilor comerciale, privind societatile cu raspundere limitata cu asociat unic [5] se aplica SE mutatis mutandis.

Articolul 4
(1) Capitalul unei SE se exprima in euro.

(2) Capitalul subscris nu poate fi inferior sumei de 120000 EUR.

(3) Legislatia unui stat membru care prevede un capital subscris mai mare pentru societatile care desfasoara anumite tipuri de activitati se aplica SE cu sediul social in statul membru in cauza.

Articolul 5
Sub rezerva articolului 4 alineatele (1) si (2), capitalul unei SE, pastrarea si modificarile acestuia, precum si actiunile, obligatiunile si alte titluri de valoare similare ale SE sunt reglementate de dispozitiile aplicabile unei societati anonime cu sediul social in statul membru in care este inregistrata SE in cauza.

Articolul 6

In sensul prezentului regulament, expresia „statutul SE” desemneaza atât actul constitutiv, cât si statutul SE, in cazul in care acestea sunt documente separate.

Articolul 7

Sediul social al unei SE este situat pe teritoriul Comunitatii, in acelasi stat membru ca si administratia centrala. In plus, un stat membru poate impune SE inregistrate pe teritoriul sau obligatia de a-si amplasa administratia centrala si sediul social in acelasi loc.

Articolul 8

(1) Sediul social al unei SE poate fi transferat intr-un alt stat membru in conformitate cu alineatele (2)-(13). Acest transfer nu duce nici la dizolvarea SE, nici la crearea unei noi persoane juridice.

(2) Organul de conducere sau de administratie intocmeste un proiect de transfer si il face public in conformitate cu articolul 13, fara a aduce atingere altor forme de publicitate suplimentare, prevazute de statul membru in care se afla sediul social. Proiectul in cauza mentioneaza denumirea societatii, sediul social si numarul de inregistrare actual al SE si include:

(a) sediul social preconizat al SE;

(b) statutul SE preconizat, inclusiv, dupa caz, noua denumire;

(c) consecintele pe care transferul le poate avea asupra implicarii salariatilor in SE;

(d) calendarul preconizat pentru transfer;

(e) toate drepturile prevazute in materie de protectie a actionarilor si a creditorilor.
(3) Organul de conducere sau de administratie intocmeste un raport explicând si justificând aspectele juridice si economice ale transferului si explicând consecintele transferului pentru actionari, creditori si lucratori.

(4) Actionarii si creditorii unei SE au dreptul, cu cel putin o luna inainte de data la care este convocata adunarea generala ce urmeaza sa se pronunte asupra transferului, sa examineze la sediul social al SE proiectul de transfer si raportul intocmit in aplicarea alineatului (3) si, la cerere, sa obtina gratuit copii ale acestor documente.

(5) In cazul unei SE inmatriculate pe teritoriul sau, un stat membru poate adopta dispozitii menite sa asigure protectia adecvata a actionarilor minoritari care se opun transferului.

(6) Decizia de transfer poate fi adoptata numai dupa doua luni de la publicarea proiectului. Decizia se adopta in conditiile prevazute la articolul 59.

(7) Inainte ca autoritatea competenta sa elibereze certificatul mentionat la alineatul (8), SE dovedeste ca, in ceea ce priveste obligatiile asumate anterior publicarii proiectului de transfer, interesele creditorilor si ale titularilor altor drepturi fata de SE (inclusiv interesele entitatilor publice) beneficiaza de o protectie corespunzatoare, in conformitate cu dispozitiile prevazute de statul membru in care SE are sediul social anterior transferului.

Un stat membru poate extinde aplicarea primului paragraf la creantele rezultate (sau care ar putea rezulta) inainte de transfer.

Primul si al doilea paragraf nu aduc atingere aplicarii in cazul SE a legislatiei interne a statelor membre privind efectuarea sau asigurarea platilor catre entitatile publice.

(8) In statul membru in care o SE are sediul social, instanta, biroul notarial sau alta autoritate competenta elibereaza un certificat care atesta in mod concludent incheierea actelor si a formalitatilor necesare anterior transferului.

(9) Noua inmatriculare nu poate avea loc decât dupa prezentarea certificatului mentionat la alineatul (8) si a dovezii ca au fost indeplinite formalitatile necesare inregistrarii in tara in care se afla noul sediu social.

(10) Transferul sediului social al unei SE si modificarile de statut care rezulta din acesta intra in vigoare la data inmatricularii SE in registrul de la noul sediul social, in conformitate cu articolul 12.

(11) Dupa incheierea noii inmatriculari a SE, registrul in care se efectueaza noua inmatriculare notifica registrul vechii inmatriculari. Radierea vechii inmatriculari se face la primirea acestei notificari si nu mai devreme.

(12) Noua inmatriculare si radierea vechii inmatriculari se publica in statele membre in cauza in conformitate cu articolul 13.

(13) La publicarea noii inmatriculari a unei SE, noul sediu social devine opozabil tertilor. Cu toate acestea, atâta timp cât radierea inmatricularii SE din registrul fostului sediu social nu a fost publicata, tertii pot continua sa se prevaleze de vechiul sediu social, cu exceptia cazului in care SE dovedeste ca respectivii terti aveau cunostinta de noul sediu social.

(14) Legislatia unui stat membru poate prevedea ca, in ceea ce priveste SE inmatriculate in respectivul stat membru, transferul unui sediu social care ar putea duce la o modificare a legii aplicabile nu produce efecte in cazul in care, in termenul de doua luni mentionat la alineatul (6), vreo autoritate competenta a respectivului stat membru se opune. Aceasta opozitie se poate baza numai pe motive de interes public.

In cazul in care o SE este supusa controlului unei autoritati nationale de supraveghere financiara in conformitate cu directivele Comunitatii, dreptul de a se opune transferului sediului social se aplica si acestei autoritati.

Este posibila re-examinarea cazului de catre o autoritate judiciara.

(15) O SE impotriva careia s-a initiat o procedura de dizolvare, lichidare, insolvabilitate sau incetare de plati sau alte proceduri similare nu isi poate transfera sediul social.

(16) O SE care si-a transferat sediul social intr-un alt stat membru este considerata, in sensul oricarui litigiu legat de evenimente anterioare transferului in conformitate cu alineatul (10), ca având sediul social in statul membru in care SE in cauza era inregistrata anterior transferului, chiar daca se intenteaza o actiune in justitie impotriva SE dupa efectuarea transferului.

Articolul 9

(1) O SE este reglementata:

(a) de dispozitiile prezentului regulament,

(b) in cazul in care prezentul regulament o permite in mod explicit, de dispozitiile din statutul propriu

sau

(c) in cazul aspectelor care nu sunt reglementate de prezentul regulament sau, pentru aspectele doar partial reglementate de acesta, in cazul acelor elemente care nu sunt reglementate de prezentul regulament prin:

(i) dispozitiile legale adoptate de statele membre in aplicarea masurilor comunitare privind in mod special SE;

(ii) dispozitiile legale din statele membre aplicabile unei societati anonime constituite in conformitate cu dreptul statului membru in care SE in cauza are sediul social;

(iii) dispozitiile din statutul societatii, in aceleasi conditii ca si pentru o societate anonima constituita in conformitate cu dreptul statului membru in care SE in cauza are sediul social.

