Servicii

Legea nr. 7 din 1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare

TITLUL I
Regimul general al cadastrului ?i publicit??ii imobiliare

CAPITOLUL I
Dispozi?ii generale

Art. 1. – (1) Cadastrul general este sistemul unitar ?i obligatoriu de eviden?? tehnic?, economic? ?i juridic? a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul ??rii.

(2) Entit??ile de baz? ale acestui sistem sunt parcela, construc?ia ?i proprietarul.

(3) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se în?elege una sau mai multe parcele al?turate, cu sau f?r? construc?ii, apar?inând aceluia?i proprietar.

(4) Prin parcel? se în?elege suprafa?a de teren cu aceea?i categorie de folosin??.

(5) Sistemul de eviden?? al cadastrului general are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliar?.

Art. 2. – (1) Cadastrul general se organizeaz? la nivelul fiec?rei unit??i administrativ-teritoriale: comun?, ora?, municipiu, jude? ?i la nivelul întregii ??ri.

(2) Prin sistemul de cadastru general se realizeaz?:

a) identificarea, descrierea ?i înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, m?surarea ?i reprezentarea acestora pe h?r?i ?i planuri cadastrale, precum ?i stocarea datelor pe suporturi informatice;

b) identificarea ?i înregistrarea tuturor proprietarilor ?i a altor de?in?tori legali de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciar? cu caracter definitiv;

c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite ?i taxe pentru stabilirea corect? a obliga?iilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate.

Art. 3. – (1) Se înfiin?eaz? Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar?, denumit? în continuare Agen?ia Na?ional?, ca institu?ie public? cu personalitate juridic?, unica autoritate în domeniu, aflat? în subordinea Ministerului Administra?iei ?i Internelor, prin reorganizarea Oficiului Na?ional de Cadastru, Geodezie ?i Cartografie ?i preluarea activit??ii privind publicitatea imobiliar? de la Ministerul Justi?iei.

(2) La nivelul fiec?rui jude? ?i în municipiul Bucure?ti se înfiin?eaz? oficiile de cadastru ?i publicitate imobiliar?, denumite în continuare oficii teritoriale, ca unit??i cu personalitate juridic? în subordinea Agen?iei Na?ionale, prin reorganizarea actualelor oficii jude?ene de cadastru, geodezie ?i cartografie ?i al municipiului Bucure?ti ?i a birourilor de carte funciar?.

(3) La nivelul unit??ilor administrativ-teritoriale se înfiin?eaz? birouri de cadastru ?i publicitate imobiliar?, denumite în continuare birouri teritoriale, în subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de organizare ?i func?ionare, num?rul, precum ?i arondarea birourilor teritoriale pe unit??i administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agen?iei Na?ionale.

(4) Se înfiin?eaz? Centrul Na?ional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie ?i Teledetec?ie ca unitate cu personalitate juridic? în subordinea Agen?iei Na?ionale, prin reorganizarea Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie ?i Cartografie.

(5) Agen?ia Na?ional? este condus? de un consiliu de administra?ie format din 9 membri, incluzând reprezentan?i din sectorul public ?i privat, numi?i exclusiv pe criterii de competen?? profesional?, dintre care unul este directorul general al Agen?iei Na?ionale ?i pre?edinte al consiliului de administra?ie.

(6) Membrii consiliului de administra?ie ?i directorul general sunt numi?i ?i revoca?i din func?ie de ministrul administra?iei ?i internelor.

(7) Organizarea, func?ionarea, atribu?iile ?i competen?ele consiliului de administra?ie ?i ale directorului general se vor stabili prin regulamentul de organizare ?i func?ionare a Agen?iei Na?ionale, care se aprob? prin ordin al ministrului administra?iei ?i internelor.

(8) Directorul general îndepline?te atribu?iile ?i responsabilit??ile ordonatorului principal de credite, prin emiterea de ordine cu caracter individual ?i normativ. Ordinele cu caracter normativ se public? în Monitorul Oficial al României, Partea I, ?i reprezint? Agen?ia Na?ional? pe plan intern ?i interna?ional.

CAPITOLUL II
Organizarea activit??ii de cadastru

Art. 4. – Agen?ia Na?ional? are urm?toarele atribu?ii principale:

a) coordoneaz? ?i controleaz? executarea lucr?rilor de cadastru ?i asigur? înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliar? la nivelul întregii ??ri;

b) controleaz? executarea lucr?rilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie ?i teledetec?ie la nivelul întregii ??ri;

c) elaboreaz? regulamente ?i norme, promoveaz? tehnici, procedee ?i metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor ?tiin?ifice ?i tehnice în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei ?i publicit??ii imobiliare;

d) autorizeaz? persoanele fizice ?i juridice care pot executa lucr?ri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei ?i cartografiei, pe teritoriul României, în condi?iile legii speciale care reglementeaz? înfiin?area uniunii profesionale a acestora;

e) organizeaz? ?i administreaz? fondul na?ional de geodezie ?i cartografie, precum ?i baza de date a sistemului de cadastru general;

f) asigur?, în condi?iile legii, executarea, completarea, modernizarea ?i men?inerea în stare de utilizare a re?elei geodezice na?ionale;

g) asigur? executarea ?i actualizarea h?r?ilor oficiale;

h) avizeaz? con?inutul topografic al h?r?ilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor ?i al altor documente cartografice destinate uzului public;

i) pune la dispozi?ia autorit??ilor publice ?i a altor institu?ii interesate, în condi?iile legii, situa?ii statistice de sintez? privind terenurile ?i construc?iile;

j) îndepline?te sarcinile ce rezult? din angajamentele interna?ionale în domeniul s?u de activitate;

k) particip? la organizarea ?i coordonarea m?sur?torilor în vederea aplic?rii legilor funciare;

l) avizeaz? tehnic expertizele efectuate de c?tre exper?ii judiciari în specialitatea topografie, geodezie ?i cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instan?elor de judecat?. Avizele men?ionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun, elaborat de Agen?ia Na?ional? ?i Ministerul Justi?iei;

m) asigur? înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modific? sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;

n) asigur? înscrierea c?ilor de atac împotriva înregistr?rilor de carte funciar?;

o) asigur? înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdic?ii, incapacit??i ?i litigii judiciare în leg?tur? cu bunul imobil;

p) asigur? formarea ?i specializarea personalului de specialitate în publicitate imobiliar? prin intermediul Institutului Na?ional al Registratorilor; structura, organizarea ?i modul de administrare ale institutului se stabilesc ?i se aprob? prin hot?râre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi;

r) îndepline?te ?i alte atribu?ii ce au leg?tur? cu activitatea specific?.

Art. 5. – (1) Atribu?iile ?i r?spunderile oficiilor teritoriale, precum ?i ale Centrului Na?ional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie ?i Teledetec?ie se stabilesc prin regulamentele de organizare ?i func?ionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agen?iei Na?ionale.

(2) Recep?ia lucr?rilor, executate de persoanele fizice ?i juridice autorizate în condi?iile art. 4 lit. d), se realizeaz? de c?tre Agen?ia Na?ional? sau de oficiile teritoriale, dup? caz.

(3) În cadrul oficiilor teritoriale func?ioneaz? baza de date a cadastrului.

Art. 6. – Institu?iile din domeniul ap?r?rii, ordinii publice ?i al siguran?ei na?ionale pot executa, cu mijloace proprii, lucr?rile de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie ?i cartografie necesare ap?r?rii ??rii ?i p?str?rii ordinii publice, conform normelor tehnice ale Agen?iei Na?ionale.

Art. 7. – Datele geodezice ?i cartografice interesând ap?rarea ??rii, ordinea public? ?i siguran?a na?ional? se p?streaz?, dup? caz, de c?tre Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, Ministerul Administra?iei ?i Internelor, Serviciul Român de Informa?ii, Serviciul de Protec?ie ?i Paz?, Serviciul de Informa?ii Externe ?i persoanele juridice din sectorul de ap?rare.

Art. 8. – (1) Finan?area cheltuielilor curente ?i de capital ale Agen?iei Na?ionale ?i ale unit??ilor subordonate se asigur? integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii se constituie din:

a) încas?ri din servicii prestate;

b) tarife stabilite conform actelor normative;

c) închirieri de spa?ii ?i aparatur?;

d) dona?ii ?i sponsoriz?ri primite potrivit legii;

e) dobânzi aferente disponibilit??ilor din conturi ?i din depozite;

f) alte venituri.

