Servicii

LEGE Nr. 202 din 16 iulie 2015
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru
autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 539 din 20 iulie 2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
După articolul 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru
autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
„ART. 1^1
(1) Nu poate dobândi calitatea de operator/agent şi nu poate efectua înregistrarea
formularelor de aviz de înscriere în AEGRM persoana care este parte în
contractul/operaţiunile asimilat(e) care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere,
după cum urmează:
a) operatorul şi/sau agentul acestuia;
b) societatea la care operatorul şi/sau agentul acestuia deţin(e) participaţii ori care este
controlată, indirect, de operatorul şi/sau agentul acestuia;
c) asociaţia sau fundaţia constituită de operatorul/agentul acestuia.
(2) Înţelegerile dintre operatori sau agenţi privind înregistrarea exclusivă şi reciprocă în
AEGRM sunt considerate practici anticoncurenţiale şi sunt interzise.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.
75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 16 iulie 2015.
Nr. 202.