(2) Dispozitiile legale adoptate de statele membre special pentru SE trebuie sa fie conforme cu directivele aplicabile societatilor anonime mentionate in anexa I.

(3) In cazul in care natura activitatilor desfasurate de o SE este reglementata de dispozitii specifice ale legislatiei interne, dispozitiile in cauza se aplica in intregime in cazul SE.

Articolul 10
Sub rezerva dispozitiilor prezentului regulament, o SE este tratata in orice stat membru ca si cum ar fi o societate anonima constituita in conformitate cu dreptul statului membru in care are sediul social.

Articolul 11

(1) Denumirea unei SE este precedata sau urmata de abrevierea SE.

(2) Numai SE pot include abrevierea SE in denumire.

(3) Cu toate acestea, societatile si alte entitati juridice inregistrate intr-un stat membru anterior intrarii in vigoare a prezentului regulament, in denumirea carora figureaza sigla SE, nu sunt obligate sa isi modifice denumirea.

Articolul 12

(1) Orice SE se inregistreaza in statul membru in care are sediul social, in registrul specificat de legislatia statului membru in cauza, in conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor in statele membre, in sensul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociatilor sau tertilor [6].

(2) O SE poate fi inregistrata numai dupa incheierea unui acord privind modalitatile de implicare a lucratorilor in sensul articolului 4 din Directiva 2001/86/CE sau dupa luarea unei decizii in temeiul articolului 3 alineatul (6) din directiva in cauza sau daca perioada de negocieri prevazuta la articolul 5 din directiva in cauza a expirat fara a se incheia un acord.

(3) Pentru ca o SE sa poata fi inregistrata intr-un stat membru care a recurs la optiunea mentionata la articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2001/86/CE, trebuie sa se fi incheiat un acord, in sensul articolului 4 din directiva in cauza, privind modalitatile de implicare si inclusiv de participare a lucratorilor, sau trebuie ca nici una dintre societatile participante sa nu fi fost reglementata de norme de participare anterior inregistrarii SE.

(4) Statutul SE nu trebuie sa intre in nici un moment in conflict cu modalitatile privind implicarea lucratorilor stabilite astfel. In cazul in care noile modalitati stabilite in temeiul Directivei 2001/86/CE intra in conflict cu statutul existent, statutul se modifica in consecinta.

In acest caz, un stat membru poate prevedea dreptul organului de conducere sau al celui de administratie al unei SE de a opera modificarea statutului fara o noua decizie a adunarii generale a actionarilor.

Articolul 13

Actele si indicatiile privind o SE, supusa publicitatii impuse de prezentul regulament, fac obiectul unei publicitati efectuate in modurile prevazute de legislatia statului membru in care SE in cauza are sediul social, in conformitate cu Directiva 68/151/CEE.

Articolul 14
(1) Anuntul inregistrarii unei SE si a radierii unei astfel de inregistrari se publica cu titlu informativ in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene dupa publicarea efectuata in conformitate cu articolul 13. Respectivul anunt precizeaza denumirea, numarul, data si locul inmatricularii SE, data si locul publicarii si titlul publicatiei, precum si sediul social si domeniul de activitate a SE.

(2) In cazul in care sediul social al unei SE este transferat in conformitate cu articolul 8, se publica un anunt continând informatiile mentionate la alineatul (1), precum si pe cele privind noua inregistrare.

(3) Informatiile specifice mentionate la alineatul (1) sunt comunicate Oficiului pentru Publicatii Oficiale al Comunitatilor Europene in termen de o luna de la publicarea mentionata la articolul 13.

TITLUL II

CONSTITUIREA

Sectiunea 1

Generalitati

Articolul 15
(1) Sub rezerva dispozitiilor prezentului regulament, constituirea unei SE este reglementata de legea aplicabila societatilor anonime in statul in care SE in cauza isi stabileste sediul social.

(2) Inregistrarea unei SE face obiectul unei publicitati in conformitate cu articolul 13.

Articolul 16

(1) O SE dobândeste personalitate juridica la data inmatricularii in registrul mentionat la articolul 12.

(2) In cazul in care s-au intreprins actiuni in numele unei SE anterior inregistrarii acesteia in conformitate cu articolul 12 si in care, dupa inregistrare, SE in cauza nu isi asuma obligatiile ce ii revin in temeiul respectivelor actiuni, atunci persoanele fizice, societatile, firmele sau alte persoane juridice care au intreprins respectivele actiuni raspund solidar pentru acele actiuni, fara termen de prescriere, in absenta unei conventii contrare.

Sectiunea 2

CONSTITUIREA UNEI SE PRIN FUZIONARE

Articolul 17

(1) O SE poate fi constituita prin fuzionare, in conformitate cu articolul 2 alineatul (1).

(2) O astfel de fuzionare poate fi realizata in conformitate cu:

(a) procedura de fuzionare prin absorbtie in conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din a treia Directiva 78/855/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1978, in temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societatilor anonime [7] sau

(b) procedura de fuzionare prin constituirea unei noi societati in conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din directiva in cauza.

In cazul fuziunii prin absorbtie, societatea absorbanta devine SE in momentul fuzionarii. In cazul fuzionarii prin constituirea unei noi societati, SE este noua societate.

Articolul 18

In ceea ce priveste chestiunile nereglementate in prezenta sectiune sau, pentru cele doar partial reglementate, acele aspecte ramase nereglementate, fiecare societate implicata in constituirea unei SE prin fuzionare este reglementata de dispozitiile legale ale statului membru de care apartine, care se aplica fuzionarii societatilor anonime in conformitate cu Directiva 78/855/CEE.

Articolul 19
Legislatia unui stat membru poate interzice unei societati reglementate de dreptul respectivului stat membru sa participe la constituirea prin fuzionare a unei SE, in cazul in care una dintre autoritatile competente ale statului membru in cauza se opune acestei participari, anterior eliberarii certificatului mentionat la articolul 25 alineatul (2).

Acest refuz trebuie sa se bazeze pe motive de interes public. Este posibila reexaminarea cazului de catre o autoritate judiciara.

Articolul 20

(1) Organele de conducere sau de administratie ale societatilor care fuzioneaza redacteaza un proiect de fuzionare. Proiectul de fuzionare include urmatoarele elemente:

(a) denumirea si sediul social al fiecareia dintre societatile care fuzioneaza, precum si cele preconizate pentru SE;

(b) raportul de schimb al actiunilor si, dupa caz, cuantumul sultei;

(c) modalitatile de predare a actiunilor SE;

(d) data de la care aceste actiuni dau dreptul de a participa la beneficii si orice modalitati speciale privind acest drept;

(e) data de la care operatiunile societatilor care fuzioneaza sunt considerate din punct de vedere contabil ca fiind efectuate de SE;

(f) drepturile acordate de SE actionarilor care beneficiaza de drepturi speciale si detinatorilor de titluri, altele decât actiuni, sau masurile propuse in privinta acestora;

(g) orice avantaj special acordat expertilor care examineaza proiectul de fuziune, precum si membrilor organelor de administratie, de conducere, de supraveghere sau de control ale societatilor care fuzioneaza;

(h) statutul SE;

(i) informatii privind procedurile de stabilire a modalitatilor referitoare la implicarea lucratorilor, in temeiul Directivei 2001/86/CE.