(3) Tarifele ?i încas?rile prev?zute la alin. (2) lit. a) ?i b) nu sunt purt?toare de T.V.A. ?i se deduc din taxa notarial? de timbru, fiind incluse în cazul opera?iunilor de publicitate imobiliar? în taxa notarial? de timbru, pentru actele translative ale dreptului de proprietate sau constitutive ale dezmembr?mintelor acestuia; aceste tarife nu pot dep??i 80% din valoarea taxei notariale de timbru.

(4) În cazul serviciilor de publicitate imobiliar? pentru care nu se percepe tax? de timbru, tarifele se vor stabili prin ordin al ministrului administra?iei ?i internelor, cu avizul Ministerului Finan?elor Publice.

(5) Taxele de publicitate imobiliar? pot fi încasate de notarii publici în numele Agen?iei Na?ionale ?i pe chitan?ierele puse la dispozi?ie de c?tre aceasta pe baza unei negocieri între Agen?ia Na?ional? ?i Uniunea Na?ional? a Notarilor Publici ?i care va face obiectul protocolului de colaborare.

(6) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliar? pot fi încasate ?i de alte institu?ii sau persoane, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu Agen?ia Na?ional?.

(7) Tarifele se stabilesc, se modific? ?i se actualizeaz? prin ordin al ministrului administra?iei ?i internelor, la propunerea Consiliului de administra?ie al Agen?iei Na?ionale.

(8) Veniturile încasate se vireaz? în contul Agen?iei Na?ionale deschis la Trezoreria Statului.

(9) Agen?ia Na?ional? poate colabora cu persoane fizice ?i juridice române sau str?ine de specialitate, în condi?iile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunz?toare domeniului s?u de activitate.

(10) Agen?ia Na?ional? poate contracta credite bancare în condi?iile prev?zute de lege.

(11) Agen?ia Na?ional? întocme?te anual bugetul de venituri ?i cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(12) Excedentele anuale se reporteaz? în anul bugetar urm?tor.

(13) Ministerul Administra?iei ?i Internelor, prin Agen?ia Na?ional?, î?i va asuma întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului ?i publicit??ii imobiliare, finan?at prin împrumut de la Banca Interna?ional? pentru Reconstruc?ie ?i Dezvoltare (BIRD), ?i a celorlalte acorduri interna?ionale ce implic? împrumuturi nerambursabile sau garan?ii de la stat, asumate anterior de Oficiul Na?ional de Cadastru, Geodezie ?i Cartografie, inclusiv pentru partea preluat? de la Ministerul Justi?iei.

(14) Agen?ia Na?ional? va face toate demersurile necesare amend?rii acordurilor de împrumut interna?ionale pentru a se realiza înlocuirea Oficiului Na?ional de Cadastru, Geodezie ?i Cartografie ?i a Ministerului Justi?iei cu Agen?ia Na?ional?.

(15) Cadastrul general se realizeaz? pe baza planului anual propus de Agen?ia Na?ional? împreun? cu ministerele interesate ?i aprobat de Guvern; sumele destinate introducerii lucr?rilor de cadastru general reprezint? subven?ii de la bugetul de stat prev?zute în bugetul Ministerului Administra?iei ?i Internelor ?i virate în contul Agen?iei Na?ionale cu unic? destina?ie.

(16) Organele ?i autorit??ile administra?iei publice centrale ?i locale, precum ?i alte persoane fizice ?i juridice interesate, care au fonduri disponibile pentru introducerea lucr?rilor de cadastru general în afara planului anual aprobat de Guvern, vor încheia un acord de colaborare cu Agen?ia Na?ional? privind caietul de sarcini, modalit??ile de verificare, recep?ie ?i înscriere în sistemul de publicitate imobiliar? ?i folosirea acestor informa?ii.

CAPITOLUL III
Realizarea, între?inerea ?i avizarea lucr?rilor de cadastru

Art. 9. – (1) Func?ia tehnic? a cadastrului general se realizeaz? prin determinarea, pe baz? de m?sur?tori, a pozi?iei configura?iei ?i m?rimii suprafe?elor terenurilor pe destina?ii, categorii de folosin?? ?i pe proprietari, precum ?i ale construc?iilor.

(2) În cadrul func?iei economice a cadastrului general se eviden?iaz? elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor ?i calcul?rii impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzac?ii imobiliare.

(3) Func?ia juridic? a cadastrului general se realizeaz? prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate ?i prin înscrierea în cartea funciar?.

Art. 10. – (1) La nivelul unit??ilor administrativteritoriale

– comun?, ora? ?i municipiu – lucr?rile tehnice de cadastru constau în:

a) stabilirea, potrivit legii, a hotarelor unit??ii administrativ-teritoriale ?i a limitelor intravilane componente;

b) identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, în lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar ?i determinarea formei ?i dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul fiec?rei unit??i administrativ-teritoriale;

c) consemnarea litigiilor de hotare aflate pe rolul instan?elor judec?tore?ti;

d) întocmirea documentelor tehnice cadastrale.

(2) Delimitarea ?i marcarea hotarelor administrative ale unit??ilor administrativ-teritoriale prev?zute la alin. (1), precum ?i limitele intravilanelor localit??ilor se fac de c?tre comisia stabilit? în acest scop prin ordin al prefectului; regulamentul de organizare ?i func?ionare a comisiei de delimitare se aprob? prin ordin al ministrului administra?iei ?i internelor.

Art. 11. – (1) Documentele tehnice ale cadastrului general, care se vor întocmi la nivelul comunelor, ora?elor ?i municipiilor, sunt:

a) registrul cadastral al imobilelor;

b) indexul alfabetic al proprietarilor;

c) registrul cadastral al proprietarilor;

d) planul cadastral ?i anexele la partea I a c?r?ii funciare.

(2) De?in?torii de imobile sunt obliga?i s? permit? accesul speciali?tilor pentru executarea lucr?rilor de cadastru general, s? admit?, în condi?iile legii, amplasarea, pe sol sau pe construc?ii, a semnelor ?i semnalelor geodezice ?i s? asigure protec?ia ?i conservarea acestora.

(3) Baza de date poate fi redactat? ?i arhivat? ?i sub form? de înregistr?ri, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automat? a datelor, având acelea?i efecte juridice ?i for?? probant? echivalent? cu cea a înscrisurilor în baza c?rora au fost înregistrate.

(4) Primarii localit??ilor au obliga?ia s? în?tiin?eze de?in?torii imobilelor, în scris, prin afi?are ?i prin alte mijloace de publicitate, s? permit? accesul speciali?tilor pentru executarea lucr?rilor de cadastru sau, dup? caz, s? se prezinte personal pentru a da l?muriri privitoare la imobile ?i a participa la identificarea ?i marcarea limitelor acestora. Dac? de?in?torii imobilelor nu se prezint?, identificarea limitelor se face în lipsa acestora.

(5) Dup? finalizarea lucr?rilor de teren, pentru fiecare unitate administrativ-teritorial?, datele ob?inute se prelucreaz?, se înregistreaz? în documentele tehnice ale cadastrului, se recep?ioneaz? ?i se introduc în baza de date cadastrale. Datele definitorii ale fiec?rui imobil se transmit de c?tre oficiul teritorial consiliului local, care are obliga?ia s? le aduc? la cuno?tin?a de?in?torilor prin în?tiin?are scris? ?i prin afi?are la sediul prim?riei.

(6) Contesta?iile cu privire la exactitatea datelor comunicate, înso?ite de documente doveditoare, pot fi prezentate de de?in?tori, în scris, în termen de 60 de zile de la în?tiin?area scris?, oficiului teritorial care le va solu?iona în termen de 30 de zile. Cei nemul?umi?i de modul de solu?ionare a contesta?iilor de c?tre oficiul teritorial pot face plângere la judec?toria în a c?rei raz? de competen?? teritorial? se afl? imobilul, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor.

(7) Înscrierea în cartea funciar? se face din oficiu, dup? finalizarea cadastrului general pe un teritoriu administrativ ?i expirarea termenului de solu?ionare a contesta?iilor, în baza unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agen?iei Na?ionale.

