Noutati legislative din saptamana 27 iunie – 3 iulie 2016

Noutati legislative din saptamana 27 iunie – 3 iulie 2016

Monitorul Oficial nr. 488
Joi, 30 iunie 2016

 

1.929. – Ordin pentru aprobarea modelelor formularelor „Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii” şi „Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii” ……………….. 13-15

ORDIN nr. 1929 din 29 iunie 2016 pentru aprobarea modelelor formularelor „Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii” şi „Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”

Având în vedere dispoziţiile art. 213 alin. (7), art. 342 alin. (1) şi ale art. 352 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă modelele, modul de utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare:

1.”Referatul justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”, prevăzut în anexa nr. 1;

2.”Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2

„Referatul justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”, prevăzut la art. 1 pct. 1, se întocmeşte de către organul de control/organul de executare, după caz, şi stă la baza emiterii „Deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”.

Art. 3

„Decizia de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”, prevăzută la art. 1 pct. 2, se întocmeşte de către organul de control/organul de executare, după caz, în cazuri excepţionale, când s-a constatat existenţa unor motive ce conduc la prelungirea termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii.

Art. 4

Organul de control/executare, după caz, va transmite în aceeaşi zi sau cel târziu în ziua următoare proiectul „Referatului justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”, precum şi proiectul „Deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”, în vederea aprobării de către conducătorul organului fiscal respectiv, directorul general în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, şeful de administraţie în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii de administraţie în cazul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi şefii de administraţie în cazul administraţiilor fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

Art. 5

Aprobarea proiectului „Referatului justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii” şi a proiectului „Deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii” se va realiza de către conducătorul organului fiscal în termen de cel mult două zile de la primirea acestora. După aprobare, un exemplar al „Referatului justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii” şi un exemplar al „Deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii” se vor comunica organului de control.

Art. 6

„Decizia de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”, după aprobarea acesteia, va fi comunicată debitorului în aceeaşi zi sau cel târziu în ziua următoare de către organul de executare împreună cu organul de control, după caz, dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 7

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8

Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia Generală a Vămilor, Direcţia generală control venituri persoane fizice, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale teritoriale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Florin Tunaru

 

ANEXA nr. 1: REFERAT de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii

ANTET1

Nr. …… din …….

Aprobat.

Conducătorul organului fiscal2,

Numele şi prenumele ………………….

Semnătura …………………….

L.S.

REFERAT de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii

Emis la data de ………………….

În temeiul prevederilor art. 213 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul ………………………., cu domiciliul fiscal în localitatea ……………………, str. ……….. nr. ……….., cod de identificare fiscală ……………………….3, a fost emisă Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ……………. din data de ……………….. .

Având în vedere atât prevederile art. 213 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi faptul că până la data prezentului referat nu a fost emis şi comunicat titlul de creanţă şi ţinând cont de următoarele motive:

……………………………………………………

…………………………………………………..

se impune prelungirea termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii de la data de ……………… până la data de ………………… .

Avizat

Conducătorul organului de control4/de executare5,

Numele şi prenumele ………………….

Semnătura …………………………

L.S.

Şef serviciu,

Numele şi prenumele ………………..

Semnătura …………………..

Întocmit

Numele şi prenumele …………………….

Semnătura …………………..

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759

___

1Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

2Conducătorul organului fiscal este directorul general în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, şeful de administraţie în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii de administraţie în cazul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi şefii de administraţie în cazul administraţiilor fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

3Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

4Organul de control este organul de control competent, potrivit legii, al Direcţiei generale antifraudă fiscală, Direcţiei Generale a Vămilor, Direcţiei generale control venituri persoane fizice, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale subordonate acestora.

5Organul de executare este organul de executare competent, potrivit legii, al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale teritoriale subordonate acestora, după caz.

1.Denumire: „Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”

2.Format: A4/t1

3.Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4.Se utilizează în baza prevederilor art. 213 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Se întocmeşte: în două sau în trei exemplare, de către organul de executare/organul de control, după caz.

6.Circulă: – nu circulă.

7.Se arhivează:

– un exemplar la dosarul fiscal;

– un exemplar la dosarul de control, după caz.

 

ANEXA nr. 2: DECIZIE DE PRELUNGIRE a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii

ANTET1

Nr. ………… din …………………

Aprobat Conducătorul organului fiscal2,

Numele şi prenumele ……………………

Semnătură …………………..

L.S.

Către …………………….

cod de identificare fiscală ……………………3

str. ………… nr. …………, bloc ………….., sc. …………, et. ….., ap. ……., sectorul ……………, localitatea ………….., judeţul …………., cod poştal …………….

DECIZIE DE PRELUNGIRE a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii

Emisă la data de ………………

În temeiul prevederilor art. 213 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta decizie se prelungeşte termenul de valabilitate a măsurilor asigurătorii de la data de ……………….. până la data de ……….., dispuse prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. …………….. din data de………………………, întrucât, până la data prezentei, nu a fost emis şi comunicat titlul de creanţă şi ţinând cont de următoarele motive:

………………………………………………..

………………………………………………..

Potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că, prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate.

Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organul fiscal competent în baza deciziei motivate emise de organul care le-a dispus, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garanţiei prevăzute la art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi. Odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.

În temeiul art. 213 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

Avizat

Conducătorul organului de control4/de executare5,

Numele şi prenumele …………………..

Semnătura ………………….

L.S.

Şef serviciu,

Numele şi prenumele ……………….

Semnătura …………………

Întocmit

Numele şi prenumele ………………

Semnătura ………………..

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759

___

1Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal centrai emitent al prezentului act administrativ.

2Conducătorul organului fiscal este directorul general în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, şeful de administraţie în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii de administraţie în cazul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi şefii de administraţie în cazul administraţiilor fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

3Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

4Organul de control este organul de control competent, potrivit legii, al Direcţiei generale antifraudă fiscală, Direcţiei Generale a Vămilor, Direcţiei generala control venituri persoane fizice, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale subordonate acestora.

5Organul de executare este organul de executare competent, potrivit legii, al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale teritoriale subordonate acestora, după caz.

1.Denumire: „Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”

2.Format: A4/t1

3.Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic

4.Se utilizează în baza prevederilor art. 213 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Se întocmeşte: în două sau în trei exemplare, de către organul de executare/organul de control, după caz.

6.Circulă:

– un exemplar la organul fiscal;

– un exemplar la organul de control;

– un exemplar la debitor.

7.Se arhivează:

– un exemplar la dosarul fiscal;

– un exemplar la dosarul de control, după caz.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 488 din data de 30 iunie 2016

Articole asemanatoare

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. Procedura de obtinere a Certificatelor de Urgenta

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. SOMAJ TEHNIC. FACILITATI NOI OFERITE DE GUVERNUL ROMANIEI PENTRU COMPANII !

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. Procedura privind acordarea zilelor libere platite pentru supravegherea copiilor si decontarea partiala a indemnizatiei de catre stat

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID–19.  PROCEDURA PRIVIND RECUPERAREA PARTIALA DE LA AJOFM A INDEMNIZATIEI PLATITA SALARIATILOR PE PERIOADA „SOMAJULUI TEHNIC”

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. PROGRAM GUVERNAMENTAL DE SUSTINERE A COMPANIILOR (Ordonanta de Urgenta nr.29/2020)

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID–19. NOI MASURI PRIVIND CIRCULATIA PERSOANELOR CU IMPACT IN MEDIUL ECONOMIC (Ordonanta Militara nr.7/04.04.2020)