(2) Societatile care fuzioneaza pot adauga si alte elemente proiectului de fuziune.

Articolul 21
Pentru fiecare dintre societatile care fuzioneaza si sub rezerva cerintelor suplimentare impuse de statele membre de care apartine societatea in cauza, urmatoarele informatii trebuie publicate in jurnalul oficial al statului membru in cauza:

(a) tipul, denumirea si sediul social al fiecareia dintre societatile care fuzioneaza;

(b) registrul in care documentele mentionate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 68/151/CEE sunt inregistrate pentru fiecare dintre societatile care fuzioneaza, precum si numarul de inregistrare in registrul in cauza;

(c) indicarea modalitatilor stabilite in conformitate cu articolul 24 privind drepturile creditorilor societatii in cauza si adresa la care se pot obtine gratuit informatii complete privind aceste modalitati;

(d) indicarea modalitatilor stabilite in conformitate cu articolul 24 privind drepturile actionarilor minoritari ai societatii in cauza si adresa la care se pot obtine gratuit informatii complete privind aceste modalitati;

(e) denumirea si sediul social preconizat pentru SE.

Articolul 22

Ca alternativa la expertii care actioneaza in numele fiecareia dintre societatile care fuzioneaza, unul sau mai multi dintre expertii independenti mentionati la articolul 10 din Directiva 78/855/CEE, numiti in acest scop la cererea comuna a societatilor de catre o autoritate judiciara sau administrativa din statul membru de care apartine una dintre societatile care fuzioneaza sau viitoarea SE, pot examina proiectul de fuziune si pot intocmi un raport unic pentru toti actionarii.

Expertii au dreptul sa solicite fiecareia dintre societatile care fuzioneaza orice informatii pe care le considera necesare indeplinirii misiunii care le revine.

Articolul 23

(1) Adunarea generala a fiecareia dintre societatile care fuzioneaza aproba proiectul de fuziune.

(2) Implicarea salariatilor in SE se decide in temeiul Directivei 2001/86/CE. Adunarea generala a fiecareia dintre societatile care fuzioneaza are dreptul sa conditioneze inregistrarea SE de ratificarea expresa de catre adunarea generala in cauza a modalitatilor astfel stabilite.

Articolul 24

(1) Dreptul statului membru sub incidenta caruia se afla fiecare dintre societatile care fuzioneaza se aplica la fel ca si in cazul fuzionarii unor societati anonime, luându-se in considerare caracterul transfrontalier al fuziunii, in sensul protejarii intereselor:

(a) creditorilor societatilor care fuzioneaza;

(b) detinatorilor de obligatiuni la societatile care fuzioneaza;

(c) detinatorilor de titluri, altele decât actiuni, conferind drepturi speciale in societatile care fuzioneaza.

(2) In cazul societatilor care fuzioneaza si care intra sub incidenta dreptului sau, respectivul stat membru poate adopta dispozitii menite sa asigure protectia adecvata a actionarilor minoritari care se opun fuzionarii.

Articolul 25

(1) Se examineaza legalitatea fuzionarii, in ceea ce priveste partea de procedura legata de fiecare dintre societatile care fuzioneaza, in conformitate cu legea privind fuziunea societatilor anonime aplicabila in statul membru sub incidenta caruia se afla societatea care fuzioneaza.

(2) In fiecare dintre statele membre in cauza, instanta, notarul sau alta autoritate competenta elibereaza un certificat care atesta in mod concludent incheierea actelor si a formalitatilor premergatoare fuziunii.

(3) In cazul in care dreptul unui stat membru sub incidenta caruia se afla una din societatile care fuzioneaza prevede o procedura de analiza si modificare a raportului de schimb al actiunilor sau o procedura de despagubire a actionarilor minoritari, fara ca acest lucru sa impiedice inregistrarea fuziunii, aceste proceduri se aplica numai daca restul societatilor care fuzioneaza, situate in state membre care nu prevad explicit o astfel de procedura, accepta, atunci când aproba conditiile de fuzionare in conformitate cu articolul 23 alineatul (1), posibilitatea ca actionarii respectivei societati care fuzioneaza sa recurga la o astfel de procedura. In astfel de cazuri, instanta, notarul sau alta autoritate competenta poate elibera certificatul doveditor mentionat la alineatul (2) chiar daca s-a demarat o astfel de procedura. Cu toate acestea, certificatul trebuie sa mentioneze faptul ca o astfel de procedura se afla in desfasurare. Decizia luata la incheierea procedurii este obligatorie pentru societatea absorbanta si pentru toti actionarii acesteia.

Articolul 26
(1) Se examineaza legalitatea fuzionarii, in ceea ce priveste partea de procedura legata de incheierea fuzionarii si de constituirea SE, de catre instanta, notarul sau alta autoritate competenta sa examineze acest aspect al legalitatii fuzionarii societatilor anonime in statul membru sub incidenta caruia se afla viitorul sediu social al SE.

(2) In acest sens, fiecare dintre societatile care fuzioneaza trimite autoritatii competente certificatul mentionat la articolul 25 alineatul (2) in termen de sase luni de la eliberarea acestuia, precum si o copie a proiectului de fuziune aprobat de societatea in cauza.

(3) Autoritatea mentionata la alineatul (1) verifica in special daca societatile care fuzioneaza au aprobat un proiect de fuziune in aceiasi termeni si daca modalitatile referitoare la implicarea salariatilor au fost stabilite in temeiul Directivei 2001/86/CE.

(4) Autoritatea verifica, de asemenea, in cazul in care SE indeplineste conditiile stabilite de legislatia statului membru in care se afla sediul social al SE in conformitate cu articolul 15.

Articolul 27
(1) Fuzionarea si constituirea simultana a unei SE produce efecte de la data la care SE este inregistrata in conformitate cu articolul 12.

(2) O SE nu poate fi inregistrata decât dupa incheierea tuturor formalitatilor prevazute la articolele 25 si 26.

Articolul 28

Pentru fiecare dintre societatile care fuzioneaza, realizarea fuziunii face obiectul unei publicitati efectuate in conformitate cu modalitatile stabilite de legislatia fiecarui stat membru, in conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE.

Articolul 29

(1) O fuziune realizata in conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (a) are ipso jure si simultan urmatoarele consecinte:

(a) intregul patrimoniu activ si pasiv al fiecarei societati absorbite se transfera societatii absorbante;

(b) actionarii societatii absorbite devin actionari ai societatii absorbante;

(c) societatea absorbita inceteaza sa existe;

(d) societatea absorbanta adopta forma de SE.

(2) O fuziune realizata in conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b) are ipso jure si simultan urmatoarele consecinte:

(a) intregul patrimoniu activ si pasiv al societatilor care fuzioneaza se transfera SE;

(b) actionarii societatilor care fuzioneaza devin actionari ai SE;

(c) societatile care fuzioneaza inceteaza sa existe;

(3) In cazul in care in cazul fuzionarii unor societati anonime legislatia unui stat membru impune incheierea unor formalitati speciale inainte de transferul anumitor bunuri, drepturi si obligatii ale societatilor care fuzioneaza catre terti, formalitatile in cauza se aplica si se duc la indeplinire fie de catre societatile care fuzioneaza, fie de SE dupa inregistrare.