Art. 12. – (1) Planul cadastral con?ine reprezentarea grafic? a datelor din registrele cadastrale, referitoare la imobilele din cadrul unit??ilor administrativteritoriale

– comune, ora?e ?i municipii -, ?i se p?streaz? la oficiul teritorial.

(2) Registrele, planurile cadastrale ?i anexele la partea I a c?r?ii funciare vor sta la baza complet?rii sau, dup? caz, a întocmirii din oficiu a c?r?ilor funciare, la finalizarea m?sur?torilor cadastrale la nivelul unit??ilor administrativ-teritoriale. O copie a acestora se p?streaz? în arhiva oficiilor teritoriale. Un exemplar din planurile ?i registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit la consiliile locale.

(3) Planurile, registrele cadastrale ?i anexele la partea I a c?r?ii funciare se ?in la zi, în concordan?? cu documenta?iile cadastrale întocmite pentru înscrierea actelor ?i faptelor juridice, în baza cererilor ?i comunic?rilor f?cute potrivit legii.

Art. 13. – Agen?ia Na?ional? ?i oficiile teritoriale din subordine au obliga?ia de a furniza, la cerere, organelor abilitate eviden?ele necesare stabilirii valorii de impunere.

Art. 14. – Completarea, modernizarea ?i men?inerea în stare de utilizare a re?elei geodezice na?ionale necesare întocmirii ?i ?inerii la zi a planurilor cadastrale ?i h?r?ilor topografice se realizeaz? sub coordonarea Agen?iei Na?ionale.

Art. 15. – Oficiul teritorial controleaz?, avizeaz? ?i recep?ioneaz?, dup? caz, lucr?rile de geodezie, topografie, cadastru ?i cartografie.

Art. 16. – Modul de avizare, verificare ?i recep?ie a lucr?rilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei ?i cartografiei se stabile?te prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agen?iei Na?ionale, cu consultarea uniunii profesionale înfiin?ate prin lege special?.

TITLUL II
Publicitatea imobiliar?

CAPITOLUL I
Eviden?a cadastral-juridic?

Art. 17. – (1) Publicitatea imobiliar? întemeiat? pe sistemul de eviden?? al cadastrului general are ca obiect înscrierea în cartea funciar? a actelor ?i faptelor juridice referitoare la imobilele din acela?i teritoriu administrativ ?i se realizeaz? de c?tre oficiile teritoriale pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora.

(2) Una sau mai multe parcele al?turate de pe teritoriul unei unit??i administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosin??, apar?inând aceluia?i proprietar, formeaz? imobilul definit la art. 1 alin. (3), se identific? printr-un num?r cadastral unic ?i se înscrie într-o carte funciar?.

(3) C?r?ile funciare întocmite ?i numerotate pe teritoriul administrativ al fiec?rei localit??i alc?tuiesc, împreun?, registrul cadastral de publicitate imobiliar? al acestui teritoriu, ce se ?ine de c?tre biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial în a c?rui raz? teritorial? de activitate este situat imobilul respectiv.

(4) Acest registru se întrege?te cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicând num?rul cadastral al imobilelor ?i num?rul de ordine al c?r?ilor funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor ?i cu o map? în care se p?streaz? cererile de înscriere, împreun? cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii.

Art. 18. – (1) Activitatea de publicitate imobiliar? în cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinit? de registratori de carte funciar?, denumi?i în continuare registratori, numi?i prin ordin al directorului general al Agen?iei Na?ionale, în urma unui concurs organizat de aceasta.

(2) Num?rul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabile?te prin ordin al directorului general al Agen?iei Na?ionale.

(3) În cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliar? este în responsabilitatea unui registrator-?ef, iar în cadrul birourilor teritoriale, în responsabilitatea unui registrator coordonator, numi?i prin ordin al directorului general al Agen?iei Na?ionale, în urma unui concurs.

(4) Poate fi numit? registrator persoana care îndepline?te în mod cumulativ urm?toarele condi?ii:

a) are cet??enia român? ?i are capacitatea drepturilor civile;

b) este licen?iat în drept;

c) nu are antecedente penale;

d) se bucur? de o bun? reputa?ie;

e) cunoa?te limba român?;

f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea func?iei;

g) a îndeplinit timp de 5 ani func?ia de asistentregistrator sau a exercitat timp de 3 ani func?ia de notar, judec?tor, procuror, avocat, consilier juridic sau alt? func?ie de specialitate juridic?.

(5) Absolven?ii Institutului Na?ional al Registratorilor au prioritate la ocuparea posturilor vacante de registratori. Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de registratori se va face numai dac? acestea nu au fost ocupate de absolven?ii institutului.

(6) Pân? la data organiz?rii concursului, registratorii pot fi numi?i din cadrul angaja?ilor serviciilor de publicitate imobiliar? care, de?i nu îndeplinesc condi?iile de studii, au cel pu?in 5 ani de experien?? în domeniul publicit??ii imobiliare.

(7) Registratorul r?spunde pentru activitatea sa, în condi?iile legii.

(8) În cadrul Agen?iei Na?ionale func?ioneaz? Direc?ia de publicitate imobiliar?, care organizeaz?, coordoneaz? ?i controleaz? activitatea de publicitate imobiliar? din cadrul oficiilor teritoriale, în vederea respect?rii legilor ?i reglement?rilor în materie.

Art. 19. – (1) Cartea funciar? este alc?tuit? din titlu, indicând num?rul ei ?i numele localit??ii în care este situat imobilul, precum ?i din trei p?r?i:

A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:

a) num?rul de ordine ?i cel cadastral al imobilului;

b) suprafa?a imobilului, destina?ia, categoriile de folosin?? ?i, dup? caz, construc?iile;

c) planul imobilului cu vecin?t??ile, descrierea imobilului ?i inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil în parte, constituie anexa la partea I, întocmit? conform regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al Agen?iei Na?ionale.

B. Partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate, care cuprinde:

a) numele proprietarului;

b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum ?i men?ionarea înscrisului pe care se întemeiaz? acest drept;

c) str?mut?rile propriet??ii;

d) servitu?ile constituite în folosul imobilului;

e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum ?i ac?iunile privitoare la proprietate;

f) orice modific?ri, îndrept?ri sau însemn?ri ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a c?r?ii funciare, cu privire la înscrierile f?cute.

C. Partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembr?mintele dreptului de proprietate ?i sarcini, care va cuprinde:

a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosin??, abita?ie, servitu?ile în sarcina fondului aservit, ipoteca ?i privilegiile imobiliare, precum ?i loca?iunea ?i cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani;

b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum ?i ac?iunile privitoare la drepturile reale înscrise în aceast? parte;

c) sechestrul, urm?rirea imobilului sau a veniturilor sale;

d) orice modific?ri, îndrept?ri sau însemn?ri ce s-ar face cu privire la înscrierile f?cute în aceast? parte.

(2) Datele din cartea funciar? pot fi redate ?i arhivate ?i sub form? de înregistr?ri pe microfilme ?i pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automat? a datelor. Acestea au acelea?i efecte juridice ?i for?? probatoare echivalent? cu înscrisurile în baza c?rora au fost redate.

Art. 20. – (1) Dreptul de proprietate ?i celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciar? pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil.

(2) Drepturile reale se sting numai prin înscrierea radierii lor din cartea funciar?, cu consim??mântul titularului dreptului; acest consim??mânt nu este necesar dac? dreptul se stinge prin moartea titularului dreptului sau prin împlinirea termenului ar?tat în înscriere; dac? dreptul ce urmeaz? s? fie radiat este grevat în folosul unei persoane, radierea se va face cu p?strarea dreptului acestei persoane.

(3) Hot?rârea judec?toreasc? definitiv? ?i irevocabil? sau, în cazurile prev?zute de lege, actul autorit??ii administrative va înlocui acordul de voin?? cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dac? sunt opozabile titularilor.

Art. 21. – Modificarea con?inutului unui drept ce greveaz? un drept real imobiliar se înscrie, dac? legea nu dispune altfel, potrivit regulilor stabilite pentru dobândirea ?i stingerea drepturilor reale.

Art. 22. – Înscrierea unui drept se poate efectua numai:

a) împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale, era înscris ca titular al dreptului asupra c?ruia înscrierea urmeaz? s? fie f?cut?;

b) împotriva aceluia care, înainte de a fi înscris, ?i-a grevat dreptul, dac? amândou? înscrierile se cer deodat?.