(4) Drepturile si obligatiile societatilor implicate privind conditiile de angajare care decurg din dreptul intern, din practica curenta si din contractele individuale de munca sau din raporturile de munca existente la data inregistrarii, se transfera, in baza acestei inregistrari, noii SE incepând cu momentul inregistrarii acesteia.

Articolul 30
Nulitatea unei fuziuni in sensul articolului 2 alineatul (1) nu poate fi pronuntata dupa inregistrarea SE.

Absenta examinarii legalitatii unei fuziuni in temeiul articolelor 25 si 26 poate fi inclusa printre motivele de dizolvare a unei SE.

Articolul 31
(1) In cazul in care o fuziune realizata in sensul articolului 17 alineatul (2) litera (a) se efectueaza de catre o societate care detine toate actiunile si alte titluri care ii confera drept de vot in adunarea generala a unei societati, nu se aplica dispozitiile articolului 20 alineatul (1) literele (b), (c) si (d), ale articolului 29 alineatul (1) litera (b) si ale articolului 22. Cu toate acestea, se aplica dispozitiile de drept intern care reglementeaza fiecare dintre societatile care fuzioneaza si fuziunile societatilor anonime in conformitate cu articolul 24 din Directiva 78/855/CEE.

(2) In cazul in care se realizeaza o fuziune prin absorbtie de catre o societate care detine 90 % sau mai mult, dar nu totalitatea actiunilor sau a altor titluri care ii confera drept de vot in adunarea generala a altei societati, prezentarea rapoartelor organului de conducere sau de administratie, a rapoartelor unuia sau mai multor experti independenti, precum si a documentelor necesare examinarii este obligatorie doar in masura in care acest lucru este cerut de legislatia interna sub incidenta careia se afla fie societatea absorbanta, fie societate absorbita.

Cu toate acestea, statele membre pot prevedea aplicarea prezentului alineat in cazul in care o societate detine actiuni care confera 90 % sau mai mult, dar nu totalitatea drepturilor de vot.

Sectiunea 3

Constituirea unei SE holding

Articolul 32

(1) O SE holding se poate constitui in conformitate cu articolul 2 alineatul (2).

Societatile care promoveaza constituirea unei SE holding, in conformitate cu articolul 2 alineatul (2), continua sa existe.

(2) Organele de conducere sau de administratie ale societatii care promoveaza operatiunea intocmesc, in aceiasi termeni, un proiect de constituire a unei SE. Acest proiect include un raport explicativ si justificativ privind aspectele juridice si economice ale constituirii, care indica, de asemenea, consecintele pe care adoptarea formei de SE le are pentru actionari si la lucratori. Proiectul include si informatiile prevazute la articolul 20 alineatul (1) literele (a), (b), (c), (f), (g), (h) si (i) si stabilesc procentul minim de actiuni sau parti ale fiecareia dintre societatile care promoveaza operatiunea cu care actionarii trebuie sa contribuie la constituirea SE. Respectivul procent reprezinta actiuni care confera peste 50 % din drepturile de vot permanente.

(3) Pentru fiecare din societatile care promoveaza operatiunea, proiectul de constituire a SE face obiectul unei publicitati in conformitate cu modalitatile prevazute de legislatia fiecarui stat membru in conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE cu cel putin o luna inainte de data adunarii generale convocata sa se pronunte asupra operatiunii.

(4) Unul sau mai multi experti independenti ai societatilor care promoveaza operatiunea, desemnati sau autorizati de o autoritate judiciara sau administrativa a statului membru de care apartine fiecare societate, in conformitate cu dispozitiile de drept intern adoptate in aplicarea Directivei 78/855/CEE, examineaza proiectul de constituire redactat in temeiul alineatului (2) si intocmesc un raport scris destinat actionarilor fiecarei societati. Cu acordul societatilor care promoveaza operatiunea, se poate intocmi un raport scris pentru actionarii tuturor societatilor, de catre unul sau mai multi experti independenti desemnati sau autorizati de o autoritate judiciara sau administrativa a statului membru de care apartine una dintre societatile care promoveaza operatiunea sau viitoarea SE, in conformitate cu dispozitiile de drept intern adoptate in aplicarea Directivei 78/855/CEE.

(5) Raportul trebuie sa indice dificultatile speciale de evaluare si declara daca raportul de schimb al actiunilor este sau nu pertinent si rezonabil, precizând metodele prin care acest raport a fost determinat si daca aceste metode sunt adecvate pentru cazul in speta.

(6) Adunarea generala a fiecareia dintre societatile care promoveaza operatiunea aproba proiectul de constituire a SE holding.

Implicarea lucratorilor in SE se decide in temeiul dispozitiilor Directivei 2001/86/CE. Adunarea generala a fiecareia dintre societatile care promoveaza operatiunea pot conditiona dreptul de inregistrare a SE de ratificarea expresa a modalitatilor astfel stabilite.

(7) Dispozitiile prezentului articol se aplica, mutatis mutandis, societatilor cu raspundere limitata.

Articolul 33

(1) Actionarii sau detinatorii de participatii ai societatilor care promoveaza operatiunea dispun de un termen de trei luni in care pot informa societatile implicate cu privire la intentia de a contribui la constituirea SE cu actiunile sau participatiile pe care le detin. Acest termen incepe sa curga de la data la care actul de constituire a SE a fost intocmit in conformitate cu articolul 32.

(2) SE se constituie numai in cazul in care, in termenul prevazut la alineatul (1), actionarii sau detinatorii de participatiuni ai societatilor care promoveaza operatiunea aloca procentul minim de actiuni sau participatii detinut in fiecare societate in conformitate cu proiectul de constituire si in care toate celelalte conditii sunt indeplinite.

(3) In cazul in care toate conditiile privind constituirea SE sunt indeplinite in conformitate cu alineatul (2), pentru fiecare dintre societatile promotoare, acest lucru face obiectul unei publicitati efectuate in conformitate cu modalitatile prevazute de dreptul intern sub incidenta caruia se afla fiecare dintre aceste societati, adoptate in conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE.

Actionarii sau detinatorii de participatii ai societatilor care promoveaza operatiunea, care nu si-au comunicat in termenul prevazut la alineatul (1) intentia de a-si pune actiunile sau participatiile la dispozitia societatilor promotoare in vederea constituirii SE, beneficiaza de un termen suplimentar de o luna pentru a face acest lucru.

(4) Actionarii sau detinatorii de participatii care contribuie cu propriile titluri de valoare la constituirea SE primesc actiuni ale acesteia.

(5) SE nu poate fi inregistrata pâna când nu se dovedeste ca au fost indeplinite formalitatile mentionate la articolul 32 si conditiile mentionate la alineatul (2).

Articolul 34
In cazul societatilor care promoveaza operatiunea, un stat membru poate adopta dispozitii menite sa asigure protectia actionarilor minoritari care se opun operatiunii, precum si a creditorilor si lucratorilor.

Sectiunea 4

Constituirea unei filiale a SE

Articolul 35

O SE se poate constitui in conformitate cu articolul 2 alineatul (3).

Articolul 36
Societatilor sau altor entitati juridice care participa la o astfel de operatiune li se aplica dispozitiile care le reglementeaza participarea la constituirea unei filiale sub forma de societate anonima in temeiul dreptului intern.

Sectiunea 5

Transformarea unei societati anonime in SE

Articolul 37
(1) Se poate constitui o SE in conformitate cu articolul 2 alineatul (4).

(2) Fara a aduce atingere articolului 12, transformarea unei societati anonime in SE nu duce nici la dizolvarea societatii, nici la crearea unei persoane juridice noi.

(3) Sediul social nu poate fi transferat dintr-un stat membru in altul in temeiul articolului 8 in momentul transformarii !!

(4) Organul de conducere sau de administratie al societatii in cauza intocmeste un proiect de transformare si un raport explicativ si justificativ privind aspectele juridice si economice ale transformarii si indicând consecintele pe care adoptarea formei de SE le are asupra actionarilor si lucratorilor.

(5) Proiectul de transformare face obiectul unei publicitati in conformitate cu modalitatile prevazute de legislatia fiecarui stat membru in conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE cu cel putin o luna inainte de data adunarii generale convocata pentru a se pronunta asupra transformarii.

(6) Inaintea adunarii generale mentionate la alineatul (7), unul sau mai multi experti independenti desemnati sau autorizati, in conformitate cu dispozitiile de drept intern adoptate in aplicarea articolului 10 din Directiva 78/855/CEE, de o autoritate judiciara sau administrativa a statului membru de care apartine societatea care se transforma in SE atesta, in conformitate cu Directiva 77/91/CEE [8], mutatis mutandis, ca societatea dispune de active nete cel putin echivalente cu capitalul sau, plus acele rezerve care nu pot fi distribuite in conformitate cu legea sau cu statutul.

(7) Adunarea generala a societatii in cauza aproba proiectul de transformare, precum si statutul SE. Decizia adunarii generale se ia in conditiile prevazute de dispozitiile de drept intern adoptate in aplicarea articolului 7 din Directiva 78/855/CEE.

(8) Statele membre pot conditiona transformarea de votul favorabil al majoritatii calificate sau de unanimitatea membrilor in cadrul organului societatii care urmeaza sa fie transformata si in care este organizata participarea lucratorilor.

(9) Drepturile si obligatiile societatii care urmeaza sa fie transformata in ceea ce priveste conditiile de angajare care decurg din dreptul intern, din practica curenta si din contractele individuale de munca sau din raporturile de munca existente la data inregistrarii se transfera noii SE, in baza acestei inregistrari.

TITLUL III

STRUCTURA UNEI SE

Articolul 38

In conditiile prevazute in prezentul regulament, o SE include:

(a) o adunare generala a actionarilor si

(b) fie un organ de supraveghere si unul de conducere (sistem dualist), fie un organ de administratie (sistem monist), in functie de forma adoptata prin statut.

Sectiunea 1

Sistemul dualist

Articolul 39
(1) Organul de conducere raspunde de gestionarea unei SE. Un stat membru poate prevedea ca unul sau mai multi directori generali sunt raspunzatori de gestionarea curenta in aceleasi conditii ca si pentru societatile anonime care au sediul social pe teritoriul respectivului stat membru.

(2) Membrul sau membrii organului de conducere sunt numiti si revocati de catre organul de supraveghere.

Cu toate acestea, un stat membru poate prevedea sau permite ca prin statut membrul sau membrii organului de conducere sa fie numiti si revocati de adunarea generala, in aceleasi conditii ca si pentru societatile anonime care au sediul social pe teritoriul respectivului stat membru.

(3) Aceeasi persoana nu poate fi in acelasi timp membru al organului de conducere si al organului de supraveghere al aceleiasi SE. Cu toate acestea, organul de supraveghere poate numi pe unul din membrii sai membru al organului de conducere in cazul in care un astfel de post ramâne vacant. Pe durata acestei perioade se suspenda functiile persoanei in cauza ca membru al organului de supraveghere. Un stat membru poate prevedea ca aceasta perioada sa fie limitata in timp.

(4) Numarul membrilor organului de conducere sau normele de stabilire a acestuia sunt stabilite in statutul SE. Cu toate acestea, un stat membru poate stabili un numar minim si maxim de membri.

(5) In cazul in care nu exista dispozitii referitoare la un sistem dualist pentru societatile anonime cu sediul social pe teritoriul sau, un stat membru poate adopta masurile adecvate privind SE.

Articolul 40

(1) Organul de supraveghere controleaza activitatea organului de conducere. Organul de supraveghere nu are competenta de a asigura gestionarea unei SE.

(2) Membrii organului de supraveghere sunt numiti de catre adunarea generala. Cu toate acestea, membrii primului organ de supraveghere pot fi numiti prin statut. Prezenta dispozitie se aplica fara a se aduce atingere articolului 47 alineatul (4) sau, dupa caz, modalitatilor de participare a lucratorilor stabilite in temeiul Directivei 2001/86/CE.

(3) Numarul membrilor organului de supraveghere sau regulile de stabilire a acestuia se specifica in statut. Cu toate acestea, un stat membru poate impune un numar fix de membri pentru organul de supraveghere al SE inregistrate pe teritoriul sau sau un numar minim si maxim de membri.

Articolul 41

(1) Organul de conducere informeaza organul de supraveghere cel putin o data la fiecare trei luni cu privire la progresele si evolutiile previzibile ale activitatilor desfasurate de SE.

(2) Pe lânga informatiile periodice mentionate la alineatul (1), organul de conducere comunica in timp util organului de supraveghere orice informatie privind evenimentele care ar putea avea efecte semnificative asupra SE.

(3) Organul de supraveghere poate solicita organului de conducere orice fel de informatii de care are nevoie in exercitarea activitatii de control in conformitate cu articolul 40 alineatul (1). Un stat membru poate prevedea acest drept pentru fiecare membru al organului de supraveghere.

(4) Organul de supraveghere poate intreprinde sau solicita verificarile necesare indeplinirii misiunii sale.

(5) Fiecare membru al organului de supraveghere are dreptul sa examineze informatiile primite de organ.

Articolul 42
Organul de supraveghere isi alege un presedinte dintre membrii sai. In cazul in care jumatate dintre membri sunt numiti de catre lucratori, atunci poate fi ales presedinte doar un membru numit de adunarea generala a actionarilor.

Sectiunea 2

Sistemul monist

Articolul 43

(1) Organul de administratie asigura gestionarea unei SE. Un stat membru poate prevedea ca unul sau mai multi directori administrativi sunt raspunzatori de gestionarea curenta in aceleasi conditii ca si pentru societatile anonime care au sediul social pe teritoriul respectivului stat membru.

(2) Numarul membrilor organului de administratie sau regulile de stabilire a acestuia se specifica in statutul SE. Cu toate acestea, un stat membru poate stabili un numar minim si, dupa caz, maxim de membri.

Cu toate acestea, organul de administratie trebuie sa fie format din cel putin trei membri, in cazul in care participarea lucratorilor in cadrul SE este organizata in conformitate cu Directiva 2001/86/CE.