Art. 23. – Dac? mai multe persoane ?i-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui imobil, iar înscrierile nu s-au f?cut, cel din urm? îndrept??it va putea cere înscrierea dobândirilor succesive odat? cu aceea a dreptului s?u, dovedind prin înscrisuri originale întreg ?irul actelor juridice pe care se întemeiaz? înscrierile.

Art. 24. – Înscrierile întemeiate pe obliga?iile defunctului se vor putea face ?i dup? ce dreptul mo?tenitorului a fost înscris, în m?sura în care se dovede?te c? mo?tenitorul este ?inut de aceste obliga?ii.

Art. 25. – (1) Înscrierile în cartea funciar? î?i vor produce efectele de opozabilitate fa?? de ter?i de la data înregistr?rii cererilor; ordinea înregistr?rii cererilor va determina rangul înscrierilor.

(2) Dac? mai multe cereri de înscriere a drepturilor reale au fost depuse deodat? la biroul teritorial, ele vor primi provizoriu acela?i rang, urmând ca instan?a s? hot?rasc? asupra rangului fiec?reia.

(3) Dac? au fost depuse deodat? mai multe cereri având ca obiect înscrierea mai multor drepturi de ipotec? asupra aceluia?i imobil, ele vor primi acela?i rang.

Art. 26. – (1) Dreptul de proprietate ?i celelalte drepturi reale sunt opozabile fa?? de ter?i, f?r? înscrierea în cartea funciar?, când provin din succesiune, accesiune, vânzare silit? ?i uzucapiune. Aceste drepturi se vor înscrie, în prealabil, dac? titularul în?elege s? dispun? de ele.

(2) În acelea?i condi?ii sunt opozabile fa?? de ter?i ?i drepturile reale dobândite de stat ?i de orice persoan?, prin efectul legii, prin expropriere sau prin hot?râri judec?tore?ti.

(3) Titularul drepturilor dobândite prin modurile enumerate nu poate îns? dispune de ele decât dup? ce acestea au fost înscrise în prealabil în cartea funciar?.

(4) Înscrierile sunt de trei feluri:

a) intabularea, având ca obiect înscrierea definitiv? a drepturilor reale;

b) înscrierea provizorie a drepturilor reale sub condi?ia justific?rii ulterioare;

c) notarea, având ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor ?i faptelor juridice referitoare la starea ?i capacitatea persoanelor, ac?iunilor ?i c?ilor de atac în justi?ie, precum ?i a m?surilor de indisponibilizare, în leg?tur? cu imobilele din cartea funciar?.

Art. 27. – (1) Cel care s-a obligat s? str?mute sau s? constituie în folosul altuia un drept real asupra unui imobil este dator s? îi predea toate înscrisurile necesare pentru înscrierea acelui drept.

(2) Dac? un drept înscris în cartea funciar? se stinge, titularul este obligat s? predea celui îndrept??it înscrisurile necesare radierii.

(3) În situa?ia în care cel obligat nu pred? înscrisurile, persoana interesat? va putea solicita instan?ei s? dispun? înscrierea în cartea funciar?. Hot?rârea instan?ei de judecat? va suplini consim??mântul la înscriere al p?r?ii care are obliga?ia de a preda înscrisurile necesare înscrierii.

(4) Dreptul la ac?iunea în presta?ie tabular? este imprescriptibil.

(5) Ac?iunea în presta?ie tabular? se va îndrepta ?i împotriva ter?ului dobânditor înscris în cartea funciar?, dac? sunt întrunite cumulativ urm?toarele condi?ii:

a) actul juridic în baza c?ruia se solicit? presta?ia tabular? s? fie încheiat anterior celui în baza c?ruia a fost înscris dreptul ter?ului în cartea funciar?;

b) ter?ul s? fi dobândit imobilul cu titlu gratuit sau, dac? l-a dobândit cu titlu oneros, s? fie de rea-credin??.

Art. 28. – Dobânditorul anterior poate cere instan?ei judec?tore?ti s? acorde înscrierii sale rang preferen?ial fa?? de înscrierea efectuat? la cererea unui ter? care a dobândit ulterior imobilul cu titlu gratuit sau care a fost de rea-credin?? la data încheierii actului.

Art. 29. – (1) Înscrierea provizorie devine opozabil? ter?ilor cu rangul determinat de cererea de înscriere, sub condi?ie ?i în m?sura justific?rii ei.

(2) Înscrierea provizorie poate fi cerut? în urm?toarele situa?ii:

a) când dreptul real ce se cere a fi înscris este afectat de o condi?ie suspensiv?;

b) când se solicit? intabularea unui drept real în temeiul unei hot?râri judec?tore?ti ce nu a r?mas irevocabil?;

c) dac? se dobânde?te un drept tabular care, anterior, a fost înscris provizoriu;

d) dac? debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscris? ipoteca ori privilegiul imobiliar;

e) dac? pentru solu?ionarea cererii sunt necesare înscrisuri suplimentare, care nu aduc îns? atingere fondului dreptului ce se cere a fi înscris ?i nu fundamenteaz? noi capete de cerere.

(3) În acest din urm? caz, solicitantul va fi în?tiin?at pentru a depune într-un termen stabilit, dup? caz, de registrator înscrisurile necesare, sub sanc?iunea radierii înscrierii provizorii. Dac? înscrisurile vor fi depuse în termenul fixat, se va proceda la justificarea înscrierii provizorii, printr-o încheiere dat? de registratorul de carte funciar?.

(4) Justificarea înscrierii provizorii se va face în temeiul consim??mântului celui în contra c?ruia s-a efectuat înscrierea provizorie, a unei hot?râri judec?tore?ti irevocabile ori a încheierii registratorului de carte funciar?, în situa?ia ultimului caz de înscriere provizorie men?ionat.

(5) Justificarea radierii dreptului de ipotec? se va face în baza consim??mântului dat în form? autentic? al titularului dreptului de ipotec? ori în temeiul unei hot?râri judec?tore?ti definitive ?i irevocabile.

Art. 30. – (1) Dac? în cartea funciar? s-a înscris un drept real, în condi?iile prezentei legi, în folosul unei persoane, se prezum? c? dreptul exist? în folosul ei, dac? a fost dobândit sau constituit cu bun?-credin??, cât timp nu se dovede?te contrariul.

(2) Dac? un drept s-a radiat din cartea funciar?, se prezum? c? acel drept nu exist?.

Art. 31. – (1) Cuprinsul c?r?ii funciare, în afara îngr?dirilor ?i excep?iilor legale, se consider? exact numai în folosul acelei persoane care, în virtutea unui act juridic cu titlul legal, a dobândit cu bun?-credin?? un drept real înscris în cartea funciar?.

(2) Dobânditorul este considerat de bun?-credin?? dac?, la data înregistr?rii cererii de înscriere a dreptului în folosul s?u, nu a fost notat? nici o ac?iune prin care se contest? cuprinsul c?r?ii funciare sau dac? din titlul transmi??torului ?i din cuprinsul c?r?ii funciare nu reiese vreo neconcordan?? între aceasta ?i situa?ia juridic? real?.

Art. 32. – Efectul de opozabilitate al înscrierilor este inoperant cu referire la:

a) suprafa?a terenurilor, destina?ia, categoria de folosin??, valoarea sau alte asemenea aspecte;

b) restric?ii aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecin?tate, expropriere sau prin prevederi legale privind protec?ia ecologic?, sistematizarea localit??ilor ?i alte asemenea aspecte.

Art. 33. – (1) În cazul în care cuprinsul c?r?ii funciare nu corespunde, în privin?a înscrierii, cu situa?ia juridic? real?, se poate cere rectificarea sau, dup? caz, modificarea acesteia.

(2) Prin rectificare se în?elege radierea, îndreptarea sau men?ionarea înscrierii oric?rei opera?iuni, susceptibil? a face obiectul unei înscrieri în cartea funciar?.

(3) Prin modificare se în?elege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afecteaz? esen?a dreptului care poart? asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decât la cererea titularului dreptului de proprietate.

(4) Rectificarea înscrierilor în cartea funciar? se poate face fie pe cale amiabil?, prin declara?ie autentic?, fie în caz de litigiu, prin hot?râre judec?toreasc? definitiv? ?i irevocabil?.

(5) Erorile materiale s?vâr?ite cu prilejul înscrierilor în cartea funciar? pot fi îndreptate la cerere sau din oficiu.

(6) Procedura de rectificare a înscrierilor în cartea funciar?, a modific?rilor ?i cea de îndreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al Agen?iei Na?ionale.

Art. 34. – Orice persoan? interesat? poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciar? dac? printr-o hot?râre judec?toreasc? definitiv? ?i irevocabil? s-a constatat c?:

 1. înscrierea sau actul în temeiul c?ruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil;
 2. dreptul înscris a fost gre?it calificat;
 3. nu mai sunt întrunite condi?iile de existen?? a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul c?ruia s-a f?cut înscrierea;
 4. înscrierea din cartea funciar? nu mai este în concordan?? cu situa?ia real? actual? a imobilului.

Art. 35. – (1) Ac?iunea în rectificare, sub rezerva prescrip?iei dreptului material la ac?iunea în fond, va fi imprescriptibil?.

(2) Fa?? de ter?ele persoane care au dobândit cu bun?-credin?? un drept real prin dona?ie sau legat, ac?iunea în rectificare nu se va putea porni decât în termen de 10 ani, socoti?i din ziua când s-a înregistrat cererea lor de înscriere, cu excep?ia cazului în care dreptul material la ac?iunea în fond nu s-a prescris mai înainte.

Art. 36. – Ac?iunea în rectificare, întemeiat? pe nevalabilitatea înscrierii, a titlului ce a stat la baza acesteia sau pe gre?ita calificare a dreptului înscris, se va putea îndrepta ?i împotriva ter?elor persoane care ?i-au înscris un drept real, dobândit cu bun?-credin?? ?i prin act juridic cu titlu oneros, bazându-se pe cuprinsul c?r?ii funciare, în termen de trei ani de la data înregistr?rii cererii de înscriere formulat? de dobânditorul nemijlocit al dreptului a c?rui rectificare se cere, afar? de cazul când dreptul material la ac?iunea de fond nu s-a prescris.

Art. 37. – (1) Hot?rârea prin care s-a admis rectificarea unei înscrieri nu va fi opozabil? persoanelor împotriva c?rora ac?iunea nu a fost admis?.

(2) Dac? ac?iunea în rectificare a fost înscris? în cartea funciar?, hot?rârea judec?toreasc? va fi opozabil? ?i ter?elor persoane care au dobândit dreptul dup? înscriere.

Art. 38. – Actele ?i faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea ?i capacitatea persoanelor în leg?tur? cu imobilele cuprinse în cartea funciar?, vor putea fi înscrise, la cerere, cu efect de opozabilitate pentru ter?e persoane.

Art. 39. – (1) Proprietarul unui imobil poate cere ca inten?ia sa de a înstr?ina sau de a ipoteca s? fie înscris?, ar?tând, în acest din urm? caz, suma ce urmeaz? s? se garanteze prin ipotec?.

(2) Dac? se s?vâr?e?te înstr?inarea sau ipotecarea, dreptul înscris va avea rangul înscrierii inten?iei.

Art. 40. – (1) Înscrierea inten?iei de a înstr?ina sau de a ipoteca î?i pierde efectul prin trecerea unui termen de dou? luni de la data înregistr?rii cererii.

(2) Anul, luna ?i ziua în care înscrierea î?i pierde efectul vor fi ar?tate atât în înscriere, cât ?i în încheierea care a ordonat-o.

Art. 41. – (1) Orice persoan? poate cerceta cartea funciar? ?i celelalte eviden?e care alc?tuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliar?, cu excep?ia eviden?elor care privesc siguran?a na?ional?.

(2) La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe c?r?ile funciare, planuri sau înscrisuri, cu dovada pl??ii tarifelor legale.

(3) Nici o autoritate nu va putea cere trimiterea originalului c?r?ii funciare sau a planurilor de identificare a imobilelor.

(4) Mapa înscrisurilor privind înscrierea atacat? poate fi cercetat? de c?tre instan?a de judecat? ?i organele de cercetare penal?, în condi?iile legii.

Art. 42. – (1) Imobilul înscris în cartea funciar? se poate modifica prin alipiri, dezlipiri sau prin m?rirea sau mic?orarea întinderii acestuia.

(2) Imobilul se modific? prin dezlipiri, dac? se desparte o parcel? de un imobil. Dezlipirea unui imobil sau a unei p?r?i dintr-un imobil se face împreun? cu sarcinile care greveaz? imobilul. Imobilul grevat cu sarcini nu poate fi alipit la un alt imobil, ci va forma, în caz de dezlipire, un imobil separat.

Art. 43. – (1) În caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dac? o parcel? trece dintr-o carte funciar? în alta, sau reînscrieri, dac?, dezlipindu-se o parcel?, aceasta se va trece în aceea?i carte funciar? ca un imobil de sine st?t?tor.

(2) Dac? se transcrie o parte din parcel? într-o alt? carte funciar?, se va forma un imobil distinct cu num?r cadastral nou, iar restul se înscrie în vechea carte funciar?, cu men?ionarea noului num?r cadastral ?i a suprafe?ei imobilului, iar dac? toate imobilele înscrise într-o carte funciar? au fost transcrise, aceasta se va închide ?i nu va mai putea fi redeschis? pentru noi înscrieri.

Art. 44. – Mai mul?i proprietari nu pot fi înscri?i în aceea?i carte funciar? decât dac? se g?sesc în cazul copropriet??ii, caz în care se va ar?ta partea indiviz? a fiec?rui proprietar.

Art. 45. – (1) Dac? un imobil cu construc?ie condominiu -, din care unele p?r?i sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se întocme?te o carte funciar? colectiv? pentru întreaga construc?ie, ?i câte o carte funciar? individual? pentru fiecare proprietate individual? care poate fi reprezentat? din apartamente sau spa?ii cu alt? destina?ie decât cea de locuin??; prin asimilare, poate fi definit condominiu ?i un tronson cu una sau mai multe sc?ri, din cadrul cl?dirii de locuit, în condi?iile în care se poate delimita proprietatea comun?.

(2) Dreptul de proprietate comun? for?at? ?i perpetu? pe p?r?ile comune ale unui imobil se valorific? numai împreun? cu dreptul de proprietate exclusiv? care poart? asupra acestuia sau a unei p?r?i determinate din acesta.

Art. 46. – (1) Imobilele ce apar?in domeniului public ?i domeniului privat al statului sau, dup? caz, al unit??ii administrativ-teritoriale se vor înscrie în c?r?i funciare speciale ale unit??ii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excep?iile prev?zute de lege.

(2) C?r?ile funciare speciale se ?in de c?tre birourile teritoriale ale oficiului de cadastru ?i publicitate imobiliar?.

CAPITOLUL II
Procedura de înscriere în cartea funciar?

Art. 47. – (1) Cererea de înscriere în cartea funciar? se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial ?i va fi înso?it? de înscrisul original sau de copia legalizat? de pe acesta, prin care se constat? actul sau faptul juridic a c?rui înscriere se cere; copia legalizat? se va p?stra în mapa biroului de cadastru ?i publicitate imobiliar?.

(2) În cazul hot?rârii judec?tore?ti, se va prezenta o copie legalizat?, cu men?iunea c? este definitiv? ?i irevocabil?.

(3) Cererile de înscriere se vor înregistra de îndat? în registrul de intrare, cu men?ionarea datei ?i a num?rului care rezult? din ordinea cronologic? a depunerii lor.

(4) Dac? mai multe cereri au fost depuse deodat? la acela?i birou teritorial, drepturile de ipotec? ?i privilegiile vor avea acela?i rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmând ca prin judecat? s? se hot?rasc? asupra rangului ?i asupra radierii încheierii nevalabile.

(5) Înscrierile în cartea funciar? se efectueaz? la cererea p?r?ilor interesate, cu excep?ia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se îndreapt? la biroul unde se afl? cartea funciar? în care urmeaz? s? se fac? înscrierea.

(6) Intabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerut? de orice persoan? care, potrivit înscrisului original, hot?rârii judec?tore?ti sau hot?rârii autorit??ii administrative, urmeaz? s? str?mute, s? constituie, s? modifice, s? dobândeasc? sau s? sting? un drept tabular.

(7) Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute:

a) de mandatarul general al celui îndrituit;

b) de oricare dintre titularii aceluia?i drept.