(3) Membrul sau membrii organului de administratie sunt numiti de adunarea generala. Cu toate acestea, membrii primului organ de administratie pot fi numiti prin statut. Prezenta dispozitie se aplica fara a se aduce atingere articolului 47 alineatul (4) sau, dupa caz, modalitatilor de participare a lucratorilor stabilite in temeiul Directivei 2001/86/CE.

(4) In absenta unor dispozitii referitoare la un sistem monist pentru societatile anonime cu sediul social pe teritoriul unui stat membru, statul membru in cauza poate adopta masurile adecvate privind SE.

Articolul 44

(1) Organul de administratie se intruneste la intervalele stabilite prin statut, dar cel putin o data la fiecare trei luni, pentru a discuta progresele si evolutiile previzibile ale activitatilor desfasurate de SE.

(2) Fiecare membru al organului de administratie are dreptul sa examineze informatiile primite de organ.

Articolul 45

Organul de administratie isi alege un presedinte dintre membrii sai. In cazul in care jumatate dintre membri sunt numiti de catre lucratori, atunci poate fi ales presedinte doar un membru numit de adunarea generala a actionarilor.

Sectiunea 3

Norme comune sistemelor monist si dualist

Articolul 46
(1) Membrii organelor societatii sunt numiti pentru o perioada stabilita prin statut, care nu poate depasi sase ani.

(2) Sub rezerva restrictiilor prevazute in statut, membrii pot fi renumiti o data sau de mai multe ori pentru perioada stabilita in conformitate cu alineatul (1).

Articolul 47

(1) Statutul unei SE poate prevedea ca o societate sau o alta entitate juridica sa fie membru in unul din organele acesteia, cu conditia ca legislatia statului membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE in cauza, aplicabila societatilor anonime, sa nu contina dispozitii contrare.

Societatea sau alta entitate juridica desemneaza o persoana fizica pentru a o reprezenta in organul respectiv.

(2) Nu pot fi membri ai unui organism al SE sau reprezentanti ai unui membru in sensul alineatului (1) persoanele carora:

(a) legislatia statului membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE in cauza nu ii da dreptul sa faca parte din organul corespunzator al unei societati anonime reglementate de dreptul statului membru in cauza;

(b) o hotarâre judecatoreasca sau administrativa pronuntata intr-un stat membru nu ii da dreptul de a face parte din organul corespunzator al unei societati anonime reglementate de dreptul unui stat membru.

(3) In conformitate cu legea aplicabila societatilor anonime in statul membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al unei SE, statutul SE in cauza poate stabili conditiile speciale de eligibilitate pentru membrii care ii reprezinta pe actionari.

(4) Prezentul regulament nu aduce atingere legislatiilor interne care permit actionarilor minoritari sau altor persoane sau autoritati sa numeasca o parte din membrii organelor societatii.

Articolul 48

(1) Statutul unei SE enumera categoriile de operatiuni pentru care organul de conducere are nevoie de autorizatia organului de supraveghere, in cadrul sistemului dualist, sau de decizia expresa a organului de administratie, in cadrul sistemului monist.

Cu toate acestea, un stat membru poate prevedea ca, in cadrul sistemului dualist, organul de supraveghere sa poata impune obligativitatea unei autorizari pentru anumite operatiuni.

(2) Un stat membru poate stabili categoriile de tranzactii care trebuie sa fie cel putin specificate in statutul unei SE inregistrate pe teritoriul sau.

Articolul 49

Membrii organelor SE au obligatia de a nu divulga, chiar si dupa incetarea functiilor lor, vreuna din informatiile de care dispun cu privire la SE si a caror dezvaluire ar putea aduce atingere intereselor societatii, cu exceptia cazurilor in care dezvaluirea unor informatii este solicitata sau admisa in temeiul dispozitiilor de drept intern aplicabile societatilor anonime sau din motive de interes public.

Articolul 50
(1) Cu exceptia cazurilor in care prezentul regulament sau statutul contin dispozitii contrare, normele interne privind cvorumul si adoptarea deciziilor de catre organele SE sunt dupa cum urmeaza:

(a) cvorum: cel putin jumatate din membri sau din reprezentantii acestora trebuie sa fie prezenti;

(b) adoptarea deciziilor: majoritatea membrilor sau a reprezentantilor trebuie sa fie prezenti.

(2) In absenta unor dispozitii speciale in statut, presedintele fiecarui organism are votul decisiv in cazul in care voturile sunt egal impartite. Cu toate acestea, statutul nu poate include o dispozitie contrara in cazul in care jumatate din membrii organului de supraveghere sunt reprezentanti ai lucratorilor.

(3) In cazul in care participarea lucratorilor este reglementata in conformitate cu Directiva 2001/86/CE, un stat membru poate prevedea ca, prin derogare de la dispozitiile prevazute la alineatele (1) si (2), cvorumul si procesul de luare a deciziilor in cadrul organului de supraveghere sa fie reglementate de normele aplicabile, in conditii similare, societatilor anonime reglementate de dreptul intern al statului membru in cauza.

Articolul 51

In conformitate cu dispozitiile aplicabile societatilor anonime in statul membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al unei SE, membrii organului de conducere, supraveghere sau de administratie sunt raspunzatori pentru pierderile sau pagubele suferite de SE ca urmare a incalcarii de catre acestia a obligatiilor legale, statutare sau de alt tip inerente functiei ocupate.

Sectiunea 4

Adunarea generala

Articolul 52

Adunarea generala decide in problemele care sunt exclusiv de competenta acesteia in temeiul:

(a) prezentului regulament sau

(b) legislatiei statului membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE, adoptata in aplicarea Directivei 2001/86/CE.

In plus, adunarea generala decide in acele probleme care sunt de competenta adunarii generale a unei societati anonime reglementate de legislatia interna a statului membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE, fie in temeiul legislatiei statului membru in cauza, fie in temeiul statutului SE intocmit in conformitate cu dreptul intern in cauza.

Articolul 53

Fara a se aduce atingere normelor stabilite in prezenta sectiune, organizarea si desfasurarea adunarilor generale, precum si procedurile de vot, sunt reglementate de legislatia aplicabila societatilor anonime in statul membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE.

Articolul 54

(1) O SE convoaca adunarea generala cel putin o data in fiecare an calendaristic, in termen de sase luni de la incheierea exercitiului financiar, cu exceptia cazurilor in care legislatia statului membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE aplicabila societatilor anonime având acelasi obiect de activitate ca si SE in cauza prevede obligativitatea convocarii mai multor adunari generale. Cu toate acestea, un stat membru poate prevedea ca prima adunare generala sa aiba loc oricând in perioada de 18 luni ulterioara constituirii SE.

(2) Adunarea generala poate fi convocata in orice moment de organul de conducere, de administratie, de supraveghere sau de orice alt organism sau autoritate competenta in conformitate cu legislatia interna aplicabila societatilor anonime in statul membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE.