(8) Creditorul a c?rui crean?? cert? ?i exigibil? este dovedit? printr-un înscris sau printr-o hot?râre judec?toreasc?, ori în cazurile anume prev?zute de lege printr-o decizie a autorit??ii administrative, va putea cere instan?ei, în numele ?i în folosul debitorului s?u, înscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini.

(9) Debitorul care a pl?tit valabil crean?a ipotecar? a unui cesionar neînscris în cartea funciar? poate cere radierea ipotecii, dac? înf??i?eaz? înscrisul original al cesiunii ?i chitan?a doveditoare a pl??ii.

Art. 48. – (1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dac? înscrisul îndepline?te urm?toarele condi?ii:

a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;

b) indic? numele p?r?ilor;

c) individualizeaz? imobilul printr-un identificator unic;

d) este înso?it de o traducere legalizat?, dac? actul nu este întocmit în limba român?;

e) este înso?it, dup? caz, de o copie a extrasului de carte funciar? pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului.

(2) Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea num?rului cadastral al imobilului ?i al c?r?ii funciare, precum ?i a p?r?ii c?r?ii funciare în care urmeaz? a se face înscrierea. De asemenea, se vor indica pozi?iile ce au fost radiate ?i numele celui în favoarea sau împotriva c?ruia s-au f?cut înscrierile, indiferent de felul lor.

(3) În cazul în care identificarea cadastral? a imobilului nu este posibil?, pe baza datelor existente, vor fi folosite documenta?ii cadastrale întocmite ?i recep?ionate conform prevederilor prezentei legi.

Art. 49. – Dac? se constat? c? cererea de înscriere în cartea funciar? nu întrune?te condi?iile legale, se va respinge printr-o încheiere motivat?. Despre respingerea cererii se va face men?iune în registrul de intrare, în dreptul înregistr?rii acesteia, precum ?i în cartea funciar?.

Art. 50. – (1) Încheierea se comunic? celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum ?i celorlalte persoane interesate potrivit men?iunilor din cartea funciar?, cu privire la imobilul în cauz?, în termen de 15 zile de la pronun?area încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistr?rii cererii.

(2) Încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacat? cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plângerea împotriva încheierii se depune la biroul teritorial ?i se va înscrie din oficiu în cartea funciar?. Oficiul teritorial este obligat s? înainteze plângerea judec?toriei în a c?rei raz? de competen?? teritorial? se afl? imobilul, înso?it? de dosarul încheierii ?i copia c?r?ii funciare.

(3) Hot?rârea pronun?at? de judec?torie poate fi atacat? cu apel.

(4) Hot?rârea judec?toreasc? definitiv? ?i irevocabil? se comunic?, din oficiu, biroului teritorial de c?tre instan?a care s-a pronun?at ultima asupra fondului.

(5) Înscrierea f?cut? în temeiul acestei hot?râri judec?tore?ti î?i produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial.

(6) În cazul respingerii plângerii prin hot?râre judec?toreasc? definitiv? ?i irevocabil?, not?rile f?cute se radiaz? din oficiu.

Art. 51. – (1) Înscrierile ?i radierile efectuate în c?r?ile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hot?rârii instan?ei judec?tore?ti definitive ?i irevocabile sau pe cale amiabil?, în baza unei declara?ii date în form? autentic?, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza unei documenta?ii cadastrale.

(2) Prevederile art. 50 se vor aplica în mod corespunz?tor.

Art. 52. – (1) În cazul în care o carte funciar? urmeaz? a fi întocmit? ori completat? prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nici o alt? carte funciar?, precum ?i în cazul în care o carte funciar? a fost distrus?, pierdut? ori a devenit nefolosibil?, în tot sau în parte, din diferite cauze, întocmirea, completarea ?i reconstituirea, dup? caz, se face de c?tre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesa?i, pe baza unei încheieri. În acest scop se folosesc toate înscrisurile ?i documenta?iile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauz?, precum ?i situa?ia dreptului de proprietate.

(2) Încheierea poate fi atacat?, dup? caz, în condi?iile art. 50 alin. (2).

Art. 53. – (1) Erorile materiale s?vâr?ite cu prilejul înscrierilor sau radierilor se pot îndrepta, prin încheiere motivat?, de c?tre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia persoanei interesate.

(2) În acest caz se vor aplica, prin asem?nare, dispozi?iile art. 36-38.

Art. 54. – (1) Notarul public care a întocmit actul privitor la un drept tabular este obligat s? cear? din oficiu înscrierea în cartea funciar? la biroul teritorial în a c?rei raz? de activitate se afl? imobilul. Despre exercitarea acestei obliga?ii se va face men?iune expres? în cuprinsul actului sau, dup? caz, al certificatului de mo?tenitor. Men?iunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesoral? s-a deschis carte funciar? sau exist? documenta?ie cadastral?. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modific? sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciar? pentru autentificare sau, dup? caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilit??ii extrasului de carte funciar? pentru autentificare, registratorul nu va efectua nici un fel de înscriere în cartea funciar?, cu excep?ia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.

(2) Instan?a judec?toreasc? va transmite, în termen de 3 zile, hot?rârea r?mas? definitiv? ?i irevocabil?, constitutiv? sau declarativ? asupra unui drept real imobiliar, la biroul de carte funciar? al judec?toriei în a c?rei raz? de activitate se afl? imobilul.

(3) Instan?a judec?toreasc? nu va trece la dezbaterea în fond a ac?iunii privind desfiin?area actului juridic supus înscrierii, dac? acesta nu a fost înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciar?.

Art. 55. – (1) Dreptul de proprietate dobândit prin construire se va putea înscrie în cartea funciar? pe baza unui certificat eliberat de prim?ria localit??ii unde este situat imobilul, prin care se atest?, când este cazul, faptul c? proprietarul a edificat construc?iile în conformitate cu autoriza?ia de construire eliberat? potrivit legii, precum ?i a unei documenta?ii cadastrale.

(2) Ipoteca se poate înscrie numai asupra unui imobil în întregul s?u sau asupra cotei-p?r?i apar?inând unui coproprietar. Dac? ipoteca s-a constituit asupra unei p?r?i din construc?ie, ea va fi înscris? atât asupra acesteia cât ?i asupra cotei corespunz?toare din p?r?ile comune indivize.

(3) Ipoteca constituit? asupra unui bun viitor se poate intabula în condi?iile legii privind creditul ipotecar pentru investi?iile imobiliare, dac? în prealabil a fost notat? existen?a autoriza?iei de construire ?i notarea procesului-verbal de recep?ie par?ial?.

(4) În toate cazurile când prin lege se acord? un privilegiu imobiliar sau o ipotec? legal? pentru garantarea vreunui drept sau crean?e, acestea se vor înscrie din oficiu în cartea funciar?, cu excep?ia situa?iei în care p?r?ile renun?? în mod expres la acest beneficiu; înscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regul?, în temeiul înscrisului din care rezult? crean?a privilegiat? sau care confer? dreptul de a lua o inscrip?ie ipotecar?.

(5) Privilegiile sau ipotecile legale se vor înscrie pentru suma prev?zut? în înscris; dac? crean?a nu este determinat?, pentru suma maxim? ar?tat? în cerere, precum ?i cuantumul dobânzii. În toate cazurile, privilegiile se înscriu ?i cap?t? rang numai în condi?iile determinate de legea care le-a instituit, iar în lipsa vreunei men?iuni în aceast? lege, ele primesc rang potrivit dispozi?iilor legale privitoare la înscrierea ipotecilor.

(6) Când în înscrisul doveditor al vânz?rii se învedereaz? c? pre?ul nu a fost pl?tit ori nu a fost pl?tit în întregime, privilegiul pentru garantarea pre?ului datorat se înscrie din oficiu, în folosul vânz?torului.

(7) Dac? vânzarea a fost desfiin?at?, privilegiul se va radia din oficiu.

(8) Dispozi?iile alin. (4) se vor aplica în mod corespunz?tor în cazul schimbului sau împ?r?elii, pentru diferen?a de valoare datorat? în bani.

(9) Privilegiul pentru garantarea pre?ului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus împ?r?elii se va înscrie în temeiul actului de adjudecare.

(10) Dac? ipoteca crean?ei novate a fost rezervat? pentru garantarea noii crean?e, aceasta se va înscrie, în rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, în temeiul înscrisului care face dovada nova?iunii.

(11) Cel subrogat în drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere înscrierea str?mut?rii dreptului de ipotec? sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea.

TITLUL III
Dispozi?ii tranzitorii, sanc?iuni ?i dispozi?ii finale

CAPITOLUL I
Dispozi?ii tranzitorii

Art. 56. – (1) Înscrierile f?cute în conformitate cu actele normative în vigoare în registrul de transcrip?iuni ?i inscrip?iuni, în c?r?ile funciare ?i în c?r?ile de publicitate funciar?, înainte de data intr?rii în vigoare a prezentei legi, î?i vor produce ?i dup? aceast? dat? efectele prev?zute, cu excep?ia cazurilor în care drepturile de proprietate ?i celelalte drepturi reale au fost afectate în orice mod prin efectul legii.

(2) Toate documentele de eviden?? ?i publicitate imobiliar? se preiau ?i se conserv? de c?tre birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale în a c?ror raz? de activitate se afl? imobilele.

(3) Executarea silit? imobiliar? va urma dispozi?iile Codului de procedur? civil? ?i pentru actele de executare începute potrivit Legii LX din anul 1881, cu modific?rile aduse prin Legea nr. 54 din anul 1912.

Art. 57. – Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil încheiat anterior intr?rii în vigoare a prezentei legi, netranscris în registrul de transcrip?iuni ?i inscrip?iuni ori, dup? caz, neînscris în cartea funciar?, î?i produce efectele la data înscrierii în cartea funciar?, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semn?tur? privat?, valabil încheiat, va fi luat în considerare dac? are dat? cert? anterioar? intr?rii în vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Art. 58. – (1) În regiunile de carte funciar? supuse Decretului-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozi?iunilor privitoare la c?r?ile funciare sau, dup? caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea c?r?ilor funciare provizorii din vechiul Regat în c?r?i de publicitate funciar?, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în c?r?ile funciare sau, dup? caz, în c?r?ile de publicitate funciar?, vor continua s? fie f?cute în aceste c?r?i, cu respectarea ?i în condi?iile dispozi?iilor prezentei legi.

(2) În regiunile de transcrip?iuni ?i inscrip?iuni imobiliare, pân? la deschiderea c?r?ii funciare, privilegiile ?i ipotecile legale, sechestrul, urm?rirea imobilului, a fructelor ?i veniturilor sale, punerea în mi?care a ac?iunii penale, precum ?i ac?iunile pentru ap?rarea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciar? vor continua s? fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliar?.

(3) În cazul înscrierii unei construc?ii, a dezmembr?rii sau alipirii unui corp funciar înscris într-o carte funciar? întocmit? în baza Decretului-lege nr.115/1938, precum ?i pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor funciare, pentru imobilul desprins se va deschide o nou? carte funciar?, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 59. – Actele ?i faptele juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ, pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, se vor înscrie în câte o carte funciar?. În acelea?i condi?ii, se vor înscrie ?i titlurile de proprietate emise în temeiul legilor funciare. La cererea de înscriere se va ata?a documenta?ia cadastral? la care se refer? înscrierea, întocmit? de o persoan? fizic? sau juridic? autorizat? de Agen?ia Na?ional? sau de oficiile teritoriale, dup? caz. Con?inutul documenta?iei cadastrale ?i modul de întocmire al acesteia se stabilesc de c?tre Agen?ia Na?ional?.

Art. 60. – Modul de înscriere a imobilelor apar?inând institu?iilor din domeniul ap?r?rii, ordinii publice ?i al siguran?ei na?ionale se va stabili de c?tre aceste organe, împreun? cu Agen?ia Na?ional?.

Art. 61. – (1) Dac? se constat? unele diferen?e între suprafe?ele înscrise în actele de proprietate ?i situa?ia real? din teren, rezultat? din m?sur?torile executate pentru întocmirea cadastrului general, consiliile locale îi vor în?tiin?a pe proprietarii interesa?i.

(2) Plusurile ?i minusurile de teren de pe aceea?i unitate administrativ-teritorial? se compenseaz? între proprietarii în cauz?.

(3) Plusurile ?i minusurile de teren se stabilesc de c?tre persoanele autorizate care efectueaz? m?sur?torile ?i se comunic? celor în cauz? ?i primarilor.

Art. 62. – Orice neîn?elegeri cu privire la identificarea ?i m?surarea parcelelor de teren, precum ?i cu privire la proprietarii acestora, se vor solu?iona de c?tre instan?ele judec?tore?ti.

Art. 63. – (1) Agen?ia Na?ional? întocme?te, în termen de 30 de zile de la data intr?rii în vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare ?i func?ionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale.

(2) Persoanele autorizate privind desf??urarea activit??ii de realizare ?i de verificare a lucr?rilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei ?i cartografiei de c?tre persoanele fizice ?i juridice autorizate pe teritoriul României, vor proceda, în baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale.

CAPITOLUL II
Sanc?iuni

Art. 64. – (1) Ministerul Administra?iei ?i Internelor, prin Agen?ia Na?ional?, este împuternicit s? controleze activitatea tuturor persoanelor fizice ?i juridice, care desf??oar? activit??i pe teritoriul României în domeniile cadastrului, geodeziei ?i cartografiei.

(2) Constituie contraven?ii urm?toarele fapte:

a) folosirea în documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau construc?ii, altele decât cele înscrise în documentele cadastrale realizate în condi?iile prezentei legi;

b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de execu?ie pentru realizarea lucr?rilor de cadastru, a celor geodezice, topografice ?i fotogrammetrice, cu excep?ia Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, Ministerului Administra?iei ?i Internelor, Serviciului Român de Informa?ii, Serviciului de Informa?ii Externe, Serviciului de Protec?ie ?i Paz? ?i persoanelor juridice din sectorul de ap?rare;

c) refuzul de a pune la dispozi?ia Agen?iei Na?ionale sau institu?iilor subordonate a documenta?iilor de specialitate utilizabile la lucr?rile de cadastru de c?tre cei care le de?in, cu excep?ia Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, Ministerului Administra?iei ?i Internelor, Serviciului Român de Informa?ii, Serviciului de Informa?ii Externe, Serviciului de Protec?ie ?i Paz? ?i persoanelor juridice din sectorul de ap?rare;

d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu bun? ?tiin?? a datelor, documentelor ?i informa?iilor de specialitate elaborate sau aflate în administrarea Agen?iei Na?ionale ori unit??ilor subordonate f?r? acordul acestora, dup? caz;

e) executarea lucr?rilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie ?i teledetec?ie f?r? avizele de execu?ie eliberate de Agen?ia Na?ional? sau de oficiile de cadastru ?i publicitate imobiliar?, dup? caz;

f) realizarea ?i verificarea lucr?rilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei ?i cartografiei, f?r? autoriza?ie legal?;

g) nerespectarea sau înc?lcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor ?i standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei ?i cartografiei, precum ?i din domeniul publicit??ii imobiliare;

h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea, eviden?a, multiplicarea ?i p?strarea datelor ?i documentelor cu caracter secret;

i) întocmirea de acte translative de proprietate f?r? extras de carte funciar?.

(3) Faptele prev?zute la alin. (2) lit. a) ?i b) se sanc?ioneaz? cu amend? de la 200 lei (RON) la 500 lei (RON), iar cele prev?zute la alin. (2) lit. c)-i) cu amend? de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON) ?i/sau suspendarea autoriza?iei.

(4) Amenzile se aplic? persoanelor fizice ?i juridice, dup? caz, ?i se vor actualiza prin ordin al ministrului administra?iei ?i internelor, pe baza indicilor de infla?ie stabili?i de Institutul Na?ional de Statistic?.

Art. 65. – (1) Constatarea contraven?iilor ?i aplicarea sanc?iunilor se realizeaz? de c?tre Agen?ia Na?ional?, prin împuternici?ii s?i.

(2) Contraven?iilor prev?zute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozi?iile Ordonan?ei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven?iilor, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

(3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, m?rcilor de nivelment ?i a semnalelor din re?eaua geodezic? na?ional?, amplasate în subsol, pe sol ori pe construc?ii, sau împiedicarea unor m?suri de conservare a acestor bunuri constituie infrac?iune de distrugere ?i se pedepse?te potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal.