Articolul 55
(1) Unul sau mai multi actionari care detin impreuna actiuni reprezentând cel putin 10 % din capitalul subscris al unei SE pot cere convocarea adunarii generale si pot stabili ordinea de zi a acesteia; statutul SE sau legislatia interna pot prevedea un volum mai mic pentru acest procent detinut, in aceleasi conditii ca si cele aplicabile societatilor anonime.

(2) Cererea de convocare a adunarii generale include si elementele care trebuie sa figureze pe ordinea de zi.

(3) In cazul in care, dupa exprimarea cererii formulate in temeiul alineatului (1), adunarea generala nu este convocata la timp sau, indiferent de situatie, in termen de doua luni, autoritatile judiciare sau administrative a caror jurisdictie include teritoriul pe care se afla sediul social al SE pot dispune convocarea adunarii generale intr-o perioada data de timp sau pot autoriza actionarii care au formulat respectiva cerere sau reprezentantii acestora sa convoace o adunare generala. Prezenta dispozitie nu aduce atingere dispozitiilor de drept intern care permit actionarilor sa convoace adunarea generala.

Articolul 56

Unul sau mai multi actionari care detin impreuna cel putin 10 % din capitalul subscris al unei SE pot cere ca unul sau mai multe elemente suplimentare sa fie introduse pe ordinea de zi a oricarei adunari generale. Procedurile si termenele aplicabile acestei cereri se stabilesc in dreptul intern al statului membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE sau, in absenta acestora, in statutul SE. Procentul de mai sus poate fi micsorat prin statut sau prin legislatia statului membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE, in aceleasi conditii ca si cele aplicabile societatilor anonime.

Articolul 57

Cu exceptia cazului in care prezentul regulament sau, in absenta acestuia, legislatia aplicabila societatilor anonime in statul membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE impune o majoritate mai larga, adunarea generala decide cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

Articolul 58

Voturile exprimate nu includ voturile aferente unor actiuni pentru care actionarul nu a participat la vot, s-a abtinut de la vot, a votat in alb sau a emis un vot nul.

Articolul 59
(1) Modificarea statutului unei SE necesita o decizie a adunarii generale adoptata cu o majoritate de minimum doua treimi din voturile valabil exprimate, cu exceptia cazurilor in care legislatia aplicabila societatilor anonime in statul membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE cere sau permite o majoritate mai larga.

(2) Cu toate acestea, un stat membru poate prevedea ca, in cazul in care mai putin de jumatate din capitalul subscris al unei SE este reprezentat, sa fie suficienta majoritatea simpla din voturile mentionate la alineatul (1).

(3) Orice modificare a statutului SE face obiectul unei publicitati in conformitate cu articolul 13.

Articolul 60

(1) In cazul in care exista mai multe categorii de actiuni, orice decizie a adunarii generale face obiectul unui vot separat din partea fiecarei categorii de actionari ale caror drepturi sunt afectate de decizia in cauza.

(2) In cazul in care decizia adunarii generale necesita majoritatea voturilor mentionate la articolul 59 alineatul (1) sau (2), majoritatea in cauza este necesara si pentru votul separat exprimat de fiecare categorie de actionari ale caror drepturi sunt afectate de decizia in cauza.

TITLUL IV

CONTURILE ANUALE ?I CONTURILE CONSOLIDATE

Articolul 61

Sub rezerva articolului 62, o SE este reglementata de normele aplicabile societatilor anonime in temeiul dreptului intern al statului membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE in ceea ce priveste intocmirea conturilor anuale si, dupa caz, a celor consolidate, precum si intocmirea raportului de gestiune anexat, auditarea si publicitatea conturilor in cauza.

Articolul 62

(1) O SE care este o institutie de credit sau financiara este reglementata de normele stabilite in dreptul intern al statului membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE pentru punerea in aplicare a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 martie 2000 privind initierea si desfasurarea activitatii institutiilor de credit [9] in ceea ce priveste intocmirea conturilor anuale si, dupa caz, a celor consolidate, precum si intocmirea raportului de gestiune anexat, auditarea si publicarea conturilor in cauza.

(2) O SE care este o intreprindere de asigurari este reglementata de normele stabilite in dreptul intern al statului membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE pentru punerea in aplicare a Directivei 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind conturile anuale si conturile consolidate ale intreprinderilor de asigurari [10] in ceea ce priveste intocmirea conturilor anuale si, dupa caz, a celor consolidate, precum si intocmirea raportului de gestiune anexat, auditarea si publicarea conturilor in cauza.

TITLUL V

LICHIDAREA, DIZOLVAREA, INSOLVABILITATEA ?I INCETAREA DE PLATI

Articolul 63

In ceea ce priveste lichidarea, dizolvarea, insolvabilitatea sau incetarea de plati si alte proceduri similare, o SE este reglementata de dispozitiile legale aplicabile societatilor anonime constituite in temeiul dreptului intern al statului membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE, inclusiv acele dispozitii referitoare la procedura de decizie in adunarea generala.

Articolul 64

(1) In cazul in care o SE nu respecta cerintele mentionate la articolul 7, statul membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE ia masurile necesare pentru a obliga SE in cauza sa isi reglementeze situatia intr-un termen stabilit prin:

(a) transferarea administratiei centrale inapoi in statul membru pe teritoriul caruia se afla sediul social sau

(b) transferarea sediului social prin procedura prevazuta la articolul 8.

(2) Statul membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE adopta masurile necesare pentru a se asigura ca o SE care nu reuseste sa isi reglementeze situatia in conformitate cu alineatul (1) este lichidata.

(3) Statul membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE instituie o actiune in justitie impotriva oricarei incalcari constatate a articolului 7. Aceasta actiune duce la suspendarea procedurilor prevazute la alineatele (1) si (2).

(4) In cazul in care, la initiativa autoritatilor sau a oricarei parti interesate, se constata ca o SE are administratia centrala pe teritoriul unui stat membru contrar dispozitiilor articolului 7, autoritatile statului membru in cauza informeaza de indata statul membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE.

Articolul 65

Fara a aduce atingere dispozitiilor de drept intern care impun masuri de publicitate suplimentare, deschiderea procedurilor de lichidare, dizolvare, insolvabilitate sau incetare de plati, precum si inchiderea lor si orice decizie de continuare a activitatii fac obiectul unei publicitati in conformitate cu articolul 13.

Articolul 66

(1) O SE poate fi transformata intr-o societate anonima reglementata de dreptul intern al statului membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al SE in cauza. Decizia de transformare nu poate fi luata decât dupa doi ani de la data inregistrarii sau dupa aprobarea primelor doua conturi anuale.

(2) Transformarea unei SE in societate anonima nu duce nici la dizolvarea societatii, nici la constituirea unei persoane juridice noi.

(3) Organul de conducere sau de administratie al SE intocmeste un proiect de transformare si un raport explicativ si justificativ privind aspectele juridice si economice ale transformarii si indicând efectele pe care adoptarea formei de societate anonima le are asupra actionarilor si lucratorilor.

(4) Proiectul de transformare face obiectul unei publicitati efectuate in conformitate cu modalitatile prevazute de legislatia fiecarui stat membru in conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE cu cel putin o luna inainte de data adunarii generale convocata pentru a se pronunta asupra transformarii.