(4) De asemenea, constituie infrac?iune de tulburare de posesie ?i se pedepse?te, potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal, modificarea cu inten?ie a materializ?rilor limitelor de proprietate, înfiin?area sau mutarea semnelor de hotar ?i a reperelor de marcare a limitelor de zon? a c?ii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, c?ilor navigabile, delimit?rilor de hotare cadastrale, silvice, geologice ?i miniere, f?r? aprobarea prev?zut? de lege.

CAPITOLUL III
Dispozi?ii finale

Art. 66. – (1) În termen de 10 zile de la data definitiv?rii lucr?rilor de introducere sau între?inere a cadastrului general pe o unitate administrativ-teritorial? comun?, ora? sau municipiu -, oficiul teritorial transmite birourilor teritoriale documentele tehnice cadastrale de pe teritoriul fiec?rei unit??i administrativteritoriale, în vederea întocmirii din oficiu a c?r?ilor funciare ale imobilelor.

(2) Oficiile teritoriale ?i birourile teritoriale realizeaz?, p?streaz? ?i asigur? conservarea copiilor de siguran?? de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie ?i publicitate imobiliar?, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice.

Art. 67. – Sistemele informa?ionale specifice domeniilor de activitate se realizeaz? de c?tre autorit??ile publice centrale care r?spund de domeniile respective.

Art. 68. – (1) Informa?iile referitoare la re?eaua geodezic? na?ional?, h?r?ile oficiale, cadastrul general ?i publicitatea imobiliar? sunt informa?ii publice ?i reprezint? bun proprietate public? a statului ?i sunt în administrarea Agen?iei Na?ionale prin unit??ile subordonate. Aceste informa?ii se pot consulta ?i sunt accesibile oric?ror persoane fizice sau juridice contra cost, cu excep?ia informa?iilor privind siguran?a na?ional?.

(2) Informa?iile men?ionate mai sus pot fi consultate gratuit de c?tre autorit??ile publice centrale ?i locale în vederea realiz?rii proiectelor de interes na?ional.

Art. 69. – (1) Prezenta lege intr? în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data finaliz?rii lucr?rilor de cadastru general ?i a registrelor de publicitate imobiliar? pentru întreg teritoriul administrativ al unei unit??i administrativteritoriale î?i înceteaz? aplicabilitatea, pentru teritoriul respectiv, urm?toarele dispozi?ii legale:

 • art. 1801, 1802 ?i 1816-1823 din Codul civil;
 • art. 710-720 din Codul de procedur? civil?, cu excep?ia prevederilor referitoare la amanet;
 • Decretul-lege nr.115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozi?iilor referitoare la c?r?ile funciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modific?rile ulterioare;
 • Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea c?r?ilor funciare provizorii din vechiul Regat în c?r?i de publicitate funciar?, publicat? în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modific?rile ulterioare;
 • Decretul nr.2.142 din 12 iunie 1930 pentru func?ionarea c?r?ilor funduare centrale pentru c?ile ferate ?i canaluri;
 • Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silit? imobiliar?, cu modific?rile ulterioare.

(3) Dup? definitivarea cadastrului la nivelul întregii ??ri, se abrog?:

 • art. 1801, 1802 ?i 1816-1823 din Codul civil;
 • art. 710-720 din Codul de procedur? civil?, cu excep?ia prevederilor referitoare la amanet;
 • Decretul-lege nr.115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozi?iilor referitoare la c?r?ile funciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modific?rile ulterioare;
 • Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea c?r?ilor funciare provizorii din vechiul Regat în c?r?i de publicitate funciar?, publicat? în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modific?rile ulterioare;
 • Decretul nr.2.142 din 12 iunie 1930 pentru func?ionarea c?r?ilor funduare centrale pentru c?ile ferate ?i canaluri;
 • Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silit? imobiliar?, cu modific?rile ulterioare.

(4) La data intr?rii în vigoare a prezentei legi se abrog?:

 • art. 37-43 din Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1974, publicat? în Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974, cu modific?rile ulterioare;
 • anexa nr. 1 la Decretul nr.146/1985 privind înfiin?area colectivelor de lucr?ri cadastrale;
 • Decretul nr.305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezic?, topofotogrammetric? ?i cartografic?, precum ?i procurarea, de?inerea ?i folosirea datelor ?i documentelor rezultate din aceast? activitate, publicat în Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971;
 • orice alte dispozi?ii contrare prezentei legi.

NOT?:

Reproducem mai jos prevederile art. II, IV, IV1, V ?i VIII din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr.41/2004 pentru modificarea ?i completarea Legii cadastrului ?i a publicit??ii imobiliare nr. 7/1996, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.509 din 7 iunie 2004, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 499/2004, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.069 din 17 noiembrie 2004, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 7/1996 ?i care se aplic?, în continuare, ca dispozi?ii proprii acestei ordonan?e de urgen??:

„Art. II. – (1) Pân? la preluarea lor, birourile de carte funciar? ?i personalul acestora î?i vor continua activitatea în cadrul judec?toriilor, în acord cu procedurile men?ionate în cadrul titlului II cap. II din Legea cadastrului ?i publicit??ii imobiliare nr. 7/1996, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?i ale Ordinului ministrului justi?iei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ?i func?ionare a birourilor de carte funciar? ale judec?toriilor, cu modific?rile ulterioare.

(2) Birourile de carte funciar? din cadrul judec?toriilor vor continua s? colecteze taxele ?i tarifele cu privire la activitatea de publicitate imobiliar? pân? la data la care vor fi preluate efectiv de oficiile de cadastru ?i publicitate imobiliar?.

………………………………………………………………………….

Art. IV. – Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? va întocmi ?i va publica un plan ?i un raport anual de activitate.

Art. IV1. – În îndeplinirea obliga?iilor legale referitoare la publicitatea imobiliar?, m?surile care se au în vedere se stabilesc prin protocolul încheiat de Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? ?i Uniunea Na?ional? a Notarilor Publici din România.

Art. V. – (1) Spa?iile aflate în proprietatea privat? a statului ?i în administrarea oficiilor jude?ene de cadastru, geodezie ?i cartografie ?i al municipiului Bucure?ti, respectiv în administrarea tribunalelor pentru birourile de carte funciar? în care î?i desf??oar? activitatea aceste oficii ?i cel al municipiului Bucure?ti, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie ?i Cartografie ?i birourile de carte funciar? care î?i desf??oar? activitatea în imobile separate trec în administrarea Agen?iei Na?ionale de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? ?i în folosin?a gratuit? a oficiilor de cadastru ?i publicitate imobiliar? jude?ene ?i al municipiului Bucure?ti ?i a Centrului Na?ional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie ?i Teledetec?ie.

(2) Spa?iile aflate în proprietatea public? a statului ?i în administrarea oficiilor jude?ene de cadastru, geodezie ?i cartografie ?i al municipiului Bucure?ti, respectiv în administrarea judec?toriilor pentru birourile de carte funciar? care î?i desf??oar? activitatea în imobile separate, trec în administrarea Agen?iei Na?ionale de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? ?i în folosin?a gratuit? a oficiilor de cadastru ?i publicitate imobiliar? jude?ene ?i al municipiului Bucure?ti.

(3) Spa?iile aflate în incinta instan?elor judec?tore?ti se elibereaz? pân? la data de 31 decembrie 2004.

(4) Patrimoniul Oficiului Na?ional de Cadastru, Geodezie ?i Cartografie, al oficiilor jude?ene de cadastru, geodezie ?i cartografie ?i al municipiului Bucure?ti, al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie ?i Cartografie ?i bunurile materiale ?i arhiva utilizate de birourile de carte funciar? trec în proprietatea Agen?iei Na?ionale de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar?. De la data intr?rii în vigoare a prezentei ordonan?e de urgen?? bunurile în cauz? vor fi preluate de structurile nou-create, prin protocol, conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agen?iei Na?ionale de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? ?i al ministrului justi?iei, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2004.

……………………………………………………………………………..

Art. VIII. – În cuprinsul actelor normative în vigoare, ori de câte ori se fac trimiteri la dispozi?ii abrogate sau modificate în temeiul prezentei ordonan?e de urgen??, trimiterea se va considera a fi f?cut?, când este cazul, la dispozi?iile corespunz?toare care le înlocuiesc, cu excep?ia sintagmei «cadastru de specialitate», care se redefine?te ca «sistem informa?ional specific domeniului de activitate».”