(5) Inaintea adunarii generale mentionate la alineatul (6), unul sau mai multi experti independenti desemnati sau autorizati, in conformitate cu dispozitiile de drept intern adoptate pentru punerea in aplicare a articolului 10 din Directiva 78/855/CEE, de o autoritate judiciara sau administrativa a statului membru de care apartine SE care se transforma in societate anonima atesta faptul ca societatea dispune de active cel putin echivalente cu capitalul propriu.

(6) Adunarea generala a SE aproba proiectul de transformare, precum si statutul societatii anonime. Decizia adunarii generale se ia in conformitate cu dispozitiile de drept intern adoptate pentru punerea in aplicare a articolului 7 din Directiva 78/855/CEE.

TITLUL VI

DISPOZITII SUPLIMENTARE ?I TRANZITORII

Articolul 67

(1) In cazul in care si atâta timp cât a treia faza a uniunii economice si monetare (UEM) nu i se aplica, fiecare stat membru poate aplica SE care au sediul social pe teritoriul sau dispozitiile aplicabile societatilor anonime care intra sub incidenta dreptului statului membru in cauza in ceea ce priveste modul de exprimare a capitalului. Oricare ar fi situatia, o SE isi poate exprima capitalul si in euro. In acest caz, rata de schimb dintre moneda nationala si euro este aceea din ultima zi a lunii anterioare constituirii SE.

(2) In cazul in care si atâta timp cât a treia faza a UEM nu se aplica statului membru pe teritoriul caruia se afla sediul social al unei SE, SE in cauza poate intocmi si publica, cu toate acestea, conturile anuale si, dupa caz, conturile consolidate in euro. Statul membru poate impune intocmirea si publicarea conturilor anuale si, dupa caz, a conturilor consolidate ale SE in moneda nationala in aceleasi conditii ca si cele stabilite pentru societatile anonime reglementate de dreptul statului membru in cauza. Acest lucru nu aduce atingere posibilitatii ca o SE sa isi publice conturile anuale si, dupa caz, conturile consolidate in euro in conformitate cu Directiva 90/604/CEE a Consiliului din 8 noiembrie 1990 de modificare a Directivei 78/60/CEE privind conturile anuale si a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate [11], in ceea ce priveste derogarile pentru intreprinderile mici si mijlocii si publicarea conturilor in ECU.

TITLUL VII

DISPOZITII FINALE

Articolul 68

(1) Statele membre adopta dispozitiile necesare pentru a asigura aplicarea eficienta a prezentului regulament.

(2) Fiecare stat membru desemneaza autoritatile competente in sensul articolelor 8, 25, 26, 54, 55 si 64. Statul membru informeaza Comisia si celelalte state membre cu privire la aceasta.

Articolul 69
In termen de maximum cinci ani de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, Comisia prezinta Consiliului si Parlamentului European un raport privind aplicarea regulamentului si propuneri de modificare, dupa caz. Raportul va analiza in special oportunitatea:

(a) amplasarii administratiei centrale si a sediului social al unei SE in state membre diferite;

(b) largirii conceptului de fuzionare de la articolul 17 alineatul (2) pentru a include si alte tipuri de fuzionare decât cele mentionate la articolul 3 alineatul (1) si articolul 4 alineatul (1) din Directiva 78/855/CEE;

(c) revizuirii regulii de competenta de la articolul 8 alineatul (16) pentru a lua in considerare orice dispozitie eventual inserata in Conventia de la Bruxelles din 1968 sau in orice alt text adoptat de statele membre sau de Consiliu pentru a inlocui conventia mentionata;

(d) includerii in statutul unei SE a dispozitiilor adoptate de un stat membru in exercitarea competentelor conferite statelor membre de prezentul regulament sau pentru a asigura aplicarea eficienta a prezentului regulament privind SE si inserarea in statutul SE unor dispozitii care deroga de la legislatia mentionata sau o completeaza, chiar daca astfel de dispozitii nu sunt autorizate prin statutul unei societati anonime cu sediul social in statul membru in cauza.

Articolul 70

Prezentul regulament intra in vigoare la 8 octombrie 2004.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 8 octombrie 2001.

Pentru Consiliu

Presedintele

L. Onkelinx

[1] JO C 263, 16.10.1989, p. 41 si JO C 176, 8.7.1991, p. 1.

[2] Aviz din 4 septembrie 2001 (inca nepublicat in Jurnalul Oficial).

[3] JO C 124, 21.5.1990, p. 34.

[4] JO L 294, 10.11.2001, p. 22.

[5] JO L 395, 30.12.1989, p. 40. Directiva modificata ultima data de Actul de aderare din 1994.

[6] JO L 65, 14.3.1968, p. 8. Directiva modificata ultima data de Actul de aderare din 1994.

[7] JO L 295, 20.10.1978, p. 36. Directiva modificata ultima data de Actul de aderare din 1994.

[8] A doua Directiva 77/91/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor in statele membre, in sensul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociatilor sau tertilor, in ceea ce priveste constituirea societatilor anonime si mentinerea si modificarea capitalului acestora (JO L 26, 31.1.1977, p. 1). Directiva modificata ultima data de Actul de aderare din 1994.

[9] JO L 126, 26.5.2000, p. 1.

[10] JO L 374, 31.12.1991, p. 7.

[11] JO L 317, 16.11.1990, p. 57.

–––––––––––––––––

ANEXA I

SOCIETATILE ANONIME MENTIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

BELGIA:

la société anonyme/de naamloze vennootschap

DANEMARCA:

aktieselskaber

GERMANIA:

die Aktiengesellschaft

GRECIA:

??????? ?????ß?

SPANIA:

la sociedad anónima

FRANTA:

la société anonyme

IRLANDA:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

ITALIA:

società per azioni

LUXEMBURG:

la société anonyme

TARILE DE JOS:

de naamloze vennootschap

AUSTRIA:

die Aktiengesellschaft

PORTUGALIA:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada

FINLANDA:

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag

SUEDIA:

publikt aktiebolag

MAREA BRITANIE:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

–––––––––––––––––

ANEXA II

SOCIETATILE ANONIME SAU SOCIETATILE CU RASPUNDERE LIMITATA MENTIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2)

BELGIA:

la société anonyme/de naamloze vennootschap

la société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DANEMARCA:

aktieselskaber

anpartselskaber

GERMANIA:

die Aktiengesellschaft

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GRECIA:

??????? ?????ß?

?????ß? ?????????Ý??? ???ý???

SPANIA:

la sociedad anónima,

la sociedad de responsabilidad limitada

FRANTA:

la société anonyme

la société à responsabilité limitée

IRLANDA:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

private companies limited by shares

private companies limited by guarantee having a share capital

ITALIA:

società per azioni

società a responsabilità limitata

LUXEMBURG:

la société anonyme

la société à responsabilité limitée

TARILE DE JOS:

de naamloze vennootschap

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUSTRIA:

die Aktiengesellschaft

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

PORTUGALIA:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada

a sociedade por quotas de responsabilidade limitada

FINLANDA:

osakeyhtiö

aktiebolag

SUEDIA:

aktiebolag

MAREA BRITANIE:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

private companies limited by shares

private companies limited by guarantee having a share capital

–––––––––––––––––